Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Sofia: Custom software development services
OJEU (High Value) 017183-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Министерство на околната среда и водите
National registration number: 000697371
Postal address: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Contact person: Александър Миличин
Telephone: +359 29406690
E-mail: amilichin@moew.government.bg
Fax: +359 29807041
NUTS code: BG411
Main address (URL): http://www.moew.government.bg
Address of the buyer profile (URL): https://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/406/
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Разработване и внедряване в експлоатация на информационна система „Минерални води“


II.1.4) Short description

Обществената поръчка е насочена към развитието и укрепването на управленския капацитет и създаването на условия за по-добър контрол от страна на МОСВ чрез инвестиции за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и услуги, специализирани за автоматизиране на дейности по отчет и контрол на състоянието на находищата на минерални води и свързаните с тях концесионни договори на територията на БЪЛГАРИЯ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

гр. София бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

II.1.4) Short description

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:

1. Дейност 1 „Анализ и проектиране“.

2. Дейност 2 „Разработка на системата“.

3. Дейност 3 „Инсталация на системата“.

4. Дейност 4 „Тестване и внедряване“.

5. Дейност 5 „Обучение на персонала на възложителя“.

6. Дейност 6 „Гаранционна поддръжка“.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество (П2)
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 166-406850

Title:

Разработване и внедряване в експлоатация на информационна система „Минерални води“
Section V: Complementary information


Additional information:

Решението за откриване на процедурата е отменено с решение №1332/12.12.2019 г. по преписка № КЗК-836/2019 г.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
72230000; Custom software development services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions