Poland-Bytów: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Bytów: Forestry services
OJEU (High Value) 017156-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów
National registration number: 8420004546
Postal address: ul. Szarych Szeregów 7
Town: Bytów
Postal code: 77-100
Country: PL
Contact person: Iwona Szyca
Telephone: +59 8226066
E-mail: bytow@szczecinek.lasy.gov.pl
Fax: +59 8229790
NUTS code: PL636
Main address (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_bytow
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej PGL Lasy Państwowe reprezentująca Skarb Państwa
I.5.2) Other activity -
Gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2020

Reference number: ZG2.2.6.2019.IS

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów infrastruktury leśnej, gospodarki łąkowo-rolnej, ubocznego użytkowania lasu, szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części („Pakiety”)”.

Total Value:
PLN 12065442.69

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet I – leśnictwa: Gałęzowo, Gałęźnia, Czaple, prace w leśnictwie Róg cz. I;

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL636
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Bytów, leśnictwa: Gałęzowo, Gałęźnia, Czaple, prace w leśnictwie Róg cz. I;

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów infrastruktury leśnej, gospodarki łąkowo-rolnej, ubocznego użytkowania lasu, szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki, załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna, załącznik nr 3.4 – wykaz powierzchni z przewidzianą ochroną nalotów i podrostów.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) oraz opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości dla Pakietu I – 54 000,00 zł.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu (zakładka Szczegóły) oraz stanowi załącznik nr 14 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – tj. 100 % prac z zakresu czyszczeń wczesnych i późnych (CW, CP)
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia i będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania-tryb z wolnej ręki


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet II – leśnictwa: Niedarzyno, Koźlice, Miedzierza;

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL636
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Bytów, leśnictwa: Pakiet II – leśnictwa: Niedarzyno, Koźlice, Miedzierza;

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów infrastruktury leśnej, gospodarki łąkowo-rolnej, ubocznego użytkowania lasu, szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki, załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna, załącznik nr 3.4 – wykaz powierzchni z przewidzianą ochroną nalotów i podrostów.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) oraz opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości dla Pakietu II – 56 000,00 zł.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu (zakładka Szczegóły) oraz stanowi załącznik nr 14 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – tj. 100 % prac z zakresu czyszczeń wczesnych i późnych (CW, CP)
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia i będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania-tryb z wolnej ręki


Description: Item/Lot 3
Title:

Pakiet III – leśnictwa: Świerkówko, Jabłończ, Zielony Dwór;

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL636
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Bytów, leśnictwa: Pakiet III – leśnictwa: Świerkówko, Jabłończ, Zielony Dwór;

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów infrastruktury leśnej, gospodarki łąkowo-rolnej, ubocznego użytkowania lasu, szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki, załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna, załącznik nr 3.4 – wykaz powierzchni z przewidzianą ochroną nalotów i podrostów.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) oraz opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości dla Pakietu III – 44 000,00 zł.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu (zakładka Szczegóły) oraz stanowi załącznik nr 14 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – tj. 100 % prac z zakresu czyszczeń wczesnych i późnych (CW, CP)
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia i będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania-tryb z wolnej ręki


Description: Item/Lot 4
Title:

Pakiet IV – leśnictwa: Jutrzenka, Modrzewo, Szkółka Leśna, prace w leśnictwie Róg cz. II;

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL636
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Bytów, leśnictwa: Pakiet IV – leśnictwa: Jutrzenka, Modrzewo, Szkółka Leśna, prace w leśnictwie Róg cz. II;

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów infrastruktury leśnej, gospodarki łąkowo-rolnej, ubocznego użytkowania lasu, szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki, załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna, załącznik nr 3.4 – wykaz powierzchni z przewidzianą ochroną nalotów i podrostów.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) oraz opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości dla Pakietu IV – 75 000,00 zł.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu (zakładka Szczegóły) oraz stanowi załącznik nr 14 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – tj. 100 % prac z zakresu czyszczeń wczesnych i późnych (CW, CP)
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia i będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania-tryb z wolnej ręki


Description: Item/Lot 5
Title:

Pakiet V – leśnictwa: Unichowo, Obrowo, Czarna Dąbrowa.

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL636
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Bytów, leśnictwa: Pakiet V – leśnictwa: Unichowo, Obrowo, Czarna Dąbrowa.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów infrastruktury leśnej, gospodarki łąkowo-rolnej, ubocznego użytkowania lasu, szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki, załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna, załącznik nr 3.4 – wykaz powierzchni z przewidzianą ochroną nalotów i podrostów.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) oraz opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości dla Pakietu V – 60 000,00 zł.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu (zakładka Szczegóły) oraz stanowi załącznik nr 14 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 100 % prac z zakresu czyszczeń wczesnych i późnych (CW, CP)
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia i będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania-tryb z wolnej ręki


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 204-497060

Contract No:
ZG2.270.2.6.2019.IS
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Pakiet I – leśnictwa: Gałęzowo, Gałęźnia, Czaple, prace w leśnictwie Róg cz. I;


2020-01-08

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Marek Węsierski
National registration number: 8421381297
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Dariusz Płotka
National registration number: 8421723208
Town: Krosnowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Regliński Jerzy Usługi Leśne
National registration number: 8391616719
Town: Budowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Arkadiusz Kośmieja Usługi Leśne
National registration number: 8421545528
Town: Grzmiąca
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Krzysztof Stiene - Usługi Leśne
National registration number: 8421649392
Town: Modrzejewo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Krzysztof Olejnik
National registration number: 8421334197
Town: Jutrzenka
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Tadeusz Galęba - Zakład Usług Leśnych
National registration number: 8421326660
Town: Tuchomie
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Marcin Węsierski
National registration number: 8421774772
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Wiesław Węsierski
National registration number: 8421008463
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Łukasz Kinowski Zakład Usług Leśnych
National registration number: 8421697853
Town: Jamno
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Szela Krzysztof
National registration number: 8421242621
Town: Baranowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Henryk Baran
National registration number: 8421271686
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Hiller Jan
Town: Ugoszcz
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Paweł Hoppe
National registration number: 8421511297
Town: Sominy
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne - Jan Płotka
National registration number: 8421035364
Town: Krosnowo 23
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4077569.79
Total Value:
PLN 2330607.20

Contract No:
ZG2.270.2.6.2019.IS
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Pakiet II – leśnictwa: Niedarzyno, Koźlice, Miedzierza;


2020-01-08

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Marek Węsierski
National registration number: 8421381297
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Dariusz Płotka
National registration number: 8421723208
Town: Krosnowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Jerzy Regliński Usługi Leśne
National registration number: 8391616719
Town: Budowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Arkadiusz Kośmieja Usługi Leśne
National registration number: 8421545528
Town: Grzmiąca
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Krzysztof Stiene – Usługi Leśne
National registration number: 8421649392
Town: Modrzejewo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Olejnik Krzysztof
National registration number: 8421334197
Town: Jutrzenka
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Tadeusz Galęba – Zakład Usług Leśnych
National registration number: 8421326660
Town: Tuchomie
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Marcin Węsierski
National registration number: 8421774772
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Wiesław Węsierski
National registration number: 8421008463
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Łukasz Kinowski Zakład Usług Leśnych
National registration number: 8421697853
Town: Jamno
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Szela Krzysztof
National registration number: 8421242621
Town: Baranowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Henryk Baran Zakład Usług Leśnych,
National registration number: 8421271686
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Hiller Jan
National registration number: 8421488902
Town: Ugoszcz
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Paweł Hoppe
National registration number: 8421511297
Town: Sominy
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne – Jan Płotka
National registration number: 8421035364
Town: Krosnowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4215200.45
Total Value:
PLN 2407963.20

Contract No:
ZG2.270.2.6.2019.IS
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Pakiet III – leśnictwa: Świerkówko, Jabłończ, Zielony Dwór;


2020-01-08

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Marek Węsierski
National registration number: 8421381297
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Dariusz Płotka
National registration number: 8421723208
Town: Krosnowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Jerzy Regliński Usługi Leśne
National registration number: 8391616719
Town: Budowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Arkadiusz Kośmieja Usługi Leśne
National registration number: 8421545528
Town: Grzmiąca
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Krzysztof Stiene – Usługi Leśne
National registration number: 8421649392
Town: Tuchomie
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Olejnik Krzysztof
National registration number: 8421334197
Town: Jutrzenka
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Tadeusz Galęba – Zakład Usług Leśnych
National registration number: 8421326660
Town: Tuchomie
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Marcin Węsierski
National registration number: 8421774772
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Wiesław Węsierski
National registration number: 8421008463
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Łukasz Kinowski Zakład Usług Leśnych
National registration number: 8421697853
Town: Jamno
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Szela Krzysztof
National registration number: 8421242621
Town: Baranowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Henryk Baran Zakład Usług Leśnych
National registration number: 8421271686
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Hiller Jan
National registration number: 8421488902
Town: Ugoszcz
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Paweł Hoppe
National registration number: 8421511297
Town: Sominy
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne – Jan Płotka
National registration number: 8421035364
Town: Krosnowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3330201.73
Total Value:
PLN 1900850.72

Contract No:
ZG2.270.2.6.2019.IS
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Pakiet IV – leśnictwa: Jutrzenka, Modrzewo, Szkółka Leśna, prace w leśnictwie Róg cz. II;


2020-01-08

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Marek Węsierski
National registration number: 8421381297
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne – Jan Płotka
National registration number: 8421035364
Town: Krosnowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Dariusz Płotka
National registration number: 8421723208
Town: Krosnowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Jerzy Regliński Usługi Leśne
National registration number: 8391616719
Town: Budowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Arkadiusz Kośmieja Usługi Leśne
National registration number: 8421545528
Town: Grzmiąca
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Krzysztof Stiene – Usługi Leśne
National registration number: 8421649392
Town: Modrzejewo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Olejnik Krzysztof
National registration number: 8421334197
Town: Jutrzenka
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Tadeusz Galęba – Zakład Usług Leśnych
National registration number: 8421326660
Town: Tuchomie
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Marcin Węsierski
National registration number: 8421774772
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Wiesław Węsierski
National registration number: 8421008463
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Łukasz Kinowski Zakład Usług Leśnych
National registration number: 8421697853
Town: Jamno
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Szela Krzysztof
National registration number: 8421242621
Town: Baranowo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Henryk Baran Zakład Usług Leśnych,
National registration number: 8421271686
Town: Pomysk Mały
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Hiller Jan
National registration number: 8421488902
Town: Ugoszcz
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Paweł Hoppe
National registration number: 8421511297
Town: Sominy
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 5193615.20
Total Value:
PLN 2938970.80

Contract No:
ZG2.270.2.6.2019.IS
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Pakiet V – leśnictwa: Unichowo, Obrowo, Czarna Dąbrowa.


2020-01-08

2
2
0
0
2
Official name: TASTE FACTORY s.c.
National registration number: 5222908820
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Andrzej Gliniecki
National registration number: 8421609205
Town: Modrzejewo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Jarosław Gliniecki
National registration number: 8421490595
Town: Modrzejewo
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4481118.50
Total Value:
PLN 2487050.77

Section V: Complementary information


Additional information:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

a)oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu JEDZ. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

b)wykaz usług wykonanych lub wykonywanych

c)dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie

d)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy

e)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

f)wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

g)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

h)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków

i)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

j)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP

k)oświadczenie wykonawcy w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15, art 24 ust 1 pkt 22, art 24 ust 5 pkt 5 i 6, art 24 ust 5 pkt 7 PZP

m)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP

n)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia podmiotu trzeciego na formularzu JEDZ złożonym pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informacje o dokumentach jakie należy złożyć szczegółowo opisano w SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej

Z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane

W sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 75251120; 77100000; 90620000; 90914000; 45233142; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services; Agricultural services; Snow-clearing services; Car park cleaning services; Road-repair works;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions