Poland-Gliwice: Cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Gliwice: Cleaning services
OJEU (High Value) 017172-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Politechnika Śląska
Postal address: ul. Akademicka 2A
Town: Gliwice
Postal code: 44-100
Country: PL
Contact person: Ewa Ochman, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
Telephone: +48 322371334 / 322371335
E-mail: IA1@polsl.pl
Fax: +48 322371171 / 322372194
NUTS code: PL229
Main address (URL): www.polsl.pl
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Sprzątanie obiektów Politechniki Śląskiej w Katowicach. Oznaczenie sprawy: OZ/U/19/121/EO

Reference number: OZ/U/19/121/EO

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu obiektów Politechniki Śląskiej w Katowicach.

2. CPV: 90.91.00.00-9 Usługi sprzątania.

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż:

— poz. 1: od 2.1.2020 r. do 31.12.2020 r.,

— poz. 2: od 2.1.2020 r. do 31.12.2020 r., z tym, że usługa będzie świadczona nie wcześniej niż od 2.1.2020 r. do 30.6.2020 r. oraz od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 r. – w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r. usługa nie będzie świadczona, lub do wyczerpania ceny przedmiotu zamówienia powiększonej o wartość wynikającą z prawa opcji przewidzianego w umowie, w zależności co nastąpi wcześniej, zgodnie ze sposobem realizacji opisanym w SIWZ.

Total Value:
PLN 447030.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu obiektów Politechniki Śląskiej w Katowicach.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Prawo opcji (dotyczy pozycji 1 i 2):

i rodzaje usług podane w opisie przedmiotu zamówienia są ilościami i usługami planowanymi do realizacji. Ilości faktycznie nabyte przez Zamawiającego mogą być zarówno mniejsze, jak i większe – zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z zastosowania prawa opcji przewidzianego niżej;
2

), a jednocześnie Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie co najmniej 30 % wartości wynikającej z ww. wyceny przedmiotu zamówienia i równocześnie uprawniony jest do rozszerzenia zamówienia o 100 % jego wartości.
2
2

3. Termin obowiązywania i realizacji umowy może zostać wydłużony dodatkowo o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Uprawnienie to przysługuje w sytuacji, gdy w pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany ilościowy lub wartościowy zakres przedmiotu zamówienia. O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed końcem trwania umowy, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 208-507779

Title:

Sprzątanie obiektów Politechniki Śląskiej w Katowicach


2019-12-30

3
1
0
0
3
Official name: Lider: Seris Klinet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Jana Kazimierza 55
Town: Warszawa
Postal code: 01-267
Country: PL
NUTS code: PL91
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Partner: Seris Konsalnet Ochrona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Jana Kazimierza 55
Town: Warszawa
Postal code: 01-267
Country: PL
NUTS code: PL91
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1493199.98
Total Value:
PLN 447030.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części, którą podano w pkt V.2.4) niniejszego ogłoszenia czyli 1 493 199,98 PLN netto, jest kwotą uwzględniającą wartość prawa opcji (100 %).


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służą następujące środki ochrony prawnej:

a) odwołanie, wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „Prezesa Izby”), od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub na zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

b) skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy art. 179–198g zawarte w dziale VI ustawy.

2. Zgodnie z art. 182 ustawy odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych niż określone w ppkt a i b – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

4. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
90910000; Cleaning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions