Poland-Warsaw: Electromechanical equipment

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Electromechanical equipment
OJEU (High Value) 015769-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-01-27 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Postal address: ul. Wolczyńska 133
Town: Warszawa
Postal code: 01-919
Country: PL
Contact person: Jarosław Lizińczyk
Telephone: +48 226395608
E-mail: jaroslaw.lizinczyk@itme.edu.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.itme.edu.pl
Address of the buyer profile (URL): www.itme.edu.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://itme.bip.eur.pl/public/?id=135376

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
instytut badawczy
I.5.2) Other activity -
badania naukowe

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa systemu do krystalizacji warstw SiC, GaN i Grafenu metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej na podłożach do 6 cali wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem

Reference number: ZP/01/20

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do krystalizacji warstw SiC, GaN i Grafenu metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej na podłożach do 6 cali wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem. do siedziby Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) dostawę i przeniesienie własności sprzętu;

2) montaż, instalację oraz uruchomienie urządzenia w miejscu jego użytkowania, wskazanym przez Zamawiającego;

3) testy technologiczne w siedzibie wykonawcy oraz testy technologiczne w siedzibie Zamawiającego przeprowadzone w obecności przedstawicieli Zamawiającego;

4) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji dla max. 3 osób w terminie realizacji zamówienia wskazanym w rozdziale V SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz cenowy / formularz zgodności wymagań i parametrów technicznych.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 2997000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węzła mikrofiltracji oraz węzła odsalania i stacji RO do siedziby Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a. dostawę i przeniesienie własności sprzętu;

b. montaż, instalacja, uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie testów funkcjonowania urządzenia na nadawie dostarczonej przez Zamawiającego, w miejscu jego użytkowania, wskazanym przez Zamawiającego;

c. szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji dla max. 3 osób w terminie realizacji zamówienia wskazanym w rozdziale V SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz cenowy / formularz zgodności wymagań i parametrów technicznych.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zamówienie realizowane z projektu nr RPMA.01.01.00-14-9843/17, pt. „Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 203-493520
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-27
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-27
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, POLSKA, budynek nr 2, pok. nr 115.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w § 3 wzoru umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 ustawy.

9. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

10. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrań wykonawców i nie przewiduje też przeprowadzenia wizji lokalnej.

11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

12. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom. Na podstawie art. 36b ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw firm (o ile są znani) – podwykonawców.

Nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom. Na podstawie art. 36b ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw firm (o ile są znani) – podwykonawców.

13. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 300 000,00 PLN.

16. Kryteria oceny ofert:

— cena (C): 60 % (60 pkt),

— okres gwarancji (G) 20 % (20 pkt),

— parametry (P) 20 % (20 pkt),

razem: 100 % (100 pkt).

Szczegółowy opis kryteriów zawarty został w rozdziale XVII SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
31720000; Electromechanical equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions