Poland-Dynów: Architectural, construction, engineering and inspection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Dynów: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 017188-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów
Postal address: ul. Jaklów 2
Town: Dynów
Postal code: 36-065
Country: PL
Contact person: Paweł Pawłowski
Telephone: +48 166521229
E-mail: dynow@krosno.lasy.gov.pl
Fax: +48 166521072
NUTS code: PL82
Main address (URL): http://www.dynow.krosno.lasy.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na zabudowie biologicznej skarp i budowie zbiornika retencyjnego

Reference number: ZG.270.1.5.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na zabudowie biologicznej skarp i budowie 2 przepustów o zwiększonym świetle. Zamówienia podzielone jest na 2 części.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Zabudowa biologiczna brzegów potoku w Leśnictwie Siedliska

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
NUTS code: PL8
NUTS code: PL82
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Lokalizacja: woj. podkarpackie, powiat przemyski, jednostka ewidencyjna Nozdrzec, obręb Wołodź, działki nr 80/4, 89/3, 89/2 – zabezpieczenie w km 1+200-1+239; działka nr 100 zabezpiec. w km 2+800-2+830

II.1.4) Short description

Do obowiązków wykonawcy należy:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) szczegółowe zapoznanie się z pełną dokumentacją inwestycji (m.in. projekt, specyfikacja), niezbędną dla realizacji przedmiotu zamówienia;

c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, do 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy

e) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia;

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

g) uczestniczenie w rozliczaniu nadzorowanego zakresu robót oraz inwestycji,

h) kontrolowanie rozliczeń budowy;

i) kontrolowanie ilościowe i jakościowe robót;

j) kontrolowanie, czy roboty wykonywane są przez wykonawcę wskazanego w umowie o wykonanie robót zawartej pomiędzy Inwestorem a wykonawcą,

k) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących:

— usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

— wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,

— przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami), a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

l) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność robót z projektem;

m) uczestniczenie w przekazaniu wykonawcy robót budowlanych protokolarnie terenu budowy wraz z Zamawiającym – Inwestorem;

n) udział w rozstrzyganiu przy udziale Zamawiającego zaistniałych problemów związanych z realizacją robót budowlanych nieujętych w dokumentacji, a mających wpływ na wzrost kosztów robót i termin realizacji;

o) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania przez wykonawcę robót dodatkowych;

p) konsultowanie i opracowanie wraz z Inwestorem protokołu konieczności określającego zakres robót i kosztów robót dodatkowych;

q) sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów wykonawcy na roboty dodatkowe;

r) uzgadnianie z Inwestorem i wykonawcą wszelkich ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, kontrolowanie przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego;

s) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót;

t) sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 60 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

2. Zamówienia, o których mowa w pkt II.2.11) 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.01.00-00-0006/16; Numer umowy o dofinansowanie:. POIS.02.01.00-00-0006/16-00.Projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności - Współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 Tytuł projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.


Additional information:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia w wys. 10 % wartości zam. brutto

3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.


Description: Item/Lot 2
Title:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadnia pn. Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Borownica

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
NUTS code: PL8
NUTS code: PL82
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Lokalizacja: woj. podkarpackie, powiat przemyski, jednostka ewidencyjna Bircza, obręb Jawornik Ruski, działki nr 216, 469/6, 235.

II.1.4) Short description

Do obowiązków wykonawcy należy:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) szczegółowe zapoznanie się z pełną dokumentacją inwestycji (m.in. projekt, specyfikacja), niezbędną dla realizacji przedmiotu zamówienia;

c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, do 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy;

e) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia;

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

g) uczestniczenie w rozliczaniu nadzorowanego zakresu robót oraz inwestycji;

h) kontrolowanie rozliczeń budowy;

i) kontrolowanie ilościowe i jakościowe robót;

j) kontrolowanie, czy roboty wykonywane są przez wykonawcę wskazanego w umowie o wykonanie robót zawartej pomiędzy Inwestorem a wykonawcą;

k) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących:

— usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

— wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,

— przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami), a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

l) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność robót z projektem;

m) uczestniczenie w przekazaniu wykonawcy robót budowlanych protokolarnie terenu budowy wraz z Zamawiającym – Inwestorem;

n) udział w rozstrzyganiu przy udziale Zamawiającego zaistniałych problemów związanych z realizacją robót budowlanych nieujętych w dokumentacji, a mających wpływ na wzrost kosztów robót i termin realizacji;

o) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania przez wykonawcę robót dodatkowych;

p) konsultowanie i opracowanie wraz z Inwestorem protokołu konieczności określającego zakres robót i kosztów robót dodatkowych;

q) sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów wykonawcy na roboty dodatkowe;

r) uzgadnianie z Inwestorem i wykonawcą wszelkich ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, kontrolowanie przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego;

s) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót;

t) sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 60 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

2. Zamówienia, o których mowa w pkt II.2.11) 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.01.00-00-0006/16; Numer umowy o dofinansowanie:. POIS.02.01.00-00-0006/16-00.Projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności - Współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 Tytuł projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.


Additional information:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 200,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia w wys. 10 % wartości zam. brutto

3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 146-359913

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Zabudowa biologiczna brzegów potoku w Leśnictwie Siedliska
Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadnia pn. Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Borownica
Section V: Complementary information


Additional information:

1. Wykonawca przed upływem ter. składania ofert składa wstępne oświadczenie, dot. spełniania warunków tj. jednolity europejski dok. zam. (JEDZ).

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a) dokumenty o których mowa w sekcji III 1.3) lit a) i b);

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp).

3. W celu potwierdzenia podstaw do wykluczenia z post. o dzielenie zamówienia na post. art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o których mowa w pkt 2. lit. b) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI.3)b–d. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji VI pkt 3) 1 lit b), składa dokument, o którym mowa w sekcji VI pkt 3) 4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt VI.4.3) 2 i VI.4.3) 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; 71520000; Architectural, construction, engineering and inspection services; Construction supervision services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions