Poland-Lublin: Electricity

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Lublin: Electricity
OJEU (High Value) 016461-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Postal address: ul. Akademicka 13 pok. 55
Town: Lublin
Postal code: 20-950
Country: PL
Contact person: Agnieszka Adamek – Biuro Zamówień Publicznych
Telephone: +48 814456253
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl
Fax: +48 814456730
NUTS code: PL814
Main address (URL): www.up.lublin.pl
Address of the buyer profile (URL): https://uplublin.eb2b.com.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Reference number: EZ-p/PNO/p-221/7/2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących urządzeń składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.

3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży (dostawy) energii elektrycznej do punktów poboru wymienionych w tabeli załącznika nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 755 ze zm., aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz instrukcjami operatorów systemu elektroenergetycznego (OSP i OSD).

4. Zamawiający dla tych punktów posiada umowy o świadczenie usług dystrybucji z okresem obowiązywania na czas nieokreślony.

Total Value:
PLN 4497302.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Lublin.

II.1.4) Short description

Prognozowana ilość energii elektrycznej, którą Zamawiający zamierza kupić w okresie obowiązywania umowy wynosi 14 020 MWh. Zamawiający zastrzega, że wielkość ta ma charakter orientacyjny i nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rzeczywista ilość zakupionej energii elektrycznej wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 202-490806

Title:

Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


2019-12-12

3
1
0
0
3
Official name: PGE Obrót S.A.
Postal address: ul. 8-go Marca 6
Town: Rzeszów
Postal code: 35-959
Country: PL
NUTS code: PL823
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 6393120.00
Total Value:
PLN 4497302.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: UZP, KIO
Town: Warszawa
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

XII.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

XII.2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp”.

XII.3. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5”.

XII.4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

XII.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XII.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

XII.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
09310000; Electricity;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions