Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 017189-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Warszawski
National registration number: 5250011266
Postal address: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Town: Warszawa
Postal code: 00-927
Country: PL
Contact person: Agnieszka Szajkowska, Dział Zamówień Publicznych UW, ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa, pok. 213 (II piętro)
Telephone: +48 225523240
E-mail: agnieszka.szajkowska@adm.uw.edu.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://www.uw.edu.pl
Address of the buyer profile (URL): http://dzp.uw.edu.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu UW

Reference number: DZP-361-111/2019

II.1.4) Short description

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z inwestycją pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Warszawa.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza nieużytkowego Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym współpraca

Z wykonawcą robót budowlanych w celu przeprowadzenia procedury zakończenia i odbioru robót budowlanych.

2. Przedmiotowa dokumentacja ma służyć do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w ramach przetargu na wykonanie robót budowalnych w zakresie objętym dokumentacją.

3. Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii, uzgodnień i pozwoleń, w szczególności: pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, uzgodnienia ekspertyzy stanu ochrony pożarowej z MWKZ, wraz z uzyskaniem Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) w trybie przewidzianym w § 2 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.4.2019 r. w sprawie warunków technicznych jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.0.1065) oraz uzyskanie ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

5. Podstawowe założenia architektoniczne, przestrzenne i techniczno-użytkowe oraz konserwatorskie, określające precyzyjnie wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, zostały opisane w Wytycznych Funkcjonalno-Użytkowych (WFU), opracowanych przez Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego we wrześniu 2019 r., stanowią one załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Harmonogram Prac Projektowych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Organizacja i kwalifikacje zespołu wskazanego do realizacji zamówienia /Z/
Weighting: 15

Criteria: Analiza założeń do projektowania /A/
Weighting: 20

Criteria: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia /D/
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia – 46 tygodni.

Harmonogram prac projektowych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 207-504858

Title:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu UW
Section V: Complementary information


Additional information:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał od

Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dokumentów określonych w art. 5 SIWZ.

5. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego

Dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia JEDZ, odbywa się przy użyciu środków

Komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez

Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej.


Review body:
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugi albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; 71200000; 71210000; 71220000; 71240000; 71250000; Architectural, construction, engineering and inspection services; Architectural and related services; Advisory architectural services; Architectural design services; Architectural, engineering and planning services; Architectural, engineering and surveying services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions