Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Poznań: Computer-related equipment
OJEU (High Value) 016337-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Postal address: ul. Górecka 1
Town: Poznań
Postal code: 60-201
Country: PL
Contact person: Agnieszka Kalisz
Telephone: +48 618584779
E-mail: agnieszka.kalisz@odnpoznan.pl
NUTS code: PL415
Main address (URL): https://odnpoznan.pl/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa czytników e-booków w ramach projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Reference number: ODN-KG.IV.3210/34/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 254 (dwustu pięćdziesięciu czterech) sztuk czytników e-book.

Total Value:
PLN 106426.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Województwo wielkopolskie, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 254 (dwustu pięćdziesięciu czterech) sztuk czytników e-book o parametrach technicznych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Okres rękojmi i gwarancji
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 10

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPWP.08.01.03-IZ-00-30-001/16.


Additional information:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 500,00 PLN (dwa tysiące pięćset złotych 00/100), wniesionym przed upływem terminu składania ofert.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 201-488020

Title:

Dostawa czytników e-booków w ramach projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”


2019-12-09

1
1
0
0
0
Official name: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wolność 8 lok. 4
Town: Radom
Postal code: 26-600
Country: PL
NUTS code: PL921
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 101600.00
Total Value:
PLN 106426.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

1. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;

2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczeń i dokumentów:

a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);

b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy);

3. formularz ofertowy – według załącznika nr 2 do SIWZ;

4. dokument potwierdzający wniesienie wadium;

5. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa).


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl/kio

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
30230000; Computer-related equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions