Poland-Wrocław: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Wrocław: Construction work
OJEU (High Value) 015557-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
National registration number: PL8960005779
Postal address: Wybrzeże L. Pasteura 1
Town: Wrocław
Postal code: 50-367
Country: PL
Contact person: Monika Komorowska
Telephone: +48 717841174
E-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl
Fax: +48 717840045
NUTS code: PL514
Main address (URL): www.umed.wroc.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Remont dachu budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii UMW przy ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu.

Reference number: UMW/IZ/PN-69/19

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont dachu budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii UMW przy ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu, zgodnie z:

— projektem budowlanym autorstwa „Projektowanie Nadzory Budowlane inż. Stanisław Jeżewski-Szprotawa – załącznik nr 8 do SIWZ,

— pozwoleniem na budowę – Decyzja Prezydenta Wrocławia, nr: 1920/2019 z dnia 7.5.2019 r. – załącznik nr 9 do SIWZ,

— branżowymi projektami wykonawczymi (branża: budowlana i elektryczna) – załącznik nr 10 i 11 do SIWZ,

— Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – (część: budowlana, elektryczna) – załącznik nr 12 do SIWZ,

— przedmiarami robót (budowlanych, instalacji elektrycznej) – załącznik nr 13 do SIWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy dla określenia ceny ryczałtowej oferty.


1175613.46
1540000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Katedra i Zakład Mikrobiologii UMW, ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont dachu budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii UMW przy ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu, zgodnie z:

— projektem budowlanym autorstwa „Projektowanie Nadzory Budowlane inż. Stanisław Jeżewski-Szprotawa – załącznik nr 8 do SIWZ,

— pozwoleniem na budowę – Decyzja Prezydenta Wrocławia, nr: 1920/2019 z dnia 7.5.2019 r. – załącznik nr 9 do SIWZ,

— branżowymi projektami wykonawczymi (branża: budowlana i elektryczna) – załącznik nr 10 i 11 do SIWZ,

— Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – (część: budowlana, elektryczna) – załącznik nr 12 do SIWZ,

— przedmiarami robót (budowlanych, instalacji elektrycznej) – załącznik nr 13 do SIWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy dla określenia ceny ryczałtowej oferty.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Weighting: 30

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający ustalił maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 6 miesięcy od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 149-366143

Title:

Remont dachu budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii UMW przy ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu


2020-01-10

2
2
0
0
2
Official name: Alpex Sp. z o.o.
National registration number: 8860009559
Postal address: ul. Moniuszki 62
Town: Wałbrzych
Postal code: 58-300
Country: PL
Telephone: +48 748476617
E-mail: firma@alpexsa.com.pl
NUTS code: PL517
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1151219.51

1175613.46
1540000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45262500; 45261210; 45421132; 45421000; 45312310; 45311000; Construction work; Masonry and bricklaying work; Roof-covering work; Installation of windows; Joinery work; Lightning-protection works; Electrical wiring and fitting work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions