Poland-Gdansk: Environmental planning

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Gdansk: Environmental planning
OJEU (High Value) 017068-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-01-27 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Postal address: ul. Chmielna 54/57
Town: Gdańsk
Postal code: 80-748
Country: PL
Contact person: Leonarda Molenda
Telephone: +48 586836835
E-mail: krystyna.molenda.gdansk@rdos.gov.pl
Fax: +48 586836803
NUTS code: PL634
Main address (URL): http://bip.gdansk.rdos.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): http://bip.gdansk.rdos.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.gdansk.rdos.gov.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
administracja rządowa terenowa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Projekty planów ochrony dla rezerwatów przyrody: „Jezioro Bardze Małe” i „Piecki”.


II.1.4) Short description

Projekty planów ochrony dla rezerwatów przyrody: „Jezioro Bardze Małe” i „Piecki”. Zamówienie podzielono na dwa zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1A i 1B do SIWZ.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 84828.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL63
II.1.4) Short description

Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Bardze Małe”,

Rezerwat został ustanowiony na mocy § 9 Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3.12.1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP. z 1981 r. nr 29 poz. 271). Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie jeziora lobeliowego oraz stanowisk rzadkich gatunków roślin wodnych i bagiennych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 7,37 ha. Rezerwat nie jest udostępniony dla zwiedzających. Rezerwat zlokalizowany jest w gminie Człuchów (powiat człuchowski), na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Człuchów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 40113.00
II.2.7) End 2020-10-26
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Zadanie nr 2

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL63
II.1.4) Short description

Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Piecki”.

Rezerwat został ustanowiony na mocy Rozporządzenia nr 14/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 21.11.2001 (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 91 poz. 1318). 13 października 2015 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Piecki” (Dz. Urz. Woj. Pom. 2015.3250). Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie flory i zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla jezior lobeliowych, torfowisk przejściowych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 19,42 ha. Rezerwat nie jest udostępniony dla zwiedzających. Rezerwat zlokalizowany jest w gminie Brusy (powiat chojnicki), na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Przymuszewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 44715.00
II.2.7) End 2020-10-26
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Szczegółowy opis warunków zawiera rozdział VI ust. 2 pkt 3 SIWZ.

III.2.2) Contract performance conditions

Załącznik nr 4A i 4B do SIWZ.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Ze względu na konieczność rozliczenia się w jednostce finansującej, zadania należy wykonać do dnia 26.10.2020 r. Wcześniej były ogłaszane przetargi, ale nie udało się wyłonić Wykonawcy z uwagi na wyższe kwoty jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na wykonanie zadań.Jako że pierwotnie zaplanowane zadania miały obejmować pełny rok hydrologiczny rozpoczynający się w listopadzie, a badania terenowe miały być poprzedzone wcześniejszym montażem urządzeń do pomiaru wód gruntowych, a także ze względu na potrzebę „uchwycenia” pełnego okresu wegetacji roślin, istotny był jak najwcześniejszy wybór wykonawcy. Jednakże, w związku z dużym opóźnieniem w realizacji zadań, na które Zamawiający nie miał wpływu, wnioskuje się o skrócenie okresu składania ofert przez wykonawców do 15 dni. Przy zachowaniu dotychczasowego terminu – 30 dni istnieje uzasadniona obawa że badania odbędą się zbyt późno przez co pozyskane dane mogą okazać się niewystarczające dla zaplanowania działań ochronnych.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-27
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-27
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, POLSKA (pok. 211A).


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki i postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – od art. 179 do 198.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
90712000; Environmental planning;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions