Poland-Boguszów-Gorce: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Boguszów-Gorce: Construction work
OJEU (High Value) 015539-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach
Postal address: ul. Miła 2
Town: Boguszów-Gorce
Postal code: 58-372
Country: PL
Contact person: Agnieszka Chlipała
Telephone: +48 748880560
E-mail: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl
NUTS code: PL517
Main address (URL): http://www.walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Remont i przebudowa zbiornika wodnego na działkach oznaczonych numerami 164 i 166 obr. Sokołowsko

Reference number: SA.270.17.2019.ACH

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: „Remont i przebudowa zbiornika wodnego na działkach oznaczonych numerami 164 i 166 obr. Sokołowsko w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Sokołowiec – u Adasia i Jędrzeja pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL517
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Mieroszów – obszar wiejski; nr działki: 164, 166; obr. Sokołowsko, POLSKA.

II.1.4) Short description

A) Zakres robót budowlanych:


wykonanie robót budowlanych obejmuje następujące czynności:


1) prace przygotowawcze;


2) obsługę geodezyjną (geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą);


3) organizację terenu budowy, placów składowych, zaplecza budowy i czynności dozoru;


4) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ, dokumentacją projektową i techniczną (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, rozbiórka umocnień i konstrukcji betonowych z wyłączeniem elementów przewidzianych do zachowania, rozbiórka starego ogrodzenia z siatki, renaturyzacja brzegów zbiornika, uszczelnienie dna i wałów zbiornika, wykonanie urządzeń regulacyjno-upustowych w postaci przelewu awaryjnego i studni spiętrzająco-spustowej, wykonanie umocnień kamiennych, roboty wykończeniowe, inne wg dokumentacji projektowej i technicznej), wydanymi dla zadania decyzjami administracyjnymi, oraz zasadami sztuki budowlanej;


5) zainstalowanie znaku dozwolonego piętrzenia wody w studni zrzutowej poprzez montaż bolca stalowego koloru czerwonego na rzędnej dozwolonego piętrzenia, zgodnie z wymogami Ustawy Prawo wodne;


6) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz urządzeń koniecznych do wybudowania;


7) organizację i koordynację robót;


8) wykonanie wszystkich pomiarów, prób, badań;


9) usuwanie wad i usterek, w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady;


10) uzyskiwanie zgód, opinii, atestów i zaświadczeń oraz innych wymaganych dokumentów;


11) weryfikację i prowadzenie dokumentacji budowy;


12) ochronę i utrzymanie terenu budowy;


13) zabezpieczenie i uporządkowanie zajętego terenu działek sąsiadującego z terenem budowy (możliwość użytkowania pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli tych działek);


14) utrzymanie czystości i naprawa dróg stanowiących drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku ich uszkodzenia;


15) usuwanie i utylizację zanieczyszczeń (w tym materiałów rozbiórkowych i odpadów wytworzonych w procesie budowlanym);


16) likwidację placu budowy;


17) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, tj. kompletu dokumentacji powykonawczej, zgodnie z warunkami umowy zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ;


18) inne wyżej niewymienione, a wynikające z SIWZ i jej załączników.


Szczegółowy opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, na który składają się dokumentacja projektowa i techniczna: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiar robót, oraz decyzje administracyjne: decyzja pozwolenie na budowę nr 271/2019 z dn. 6.5.2019 r. znak ZAB.6740.845.2018 wydana przez starostwo powiatowe w Wałbrzychu, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr 1/2019 z dnia 27.5.2019 r. znak GPIiOŚ.6220.1.2019, decyzja pozwolenie wodnoprawne z dn. 20.12.2018 r. znak WR.ZUZ.4.421.257.2018.AK.


B) Okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi minimum 5 lat i stanowi 1 z kryterium oceny ofert.


C) Zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)


Additional information:

W okresie od 15.3.–15.8.2020 r. nie dopuszcza się realizacji robót budowlanych.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, zgodnie z art. 24 aa Pzp. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 3.800,00 PLN, opis pkt 9 SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 233-570560

Title:

Remont i przebudowa zbiornika wodnego na działkach oznaczonych numerami 164 i 166 obr. Sokołowsko
Section V: Complementary information


Additional information:

Uzasadnienie prawne: Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

Zamawiający, na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę, w wysokości 235.150,76 PLN brutto. Do dnia składania ofert, wpłynęły 2 oferty. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, informuje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o powodach odrzucenia:

1. Oferta Wykonawcy: Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „Ostroga” S.C. Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski, ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz, REGON 930668620, została odrzucona na podstawie:art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów), w związku z art. 61 Kodeksu Cywilnego (Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią) – brak możliwości odszyfrowania złożonego przez wykonawcę pliku w taki sposób, aby można było zapoznać się z jego treścią na sesji otwarcia ofert, która miała miejsce w dniu 3.1.2020 r. o godzinie 08:30. Zgodnie z treścią rozdziału 11 SIWZ Wykonawca był zobowiązany złożyć Zamawiającemu ofertę, zawierającą odpowiednie oświadczenia i dokumenty w tym JEDZ i Formularz oferty. Forma złożenia ww. dokumentów została określona w treści rozdziału 8 SIWZ, gdzie Zamawia. określił sposób przygotowania oferty oraz formy w jakiej dokumenty wchodzące w jej skład muszą być złożone. W dniu otwarcia ofert, Zamawiający dokonując odszyfrowania oferty, otrzymał komunikat: „Wystąpił błąd aplikacji. Skonsultuj się z administratorem”. W celu wyjaśnienia problemu z odszyfrowaniem oferty, w dniu 7.1.2020 r. Zamawiający zwrócił się do Zespołu miniPortalu UZP, z zapytaniem czy błąd aplikacji opisany powyżej, wynika z awarii systemu miniPortalu, czy może leży po stronie Wykonawcy. W dniu 8.1.2020 r. Zamawiający otrzymał odpowiedz od Zespołu miniPortalu, o następującej treści: „W odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, iż z naszej analizy wynika, że oferta przesłana do Państwa postępowania została zaszyfrowana kluczem do innego postępowania na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych, w roku 2020” (ID postępowania ad7e72c7-269d-44ab-bff8-e4bd384a85a5) prowadzonego przez Państwa jednostkę, którego termin składania ofert mija 27.1.2020 r. W związku z powyższym nie ma możliwości odszyfrowania i odczytania przesłanej przez Wykonawcę oferty”. W związku z powyższym należy wskazać, że przyczyna braku możliwości otwarcia zaszyfrowanego pliku leży po stronie Wykonawcy, a zatem Zamawiający jest uprawniony do uznania, że oferta nie została przez tego Wykonawcę złożona. Z uwagi na ww. okoliczności, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy jak na wstępie.

2. Oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „Tom-Trans” Tomasz Mucha ul. Chopina 32, 58-260 Bielawa, REGON 890700981, została odrzucona na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą. Wykonawca do dnia 3.1.2020 r. do godziny 08:00 przesłał do Zamawiającego zaszyfrowaną ofertę, która po dokonaniu odszyfrowania, okazała się podpisana podpisem zaufanym, a nie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp oferty sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedochowanie tego wymogu powoduje, że oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z ustawą w myśl art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Dodatkowo pliki, które zostały wysłane do Zamawia., są to pliki z rozszerzeniem .xml, które nie pozwalają zapoznać się z treścią załączonych dokumentów. Mogły one jedynie posłużyć do weryfikacji podpisu, który wskazał, że są to pliki podpisane podpisem zaufanym.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.p

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45200000; 45240000; 45110000; 45111200; Construction work; Works for complete or part construction and civil engineering work; Construction work for water projects; Building demolition and wrecking work and earthmoving work; Site preparation and clearance work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions