Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Koszalin: Damage or loss insurance services
OJEU (High Value) 017144-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski
Postal address: Rynek Staromiejski 6–7
Town: Koszalin
Postal code: 75-007
Country: PL
Contact person: Emilia Miszewska, Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokój nr 22
Telephone: +48 943488655
E-mail: emilia.miszewska@um.koszalin.pl
NUTS code: PL426
Main address (URL): www.bip.koszalin.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

„Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Koszalin, jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i Zarządu Obiektów Sportowych” – 2 części (...)

Reference number: BZP-8.271.1.42.2019.EM

II.1.4) Short description

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Koszalin, jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i Zarządu Obiektów Sportowych – 2 części:

— część I – ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej i kosztów leczenia za granicą:

A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;

B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

C. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;

D. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości;

E. ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą,

— część II – ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW i ASS:

A. ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

B. ubezpieczenie autocasco;

C. ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów;

D. ubezpieczenie assistance.

2) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziale II SIWZ oraz w załącznikach do rozdziału II.

Total Value:
PLN 4198158.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Część I – ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej i kosztów leczenia za granicą

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Miasto Koszalin

II.1.4) Short description

Część I – ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej i kosztów leczenia za granicą:

A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;

B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

C. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;

D. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości;

E. ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziale II SIWZ oraz w załącznikach do rozdziału II.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Cena oferty za zamówienie objęte prawem opcji A i prawem opcji B
Weighting: 20 %

Criteria: Fakultatywne warunki ubezpieczenia
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 40 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający, na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzega sobie prawo do jednostronnego skorzystania z prawa opcji, polegającego na rozszerzeniu zamówienia w poniższych rodzajach ubezpieczenia (ryzykach) dla części I zamówienia w następujący sposób:

część I – ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej i kosztów leczenia za granicą:

a) prawo opcji A – przedłużenie umów/umowy o kolejne 12 miesięcy w zakresie ryzyk, których dotyczy zamówienie podstawowe;

b) prawo opcji B – rozszerzenie zamówienia w poniższych rodzajach ubezpieczeń (ryzykach):

A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk maksymalnie w ciągu każdego roku do wysokości 20 000 000 PLN ponad klauzulę automatycznego pokrycia;

B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk maksymalnie w ciągu każdego roku do wysokości 2 000 000 PLN ponad klauzulę automatycznego pokrycia;

C. ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych maksymalnie w ciągu każdego roku w liczbie 50 os/dni;

c) termin obowiązywania prawa opcji:

— prawo opcji A – może być wykorzystana w terminie 12 miesięcy po okresie realizacji zamówienia podstawowego, przy czym Zamawiający zgłosi potrzebę przedłużenia umowy w ramach prawa opcji w terminie do dnia 30.9.2021 r.,

— prawo opcji B – może być wykorzystana w terminie realizacji zamówienia podstawowego oraz w terminie realizacji prawa opcji A;

d) okoliczności stosowania prawa opcji:

— prawo opcji A – prawo opcji będzie realizowane po weryfikacji jakości funkcjonowania zamówienia podstawowego, a także po rynkowym rozeznaniu sytuacji na rynku ubezpieczeń,

— prawo opcji B – prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w zależności od przedmiotu ubezpieczenia i rodzaju ubezpieczenia, którym przedmiot ten będzie objęty.

Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia do wysokości określonej powyżej, na warunkach określonych w SIWZ oraz w stawkach/składkach określonych przez Wykonawcę w Szczegółowym formularzu cenowym, będącym załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego (dla części I). Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego:

a) niezłożenie zlecenia przez Zamawiającego oznacza rezygnację z prawa opcji (Wykonawcy przysługuje wówczas jedynie wynagrodzenie za realizację zamówienia podstawowego objętego przedmiotem zamówienia);

b) Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na zawarcie prawa opcji w umowie i nie będzie wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.

Szacunkowa wartość części I zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji A i prawa opcji B – 3 893 679,00 PLN (zamówienie podstawowe: 2 575 586,00 PLN + prawo opcji A: 1 287 793,00 PLN + prawo opcji B: 30 300,00 PLN = łącznie: 3 893 679,00 PLN).Additional information:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji A termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy, tj. od dnia 1.1.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.


Description: Item/Lot 2
Title:

Część II – ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW i ASS

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Miasto Koszalin

II.1.4) Short description

Część II – ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW i ASS:

A. ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

B. ubezpieczenie autocasco;

C. ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów;

D. ubezpieczenie assistance.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziale II SIWZ oraz w załącznikach do rozdziału II.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Cena oferty za zamówienie objęte prawem opcji A i prawem opcji B
Weighting: 20 %

Criteria: Fakultatywne warunki ubezpieczenia
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 40 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający, na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzega sobie prawo do jednostronnego skorzystania z prawa opcji, polegającego na rozszerzeniu zamówienia w poniższych rodzajach ubezpieczenia (ryzykach) dla części II zamówienia w następujący sposób:

część II – ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW i ASS:

a) prawo opcji A – przedłużenie umów/umowy o kolejne 12 miesięcy w zakresie ryzyk, których dotyczy zamówienie podstawowe;

b) prawo opcji B – rozszerzenie zamówienia – ubezpieczenie maksymalnie 5 pojazdów w każdym rocznym okresie ubezpieczenia (do 10 % wysokości składki za zamówienie podstawowe) w poniższych rodzajach ubezpieczeń (ryzykach):

A. ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

B. ubezpieczenie autocasco;

C. ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów;

D. ubezpieczenie assistance;

c) termin obowiązywania prawa opcji:

— prawo opcji A – może być wykorzystana w terminie 12 miesięcy po okresie realizacji zamówienia podstawowego, przy czym Zamawiający zgłosi potrzebę przedłużenia umowy w ramach prawa opcji w terminie do dnia 30.9.2021 r.,

— prawo opcji B – może być wykorzystana w terminie realizacji zamówienia podstawowego oraz w terminie realizacji prawa opcji A;

d) okoliczności stosowania prawa opcji:

— prawo opcji A – prawo opcji będzie realizowane po weryfikacji jakości funkcjonowania zamówienia podstawowego, a także po rynkowym rozeznaniu sytuacji na rynku ubezpieczeń,

— prawo opcji B – prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w zależności od przedmiotu ubezpieczenia i rodzaju ubezpieczenia, którym przedmiot ten będzie objęty.

Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia do wysokości określonej powyżej, na warunkach określonych w SIWZ oraz w stawkach/składkach określonych przez Wykonawcę w Szczegółowym formularzu cenowym, będącym załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego (dla części II). Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego:

a) niezłożenie zlecenia przez Zamawiającego oznacza rezygnację z prawa opcji (Wykonawcy przysługuje wówczas jedynie wynagrodzenie za realizację zamówienia podstawowego objętego przedmiotem zamówienia);

b) Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na zawarcie prawa opcji w umowie i nie będzie wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.

Szacunkowa wartość części II zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji A i prawa opcji B – 304 479,00 PLN (zamówienie podstawowe: 182 986,00 PLN + prawo opcji A: 91 493,00 PLN + prawo opcji B: 30 000,00 PLN = łącznie: 304 479,00 PLN).Additional information:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji A termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy, tj. od dnia 1.1.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 202-491878

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Część I – ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej i kosztów leczenia za granicą


2019-12-31

4
0
0
0
4
Official name: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Postal address: Al. Jerozolimskie 162
Town: Warszawa
Postal code: 02-342
Country: PL
E-mail: dorota.janczyk-kudyniuk@compensa.pl
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3893679.00
Total Value:
PLN 2025090.00

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Część II – ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW i ASS


2019-12-31

2
0
0
0
2
Official name: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Postal address: Al. Jerozolimskie 162
Town: Warszawa
Postal code: 02-342
Country: PL
E-mail: dorota.janczyk-kudyniuk@compensa.pl
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 304479.00
Total Value:
PLN 126668.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) – w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji:

— część I – ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej i kosztów leczenia za granicą:

łączna cena: 3 062 262,00, w tym:

1) cena zamówienia podstawowego za okres 24 miesięcy: 2 025 090,00;

2) cena zamówienia wynikającego z prawa opcji A: 1 012 545,00;

3) cena zamówienia wynikającego z prawa opcji B: 24 627,00,

— części II – ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW i ASS:

łączna cena: 209 002,20, w tym:

1) cena zamówienia podstawowego za okres 24 miesięcy: 126 668,00;

2) cena zamówienia wynikającego z prawa opcji A: 63 334,00;

3) cena zamówienia wynikającego z prawa opcji B: 19 000,20.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej w formie:

1) odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp:

1.1) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

1.2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

1.3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1.1 i ppkt 1.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) skargi – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych od art. 179 do art. 198 g.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
66515000; 66515100; 66515400; 66519200; 66516400; 66516100; 66514110; 66512000; 66512100; Damage or loss insurance services; Fire insurance services; Weather-related insurance services; Engineering insurance services; General liability insurance services; Motor vehicle liability insurance services; Motor vehicle insurance services; Accident and health insurance services; Accident insurance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions