Poland-Poznań: Car repair services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Poznań: Car repair services
OJEU (High Value) 015129-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Enea Operator Sp. z o.o.
National registration number: PL
Postal address: ul. Strzeszyńska 58
Town: Poznań
Postal code: 60-479
Country: PL
Contact person: Departament Logistyki i Zakupów – Biuro Zamówień i Zakupów
Telephone: +48 618846475
E-mail: andzelika.witczak@operator.enea.pl
NUTS code: PL4
Main address (URL): http://www.operator.enea.pl/
Address of the buyer profile (URL): http://zamowienia.enea.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie zabudów warsztatowych przestrzeni ładunkowych w 7 pojazdach VW T6 Oddziału Dystrybucji Poznań

Reference number: RPUZ/P/1090/2019/DL/LZ

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudów warsztatowych przestrzeni ładunkowych w 7 pojazdach VW T6 Oddziału Dystrybucji Poznań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Total Value:
PLN 172200.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL415
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce stacjonowania pojazdów do zabudowy: Enea Operator Sp. z o.o., ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań, POLSKA.

II.1.4) Short description

Wykonanie zabudów warsztatowych przestrzeni ładunkowych w 7 pojazdach VW T6 Oddziału Dystrybucji Poznań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open


Title:

Wykonanie zabudów warsztatowych przestrzeni ładunkowych w 7 pojazdach VW T6 Oddziału Dystrybucji Poznań


2019-12-20

2
2
Official name: Modul System Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Drukarska 1
Town: Jaworowa
Postal code: 05-090
Country: PL
NUTS code: PL92
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 167833.54
Total Value:
PLN 172200.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zgodnie z pkt 19 SIWZ:

19.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w szczególności:

19.6.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

19.7.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.6 i 19.7 wnosi się:

19.8.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

19.9.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

19.9.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
50112100; Car repair services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions