Czechia-Hradec Králové: Agro-chemical products

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Hradec Králové: Agro-chemical products
OJEU (High Value) 016395-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Lesy České republiky, s.p.
National registration number: 42196451
Postal address: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Town: Hradec Králové
Postal code: 500 08
Country: CZ
Contact person: Ing. Jana Bednářová
Telephone: +420 956999293
E-mail: zakazky@lesycr.cz
Fax: +420 495262391
NUTS code: CZ052
Main address (URL): http://www.lesycr.cz
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html
I.4) Type of the contracting authority:
státní podnik
I.5.2) Other activity -
lesnictví

Section II: Object of Contract


Title:

Dodávky chemických přípravků (rámcová dohoda)

Reference number: 099/2018/108

II.1.4) Short description

Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek chemických přípravků používaných zadavatelem pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních, herbicidních, fungicidních, rodenticidních a repelentních přípravků a regulátorů růstu.

Total Value:
CZK 7673840.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Dodávky fungicidních přípravků

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Místem plnění jsou jednotlivé organizační jednotky zadavatele, které se nachází na celém území České republiky.

II.1.4) Short description

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění dodávek chemických přípravků pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky fungicidních přípravků. Blíže viz ZD.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Dodávky repelentních přípravků

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: CZ0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Místem plnění jsou jednotlivé organizační jednotky zadavatele, které se nachází na celém území České republiky.

II.1.4) Short description

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění dodávek chemických přípravků pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky repelentních přípravků. Blíže viz ZD.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 171-388161

II.2.1) Lot No: 3
Title:

Dodávky fungicidních přípravků


2018-11-20

4
3
2
Official name: Ridex s.r.o.
National registration number: 60778571
Postal address: Nádražní 151
Town: Vrbno pod Pradědem
Postal code: 793 26
Country: CZ
Telephone: +420 554230541
E-mail: ridex@ridex.cz
Fax: +420 554230549
NUTS code: CZ080
URL: www.ridex.cz
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 13500.00

II.2.1) Lot No: 5
Title:

Dodávky repelentních přípravků


2018-11-20

3
3
2
Official name: Ridex s.r.o.
National registration number: 60778571
Postal address: Nádražní 151
Town: Vrbno pod Pradědem
Postal code: 793 26
Country: CZ
Telephone: +420 554230541
E-mail: ridex@ridex.cz
Fax: +420 554230549
NUTS code: CZ080
URL: www.ridex.cz
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 102686.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Jedná se o plnění z rámcové dohody za IV.Q 2019.


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
24450000; 24457000; Agro-chemical products; Fungicides;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions