Czechia-Třebíč: Exhibition equipment

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Třebíč: Exhibition equipment
OJEU (High Value) 016294-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Regional or local Agency / Office
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
National registration number: 00091766
Postal address: Zámek 1
Town: Třebíč
Postal code: 674 01
Country: CZ
Contact person: Ing. Marek Bena
Telephone: +420 604119057
E-mail: bena@pkvysocina.cz
NUTS code: CZ063
Main address (URL): http://www.muzeumtr.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:

Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice


II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi.

Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části:

Část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky

Část 2 - Audio, video a informační technika

Část 3 - Speciální efekty

Část 4 - Mobiliář a vnitřní vybavení

Popis předmětu jednotlivých částí zakázky, jejich předpokládané hodnoty a místo plnění jsou uvedeny níže.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Mobiliář a vnitřní vybavení

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: CZ063
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Místem plnění je Muzeum řemesel Moravské Budějovice na adrese nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Předmětem části 4 veřejné zakázky je:

— provedení demontáže a likvidace stávajících expozic,

— dodávka, montáž, instalace, zprovoznění a detailní nastavení vzájemně k sobě sestavených a provázaných prvků mobiliáře a vnitřního vybavení nových expozic,

— poskytování součinnosti při zkušebním provozu expozic.

Tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Další podrobné informace o předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006875 - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 237-580846

II.2.1) Lot No: 4
Title:

Mobiliář a vnitřní vybavení
Section V: Complementary information


Additional information:

Toto oznámení se týká pouze části 4 veřejné zakázky.


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
39154000; 37311100; 39100000; 39113000; 39121000; 39133000; 39172000; 39122100; 39150000; 39151100; 39190000; 39290000; 39298700; 39298900; 39515200; 39515400; 39516000; 39531000; 44112000; 44115700; 45111300; 45432000; 45451000; Exhibition equipment; Pianos; Furniture; Miscellaneous seats and chairs; Desks and tables; Display units; Counters; Cupboards; Miscellaneous furniture and equipment; Racking; Wallpaper and other coverings; Miscellaneous furnishing; Trophies; Miscellaneous decoration items; Drapes; Blinds; Furnishing articles; Carpets; Miscellaneous building structures; Exterior blinds; Dismantling works; Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work; Decoration work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions