Czechia-Plzeň: Extracorporeal circulatory unit

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Plzeň: Extracorporeal circulatory unit
OJEU (High Value) 016320-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority National or federal Agency / Office
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultní nemocnice Plzeň
National registration number: 00669806
Postal address: Edvarda Beneše 1128/13
Town: Plzeň
Postal code: 305 99
Country: CZ
Contact person: Mgr. Matěj Novák
Telephone: +420 377103533
E-mail: kozak@fnplzen.cz
NUTS code: CZ032
Main address (URL): www.fnplzen.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Oxygenátory s příslušenstvím 2019

Reference number: 47/19-5

II.1.4) Short description

Předmětem zakázky jsou dodávky oxygenátorů kapilárního nebo membranosního typu s hadicovým setem a příslušenstvím po dobu 4 let dle následující základní specifikace:

Část Název části Předpokládaný roční počet kusů Předpokládaný roční objem

1 Oxygenátory s protisrážlivým povrchem na bázi heparinu určené k dlouhodobé perfusi 125 1 350 000,- CZK

2 Oxygenátory s protisrážlivým povrchem na bázi heparinu určené ke standardní perfusi 125 850 000,- CZK

Total Value:
CZK 4878801.65

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Oxygenátory s protisrážlivým povrchem na bázi heparinu určené ke standardní perfusi

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ032
II.2.3.2) Main site or place of performance:

FN Plzeň

II.1.4) Short description

Předmětem zakázky jsou dodávky oxygenátorů s protisrážlivým povrchem na bázi heparinu určené ke standardní perfusi ve specifikaci a množství části 2 dle zadávací dokumentace po dobu 4 let dle následující základní specifikace:

Část Název části Předpokládaný roční počet kusů Předpokládaný roční objem

2 Oxygenátory s protisrážlivým povrchem na bázi heparinu určené ke standardní perfusi 125 850 000,- CZK

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalitativní úroveň
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Nabídková cena
Weighting: 80Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 138-339401

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Oxygenátory s protisrážlivým povrchem na bázi heparinu určené ke standardní perfusi


2020-01-08

2
Official name: Immomedical CZ s.r.o.
National registration number: 28480830
Postal address: Novodvorská 994/138
Town: Praha 4
Postal code: 142 21
Country: CZ
NUTS code: CZ01
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 4878801.65

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33186000; Extracorporeal circulatory unit;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions