Poland-Zgierz: Cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Zgierz: Cleaning services
OJEU (High Value) 017192-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Postal address: ul. Parzęczewska 35
Town: Zgierz
Postal code: 95-100
Country: PL
Contact person: Marzena Kolasa – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Telephone: +48 427144332
E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl
Fax: +48 427144530
NUTS code: PL712
Main address (URL): http://www.szpital.zgierz.pl
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Ciągłe i powtarzające się świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach i na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Reference number: PN/LI/2019

II.1.4) Short description

Ciągłe i powtarz. się świad. usług w zakresie kompl. utrzymania czystości w bud. i na terenie Woj. Szpitala Specjal. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 określ. we Wspólnym Słowniku Zam. kodem CPV: 90910000-9, 90900000-6, 77310000-6.Przedmiot zam. obejmuje w szczeg.:

1. kompl. sprzątanie, całodobowe utrzymanie czystości, dezynf. pom. med. i niemed.(administ., gospod. i techn.) – zgodnie z zał. 4 i 5 do SIWZ/ umowy;

; 3. obsługę transp. wewn. i zewnęt. ;
2

4. czynności pomocnicze przy pacjencie.

. Formularz cenowy dla pow. objętych usługą na czas obow. umowy stanowi – zał. nr 2 do SIWZ/ umowy. Szczeg. zestaw. pow. do sprzątania i dezynf. zawiera zał. nr 4 do SIWZ/umowy.
2

Total Value:
PLN 8347896.99

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL712
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35.

II.1.4) Short description

1. Zamaw. nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

2. Zamaw. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynam. systemu zakupów oraz zastos. aukcji elektron.

3. Wykon. może powierzyć wykonanie części zam.podwykonawcy.

4. Oferta musi obejmować całość zam.

5. Wykon. ponosi wszelkie koszty związane z przygot. i złożen. oferty.

6. Zamaw. nie przewiduje zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 7. Zamaw. zastosuje procedurę,określoną w art. 24aa ustawy Pzp. zg. z art. 24aa ustawy Pzp, Zamaw. dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykon., którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określ. w SIWZ, nie podlega wyklucz.oraz spełnia warunki udziału w postęp.

8. Zamaw. przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ust Pzp - patrz pkt. 6.14. SIWZ.

9. Inform. związane z wymaganiami określ. w art. 29 ust. 4: Nie określa.

10. Zamaw. nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektr.

11. Klauzula inform. z art. 13 RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fiz.w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o ochronie danych) (Dz.U.UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej RODO, Woj. Szpital Specjal. im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osob. jest Dyrektor Woj. Szpitala Specjal. im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu (WSS w Zgierzu), P. Agnieszka Jóźwik, tel. +48 427144261, adres e-mail: szpital@wss.zgierz.pl.

2. Insp. ochrony danych osob. w Woj. Szpitalu Specjal. im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu jest: Pan Krzysztof Radecki, kontakt: iod@wss.zgierz.pl, tel. +48 662101088. W przypadku nieobecności pana Krzysztofa Radeckiego obowiązki Insp. Danych Osob. pełni Pan Radosław Piotrowski, tel. +48 509204595, adres e-mail: radek@wss.zgierz.pl

3. Pani/Pana dane osob. przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postęp. o udzielenie zam. publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieogranicz. o.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokum. postęp. w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Pzp (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

5. Pani/Pana dane osob. będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zamów., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Firmą przetwarzającą dane jest platforma zakupowa którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.

7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośred. Pani/Pana dot. jest wymogiem ustaw. określ. w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postęp. o udzielenie zamów. publ.; konsekwencje niepodania określ. danych wynikają z ustawy Pzp.

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. posiada Pani/Pan:

— na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana dot.,

— na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osob.*,

— na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetw. danych osob. z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetw. danych osob. Pani/Pana dotycz.narusza przepisy RODO.

9. nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub eRODO prawo do usunięcia danych osob.,

— prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw. danych osob., gdyż podstaw. prawną przetwarzania Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas usunięcia potencjalnego zagrożenia skażeniem biologicznym
Weighting: 10

Criteria: Czas usunięcia stwierdzonych wad związanych z wykonywaniem usługi
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium na całość zamówienia w wysokości: 166 000,00 PLN.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 216-530364

Title:

Ciągłe i powtarzające się świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach i na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu


2019-12-31

2
0
0
0
2
Official name: Konsorcjum firm: Izan + Sp. z o.o. oraz Naprzód Hospital Sp. z o.o. oraz Naprzód Service Sp. z o.o. oraz Vendi Cleaning Sp. z o.o.
Town: Kraków
Country: PL
NUTS code: PL21
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Naprzód Hospital Sp. z o.o. ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków
Town: Kraków
Country: PL
NUTS code: PL21
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Naprzód Service Sp. z o.o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź
Town: Łódź
Country: PL
NUTS code: PL71
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Vendi Cleaning Sp. z o.o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź
Town: Łódź
Country: PL
NUTS code: PL71
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 11308824.24

Section V: Complementary information


Additional information:

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą:

a) Ogólny formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,

b) Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

c) jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo,

d) dowód wniesienia wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej,

e) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego dokumentu. Wstępnie wypełniony wzór jednol. dokum. zawiera zał. nr 8 do SIWZ. Ponadto wstępnie wypełniony wzór jednol. dokum. jest dostępny pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl. Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internet. należy wybrać >język polski a potem zaznaczyć > Jestem wykonawcą. Następnie należy zaimportować ESPD wczytując plik będący zał. nr 8 do SIWZ. Wypełnia się dostępne pozycje (pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD. Zamaw. informuje, iż na stronie Urzędu Zamów. Publ. znajduje się Instrukcja wypełniania jednol. europejskiego dok. zamów. pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf. jednol. dok. musi potw. spełnianie warun. udziału w postęp. oraz brak podstaw wykl. Zamaw. wymaga wniesienia wadium na całość zamów. w wysokości 166 000,00 PLN. Wadium musi być wniesione do dnia 12.12.2019 r. do godz. 9:45. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przel. na konto: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 98 8783 0004 0111 5994 2000 0003 Wadium za wniesione uznaje się z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamaw. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następ. formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bank. lub poręczeniach spółdziel. kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bank.,

d) gwarancjach ubezpiecz.,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000, 1669). W przypadku wniesienia wadium w formach określ. w pkt 7.4b)–e) winno być wniesione za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamaw. wymaga złożenia dok. w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa
Town: Warszawa
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom przysł. środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

1. Środki ochrony prawnej przysł. Wykon., a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zam. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamaw. przep. ustawy Pzp.

2. Śr. ochrony prawnej wobec ogł. o zam. oraz Spec. Istot. Warun. Zam. przysługują również organ. wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwoł. przysługuje wył. od niezgodnej z przep. ustawy czynności zamaw. podjętej w postęp. o udziel. zam. lub zaniechania czynności, do której zamaw. jest zob. na podst. ustawy.

4. Odwoł. powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamaw., której zarzuca się niezgodność z przep. ustawy, zawierać zwięzłe przedst. zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okol. fak. i prawne uzasad. wniesienie odwoł.

5. Odwoł. wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papier. albo w postaci elektron. opatrzone odpow. własnoręcznym podpisem albo kwalif. podpisem elektron.

6. Odwoł. przesyła kopię odwoł. Zamaw. przed upływem terminu do wniesienia odwoł. w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Domniemywa się, iż zamaw. mógł zapoznać się z treścią odwoł. przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków kom. elektron.

7. Odwoł. wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania infor. o czynności zamaw. stanowiącej podst. jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określ. w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przyp. gdy wartość zam. jest równa lub przekracza kwoty określ. w przep. wydanych na podst. art. 11 ust. 8.

8. Odwoł. wobec treści ogł. o zam., a jeżeli postęp. jest prow. w trybie przetargu nieog., także wobec postanowień spec. ist. war. zam., wnosi się w terminie 10 dni od dnia publ. ogł. w Dzienniku Urzędowym Unii Europ. lub zamieszczenia spec. ist. war. zam. na stronie intern. - jeżeli wartość zam. jest równa lub przekracza kwoty określ. w przep. wydanych na podst. art. 11 ust. 8.

9. Odwoł. wobec czynności innych niż określ. w pkt. 8 wnosi się w przyp. zam. których wartość jest równa lub przekracza kwoty określ. w przep. wydanych na podst. art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okol. stanow. podst. jego wniesienia.

10. Jeżeli zamaw. nie opubl. ogł. o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego ob. nie przesłał wykon. zawiad. o wyborze oferty najk. odwoł. wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publ. w Dzienniku Urzędowym Unii Europ. ogł. o udziel. zam.,

2) 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamaw, nie opub. w Dzienniku Urzędowym Unii Europ. ogł. o udzieleniu zam. W przypadku wniesienia odwoł. wobec treści ogł. o zam. lub postanowień Specyfikacji Ist. War. Zam. zamaw. może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.W przypadku wniesienia odwoł. po upływie terminu składania ofert bieg terminu zw. ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogł. przez Izbę orzeczenia.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczest. postęp. odwoł. przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właśc. o dla siedziby albo miejsca zam. Zamaw.

13. Skargę wnosi się za pośred. Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzecz. Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce poczt. operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo poczt. (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postęp. odwoł. właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Z przyczyn technicznych pozostałe zapisy,dotyczące składania odwołań określa treść pkt 14 SIWZ.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa
Town: Warszawa
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
90910000; 90900000; 77310000; Cleaning services; Cleaning and sanitation services; Planting and maintenance services of green areas;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions