Bulgaria-Radnevo: Electricity

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Radnevo: Electricity
OJEU (High Value) 016049-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Община Раднево
National registration number: 000817956
Postal address: ул. „Митьо Станев“ № 1
Town: Раднево
Postal code: 6260
Country: BG
Contact person: Николай Добрев
Telephone: +359 41782235
E-mail: obshtina@obshtina.radnevo.net
Fax: +359 41782280
NUTS code: BG344
Main address (URL): http://radnevo.acstre.com
Address of the buyer profile (URL): http://46.40.124.24:81/PublicRegisterList?UnitID=1
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на община Раднево по 3 обособени позиции


II.1.4) Short description

Предметът на поръчката включва доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на община Раднево по 3 обособени позиции, всяка от които предмет на отделен договор:

— об. поз. № 1 „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за обекти на Община Раднево“,

— об. поз. № 2 „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за улично осветление на територията на община Раднево“, и

— об. поз. № 3 „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за детските градини в гр. Раднево и детска кухня в Раднево“.

Total Value:
BGN 756500

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за обекти на Община Раднево

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BG344
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката са обекти на възложителя в община Раднево.

II.1.4) Short description

Прогнозното количество за потребление на електроенергия за срока на договора по обособена позиция № 1 „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за обекти на Община Раднево“ е 962 930 kWh общо (дневна ел. енергия 742 392 kWh, нощна ел. енергия 220 538 kWh). Горепосоченото прогнозно количество по никакъв начин не ангажира възложителя да го усвои, както и не ограничава потреблението на възложителя в неговите рамки, като „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД следва да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и и за целия срок на договора.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за улично осветление на територията на община Раднево

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BG344
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката са обекти на възложителя в Община Раднево.

II.1.4) Short description

Прогнозното количество за потребление на електроенергия за срока на договора по обособена позиция № 2 „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за улично осветление на територията на община Раднево“ е 1 977 402 kWh общо (дневна ел. енергия 739 904 kWh, нощна ел. енергия 1 237 499 kWh). Горепосоченото прогнозно количество по никакъв начин не ангажира възложителя да го усвои, както и не ограничава потреблението на възложителя в неговите рамки, като „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД следва да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и и за целия срок на договора.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за детските градини в гр. Раднево и детска кухня в Раднево

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: BG344
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката са обекти на възложителя в община Раднево.

II.1.4) Short description

Прогнозното количество за потребление на електроенергия за срока на договора обособена позиция № 3 „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за детските градини в гр. Раднево и детска кухня в Раднево“ е 410 327 kWh общо (дневна ел. енергия 358 598 kWh, нощна ел. енергия 51 729 kWh). Горепосоченото прогнозно количество по никакъв начин не ангажира възложителя да го усвои, както и не ограничава потреблението на възложителя в неговите рамки, като „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД следва да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и и за целия срок на договора.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Съгласно чл. 39, ал. 1, т.10 от Закона за енергетиката (ЗЕ) дейността по „снабдяване с ел. енергия от крайни снабдители“ подлежи на лицензиране, т.е. юрид. лица, предлагащи обществено снабдяване с ел. енергия, следва да притеж. валидна лицензия за извършването му, изд. от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за съотв. територия. Съгл. разпор. на чл. 43, ал. 2,т. 2а от З-на за енергетиката „за една обособена територия“ в страната „се издава само една лицензия за снабдяване с ел. енергия от крайни снабдители“. На осн. чл. 94а, ал. 1 от Закона за енергетиката „крайният снабдител осигурява снабд. с ел. енергия на обекти на битови и небитови кр. клиенти, присъед. към електроразпр. мрежа на ниво ниско напрежение, в съотв. лицензионна територия, когато тези клиенти не се снабдяват от друг доставчик“, а разпоредбата на чл. 97, ал. 1, т. 4 от ЗЕ гласи, че сделките между тях се сключват по регулирани от КЕВР цени. „ЕВН България Електроснабдяване“ АД притеж. лицензия № Л-141-11/13.8.2004 г. за „обществено снабдяване с ел. енергия“. На интернет страницата на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД (https://www.evn.bg/Za-nas/Druzhestva/EVN_EC.aspx) са посочени областите на действие на дружеството — Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.Предвид изложеното, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, притежава изключителни права за обществено снаб. с ел. енергия от краен снабдител на обособената територия, в чийто обхват попада и обектът на възложителя — в област Стара Загора.

Предвид гореизложеното „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД е единствен възможен изпълнител на настоящата поръчка.Contract No:
0290
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за обекти на Община Раднево


2019-12-31

1
1
0
0
0
Official name: „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД
National registration number: 123526430
Postal address: ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Town: Пловдив
Postal code: 4000
Country: BG
Telephone: +359 32632052
E-mail: info@evn.bg
Fax: +359 32627821
NUTS code: BG421
URL: www.evn.bg
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 232833.33

Contract No:
0291
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за улично осветление на територията на община Раднево


2019-12-31

1
1
0
0
0
Official name: „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД
National registration number: 123526430
Postal address: ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Town: Пловдив
Postal code: 4000
Country: BG
Telephone: +359 32632052
E-mail: info@evn.bg
Fax: +359 32627821
NUTS code: BG421
URL: www.evn.bg
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 418500

Contract No:
0292
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за детските градини в гр. Раднево и детска кухня в Раднево


2019-12-31

1
1
0
0
0
Official name: „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД
National registration number: 123526430
Postal address: ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Town: Пловдив
Postal code: 4000
Country: BG
Telephone: +359 32632052
E-mail: info@evn.bg
Fax: +359 32627821
NUTS code: BG421
URL: www.evn.bg
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 105166.67

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197 от ЗОП


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
09310000; Electricity;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions