Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Katowice: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
OJEU (High Value) 016411-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
Postal code: 40-635
Country: PL
Contact person: Anna Zawada
Telephone: +48 323598952
E-mail: azawada@gcm.pl
Fax: +48 322029501
NUTS code: PL22A
Main address (URL): www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile (URL): www.bip.gcm.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa bielizny i pościeli jednorazowej

Reference number: DZ.3321.150.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa bielizny i pościeli jednorazowej.

Zad. 1 – czepek chirurgiczny, fartuch higieniczny – Apteka Szpitalna.

Zad. 2 – odzież ochronna przy podawaniu cytostatyków – Apteka Szpitalna.

Zad. 3 – fartuch ochronny – mankiet – Apteka Szpitalna.

Zad. 4 – fartuch ochronny trójwarstwowy – Apteka Szpitalna.

Zad. 5 – fartuch chirurgiczny – Apteka Szpitalna.

Zad. 6 – maski chirurgiczne, maski oddechowe – Apteka Szpitalna.

Zad, 7 – maska chirurgiczna płaska, wiązana – Apteka Szpitalna.

Zad. 8 – zestaw sterylny do wkłucia centralnego – OaiITzNK.

Zad. 9 – serwety sterylne – OaiITzNK.

Zad. 10 – zestaw do zabiegów wszczepiania stymulatorów serca oraz defibrylatorów – Pracownia Elektrokardioterapii.

Zad. 11 – ręczniki chłonne-sterylne – Pracownia Elektrokardioterapii.

Zad. 12 – fartuchy chirurgiczne wzmocnione – Pracownia Elektrokardioterapii.

Zad. 13 – prześcieradła niesterylny – Pracownia Elektrokardioterapii.

Zad. 14 – zestaw do zabiegów laryngologicznych – B. O. O. Laryngologii.

Total Value:
PLN 38999.79

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec, POLSKA.

II.1.4) Short description

Dostawa bielizny i pościeli jednorazowej.

Zad. 1–zad. 68.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 181-440300

Contract No:
17
II.2.1) Lot No: 17
Title:

Zad. 17 – Podkłady jednorazowe, prześcieradła jednorazowe – Zakład Diagnostyki Obrazowej


2019-12-20

1
1
1
Official name: Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Wrocław
Postal address: Widna 4
Town: Wrocław
Postal code: 50-543
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 38999.79

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.

17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej, określony w pkt 7.1 SIWZ.

17.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1–4 Pzp.

17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17.6. Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w art. 179–198 lit. g) Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33141000; Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions