Czechia-České Budějovice: Chemical products

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-České Budějovice: Chemical products
OJEU (High Value) 016231-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Restricted procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
National registration number: 60076658
Postal address: Branišovská 1645/31a
Town: České Budějovice
Postal code: 370 05
Country: CZ
Contact person: Šabršulová Vendula
E-mail: sabrsulova@jcu.cz
NUTS code: CZ031
Main address (URL): http://www.jcu.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/JihoceskaUniverzita
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Chemikálie pro PŘF JU (DNS)


II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému (DNS) je dodávka chemikálií.

Total Value:
CZK 94610.40

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích,

Přírodovědecká fakulta.

II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému (DNS) je dodávka chemikálií.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Nejnižší nabídková cena
Weighting: 100

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

OP VVV, 622-MECHANISMYA


Additional information:

Jednotlivé výzvy jsou financovány z více zdrojů.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Restricted
IV.1.1) Type of procedure: Restricted procedure

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2017/S 045-082122

Title:

Dodávka chemikálií pro PřF JU - Výzva č.31


2019-10-29

1
1
1
Official name: Sigms-Aldrich, spol. s.r.o.
National registration number: 45794171
Postal address: Na Hřebenech II 1718/10
Town: Praha
Postal code: 140 00
Country: CZ
NUTS code: CZ010
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 28104.00

Title:

Dodávka chemikálií pro PřF JU - Výzva č.32


2019-11-28

1
1
1
Official name: Sigms-Aldrich, spol. s.r.o.
National registration number: 45794171
Postal address: Na Hřebenech II 1718//10
Town: Praha 4
Postal code: 140 00
Country: CZ
NUTS code: CZ010
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 36121.40

Title:

Dodávka chemikálií pro PřF JU - Výzva č.33


2019-12-04

3
3
3
Official name: Lach-Ner, s.r.o.
National registration number: 2629544
Postal address: Tovární 157
Town: Neratovice
Postal code: 277 11
Country: CZ
NUTS code: CZ010
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 30385.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Souhrnné oznámení dílčích zakázek za 4. čtvrtletí 2019


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
24000000; Chemical products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions