Poland-Murowana Goślina: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Murowana Goślina: Forestry services
OJEU (High Value) 017320-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko
National registration number: 7770005729
Postal address: Łopuchówko 1
Town: Murowana Goślina
Postal code: 62 - 095
Country: PL
Contact person: Karolina Lewandowska
Telephone: +48 618122161
E-mail: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl
Fax: +48 618122161-128
NUTS code: PL418
Main address (URL): http://lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w roku 2020

Reference number: SA.270.10.2019

II.1.4) Short description

Zamówienie obejmuje usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach, z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna,podwozu drewna,utrzymania obiektów leśnych, prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa,mechanicznego przygotowania gleby(pod odnowienia, mineralizacja pasów ppoż,oborywanie pożarzysk)prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Kąty,do wykonania na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w roku 2020. Zamówienie podzielone jest na 6 części (pakiet):

— P. I – teren leśnictwa: Brzeźno, Długa Goślina, Buczyna, Starczanowo.

— P. II – teren l-ctwa: Miączynek, Łopuchowo, Dąbrówka, Boduszewo.

— P. III –teren l-ctwa: Gołaszyn, Maniewo, Marianowo, Złotkowo.

— P. IV – teren l-ctwa: Annowo, Wronczyn.

— P. V – teren gosp.szkółkarskiego w l-ctwie Łopuchowo,nasiennictwo i orki na terenie całego n-ctwa, teren OHZ Kąty,

— P. VI – mechaniczne pozyskanie, zrywka nasiębierna drewna w l-ctwie Brzeźno, Buczyna, Marianowo, Złotkowo.

Total Value:
PLN 226100.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie obrębu leśnego Kąty

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa: Brzeźno, Długa Goślina, Buczyna i Starczanowo

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna, utrzymania obiektów leśnych, wynikające z załącznika nr 3a do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3a.1–rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3a.2–strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3a.3–układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3a.4–zestawienie mas i pracochłonności dla sortymentowych grup zrywkowych,

— załącznik nr 3a.5–zestawienie pracochłonności dla zrywki.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr: 3a.1 – 3a.5 dla Pakietu nr I przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony w tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4a do SIWZ. Opracowany w załączniku nr 4a do SIWZ standard jakościowy dotyczy zadań ujętych w Pakiecie nr I.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4a (dotyczy zadań ujętych w Pakiecie nr I) do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5a do SIWZ dla czynności, objętych standardem technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności)wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (dotyczy Pakietu nr I).

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”).

Wskazana w załącznikach nr: 3a.1 – 3a.5 dla Pakietu nr I przedmiotu zamówienia lokalizacja (adres leśny)poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja(adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu,o którym mowa w pkt 3.3. ppkt. 1) SIWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Załącznik nr 3.4. do SIWZ stanowi katalog norm czasu wprowadzony zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. oraz normy zakładowe Zamawiającego.

Załącznik nr 16 do SIWZ stanowi wykaz pozycji cięć, na których dopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych (typu harwester) przy pozyskaniu drewna.

Załącznik nr 17 do SIWZ stanowi wykaz pozycji cięć obligatoryjnie wyłączonych z pozyskania w systemie maszynowym.

Załącznik nr 18 do SIWZ stanowi wykaz powierzchni, na których Zamawiający wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych (typu harwester).

Załącznik nr 19 – Wykaz powierzchni z planowaną ochroną nalotów i podrostów.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do Pakietu nr I Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13a do SIWZ dla Pakietu nr I. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Z-cy wymaga wniesienia wadium w wysokości 30000,00 PLN.

W pkt.II.1.5)podana jest wartość wszystkich części zamówienia z opcją i zamówieniami,o których mowa w art.67ust.1pkt.6 ust.Pzp.

Wartość w pkt.II.2.6)nie zawiera wartości zamówień,o których mowa w art.67ust.1pkt.6 ust.Pzp i opcji.

Wartość zam. wraz z wartością zam. o których mowa w art. 67ust.1pkt.6ust.PZP i opcją wynosi w P nr I3752879,44 PLN


Description: Item/Lot 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie obrębu leśnego Łopuchówko

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa: Miączynek, Łopuchowo, Dąbrówka, Boduszewo

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej (w tym obsługa Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego zwanego dalej "PAD"), pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna, utrzymania obiektów leśnych, wynikające z załącznika nr 3b do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3b.1–rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3b.2–strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3b.3–układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3b.4–zestawienie mas i pracochłonności dla sortymentowych grup zrywkowych,

— załącznik nr 3b.5–zestawienie pracochłonności dla zrywki.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr: 3b.1 – 3b.5 dla Pakietu nr II przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony w tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4a do SIWZ. Opracowany w załączniku nr 4a do SIWZ standard jakościowy dotyczy zadań ujętych w Pakiecie nr II.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4a (dotyczy zadań ujętych w Pakiecie nr II) do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5a do SIWZ dla czynności, objętych standardem technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności)wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (dotyczy Pakietu nr II).

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”).

Wskazana w załącznikach nr: 3b.1 – 3b.5 dla Pakietu nr II przedmiotu zamówienia lokalizacja (adres leśny)poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja(adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu,o którym mowa w pkt 3.3. ppkt. 1) SIWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Załącznik nr 3.4. do SIWZ stanowi katalog norm czasu wprowadzony zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. oraz normy zakładowe Zamawiającego.

Załącznik nr 16 do SIWZ stanowi wykaz pozycji cięć, na których dopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych (typu harwester) przy pozyskaniu drewna.

Załącznik nr 17 do SIWZ stanowi wykaz pozycji cięć obligatoryjnie wyłączonych z pozyskania w systemie maszynowym.

Załącznik nr 18 do SIWZ stanowi wykaz powierzchni, na których Zamawiający wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych (typu harwester).

Załącznik nr 19 – Wykaz powierzchni z planowaną ochroną nalotów i podrostów.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do Pakietu nr II Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13b do SIWZ dla Pakietu nr II. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Z-cy wymaga wniesienia wadium w wysokości27000,00 PLN.

W pkt.II.1.5)podana jest wartość wszystkich części zamówienia z opcją i zamówieniami,o których mowa w art.67ust.1pkt.6 ust.Pzp.

Wartość w pkt.II.2.6)nie zawiera wartości zamówień,o których mowa w art.67ust.1pkt.6 ust.Pzp i opcji.

Wartość zam. wraz z wartością zam. o których mowa w art. 67ust.1pkt.6ust.PZP i opcją wynosi w P nr II3469216,09 PLN


Description: Item/Lot 3
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie obrębu leśnego Biedrusko

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa: Gołaszyn, Maniewo, Marianowo, Złotkowo

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna, utrzymania obiektów leśnych, wynikające z załącznika nr 3c do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3c.1–rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3c.2–strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3c.3–układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3c.4–zestawienie mas i pracochłonności dla sortymentowych grup zrywkowych,

— załącznik nr 3c.5–zestawienie pracochłonności dla zrywki.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr: 3c.1 – 3c.5 dla Pakietu nr III przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony w tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4a do SIWZ. Opracowany w załączniku nr 4a do SIWZ standard jakościowy dotyczy zadań ujętych w Pakiecie nr III.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4a (dotyczy zadań ujętych w Pakiecie nr III) do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5a do SIWZ dla czynności, objętych standardem technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności)wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (dotyczy Pakietu nr III).

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”).

Wskazana w załącznikach nr: 3c.1 – 3c.5 dla Pakietu nr III przedmiotu zamówienia lokalizacja (adres leśny)poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja(adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu,o którym mowa w pkt 3.3. ppkt. 1) SIWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Załącznik nr 3.4. do SIWZ stanowi katalog norm czasu wprowadzony zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. oraz normy zakładowe Zamawiającego.

Załącznik nr 16 do SIWZ stanowi wykaz pozycji cięć, na których dopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych (typu harwester) przy pozyskaniu drewna.

Załącznik nr 17 do SIWZ stanowi wykaz pozycji cięć obligatoryjnie wyłączonych z pozyskania w systemie maszynowym.

Załącznik nr 18 do SIWZ stanowi wykaz powierzchni, na których Zamawiający wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych (typu harwester).

Załącznik nr 19 – Wykaz powierzchni z planowaną ochroną nalotów i podrostów.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do Pakietu nr III Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13a do SIWZ dla Pakietu nr III. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Z-cy wymaga wniesienia wadium w wysokości 28000,00 PLN.

W pkt.II.1.5)podana jest wartość wszystkich części zam. z opcją i zamówieniami,o których mowa w art.67ust.1pkt.6 ust.Pzp.

Wartość w pkt.II.2.6)nie zawiera wartości zamówień,o których mowa w art.67ust.1pkt.6 ust.Pzp i opcji.

Wartość zam. wraz z wartością zam. o których mowa w art. 67ust.1pkt.6ust.PZP i opcją wynosi w P nr III 3564645,89 PLN


Description: Item/Lot 4
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie obrębu leśnego Dziewicza Góra

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa: Annowo i Wronczyn.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna, utrzymania obiektów leśnych, wynikające z załącznika nr 3d do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3d.1–rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3d.2–strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3d.3–układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3d.4–zestawienie mas i pracochłonności dla sortymentowych grup zrywkowych,

— załącznik nr 3d.5–zestawienie pracochłonności dla zrywki.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr: 3d.1 – 3d.5 dla Pakietu nr IV przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony w tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4a do SIWZ. Opracowany w załączniku nr 4a do SIWZ standard jakościowy dotyczy zadań ujętych w Pakiecie nr IV.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4a (dotyczy zadań ujętych w Pakiecie nr IV) do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5a do SIWZ dla czynności, objętych standardem technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności)wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (dotyczy Pakietu nr IV).

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”).

Wskazana w załącznikach nr: 3d.1 – 3d.5 dla Pakietu nr IV przedmiotu zamówienia lokalizacja (adres leśny)poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja(adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu,o którym mowa w pkt 3.3. ppkt. 1) SIWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Załącznik nr 3.4. do SIWZ stanowi katalog norm czasu wprowadzony zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. oraz normy zakładowe Zamawiającego.

Załącznik nr 16 do SIWZ stanowi wykaz pozycji cięć, na których dopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych (typu harwester) przy pozyskaniu drewna.

Załącznik nr 17 do SIWZ stanowi wykaz pozycji cięć obligatoryjnie wyłączonych z pozyskania w systemie maszynowym.

Załącznik nr 18 do SIWZ stanowi wykaz powierzchni, na których Zamawiający wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych (typu harwester).

Załącznik nr 19 – Wykaz powierzchni z planowaną ochroną nalotów i podrostów.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do Pakietu nr IV Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13a do SIWZ dla Pakietu nr IV. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Z-cy wymaga wniesienia wadium w wysokości 20000,00 PLN.

W pkt.II.1.5)podana jest wartość wszystkich części zamówienia z opcją i zamówieniami,o których mowa w art.67ust.1pkt.6 ust.Pzp.

Wartość w pkt.II.2.6)nie zawiera wartości zamówień,o których mowa w art.67ust.1pkt.6 ust.Pzp i opcji.

Wartość zam. wraz z wartością zam.o których mowa w art. 67ust.1pkt.6ust.PZP i opcją wynosi w P nr IV2407843,78 PLN


Description: Item/Lot 5
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na szkółce w Leśnictwie Łopuchowo, nasiennictwa i orek naterenie całego Nadleśnictwa oraz prac związanych z gospodarką łowiecką na terenie OHZ Kąty

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gospodarstwo szkółkarskie na terenie Leśnictwa Łopuchowo, nasiennictwa i orek na terenie całego Nadleśnictwa oraz teren Ośrodka Hodowli Zwierzyny Kąty

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawao lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki leśnej w gospodarstwie szkółkarskim Nadleśnictwa Łopuchówko zlokalizowanego na terenie Leśnictwa Łopuchowo, nasiennictwa, orek (w zakresie mineralizacjipasów ppoż., mechanicznego przygotowania gleby pod odnowienia, orka na pożarzyskach) na tereniecałego Nadleśnictwa oraz wykonywanie prac związanych z gospodarką łowiecką na terenie Ośrodka HodowliZwierzyny Kąty (OHZ Kąty) wynikające z załącznika nr 3e do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3e.1–rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3e.2–Wykaz drzewostanów stanowiących Gospodarcze Drzewostany Nasienne (GDN),Wyłączone Drzewostany Nasienne (WDN) i plantacji nasiennych.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr: 3e.1 – 3e.2 dla Pakietu nr V przedmiotu zamówienia mającharakter szacunkowy.

Szczegółowy opis technologii wykonania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w składprzedmiotu zamówienia, dla którego standard jakościowy odnoszący się do wszystkich istotnych cechprzedmiotu zamówienia nie został opracowany zawarty został w załączniku nr 4b do SIWZ i dotyczy Pakietu nrV. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotuzamówienia zostały opisane w załączniku nr 4b (dotyczy Pakietu nr V) do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5b do SIWZ dlaczynności, nie objętych standardem technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności)wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (dotyczy Pakietu nr V).

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr V będzie się odbywała naobszarze gospodarstwa szkółkarskiego Nadleśnictwa Łopuchówko zlokalizowanego na terenie LeśnictwaŁopuchowo, nasiennictwa, orek (w zakresie mineralizacji pasów ppoż., mechanicznego przygotowania glebypod odnowienia, orka na pożarzyskach) na terenie całego Nadleśnictwa oraz wykonywanie prac związanych zgospodarką łowiecką na terenie OHZ Kąty („Obszar Realizacji Pakietu”).

Wskazana w załącznikach nr: 3e.1 – 3e.2 dla Pakietu nr V przedmiotu zamówienia lokalizacja (adres leśny)poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja(adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu,o którym mowa w pkt 3.3. ppkt. 1) SIWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Załącznik nr 3.4. do SIWZ stanowi katalog norm czasu wprowadzony zarządzeniem nr 99 DyrektoraGeneralnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. oraz normy zakładowe Zamawiającego.

Dla budynku socjalnego, o numerze inwentarzowym 132/14, zlokalizowanego na terenie szkółki leśnej wGłęboczku w Leśnictwie Łopuchowo, Nadleśnictwo Łopuchówko umożliwi Wykonawcy najem przedmiotowegobudynku na czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na wykonywaniu usług z zakresugospodarki leśnej w gospodarstwie szkółkarskim (w ramach Pakietu nr V). W trakcie realizacji zamówieniaWykonawca będzie mógł korzystać z pomieszczeń socjalnych budynku zlokalizowanego na szkółce leśnejwedług stawki miesięcznej w wysokości 229,18 zł netto/miesiąc. Wzór umowy najmu pomieszczeń socjalnychbudynku o numerze inwentarzowym 132/14 stanowi Załącznik nr 15 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do Pakietu nr V Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowyobejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). PrzedmiotemOpcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowymstanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z pracwskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służyroszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartościprzedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13c doSIWZ dla Pakietu nr V. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkoweposzczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Kryteria oceny ofert:Cena 60 %,Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 40 %.

Wadium w wys.6000,00 PLN.

W pkt.II.1.5)podana jest wartość wszystkich części zam.z opcją i zam.o których mowa w art.67ust.1pkt.6ust.Pzp.

Wartość w pkt.II.2.6)nie zawiera wartości zam.o których mowa w art.67ust.1pkt.6 ust.Pzp i opcji.

Wartość zam.z zam.z art.67ust.1pkt.6PZP i opcją wynosi w PV 751061,70 PLN.


Description: Item/Lot 6
Title:

Maszynowe pozyskanie i zrywka nasiębierna drewna na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictwa: Brzeźno, Buczyna, Marianowo, Złotkowo

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki nasiębiernej drewna wynikające z załącznika nr 3f do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3f.1–rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3f.2–układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3f.3-zestawienie mas i pracochłonności dla sortymentowych grup zrywkowych w pakiecie maszynowym,

— załącznik nr 3f.4–strefy trudności i odległość zrywki

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr: 3f.1 – 3f.4 dla Pakietu nr VI przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cechprzedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony w tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4a do SIWZ. Opracowany w załączniku nr 4a do SIWZ standard jakościowy dotyczy zadań ujętych w Pakiecie nr VI.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4a (dotyczy zadań ujętych w Pakiecie nr VI) do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5a do SIWZ dla czynności, objętych standardem technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności)wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (dotyczy Pakietu nr VI).

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr VI będzie się odbywała na obszarze leśnictwa: Brzeźno, Buczyna, Marianowo, Złotkowo.

Wskazana w załącznikach nr: 3f.1 – 3f.4 dla Pakietu nr VI przedmiotu zamówienia lokalizacja (adres leśny)poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja(adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu,o którym mowa w pkt 3.3. ppkt. 1) SIWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Załącznik nr 3.4. do SIWZ stanowi katalog norm czasu wprowadzony zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.

Załącznik nr 19 – Wykaz powierzchni z planowaną ochroną nalotów i podrostów.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do Pakietu nr VI Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13d do SIWZ dla Pakietu nr VI. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Z-cy wymaga wniesienia wadium w wysokości 3500,00 PLN.

W pkt.II.1.5)podana jest wartość wszystkich części zamówienia z opcją i zamówieniami,o których mowa w art.67 ust.1pkt.6 ust.Pzp.

Wartość w pkt.II.2.6)nie zawiera wartości zamówień,o których mowa w art.67ust.1pkt.6 ust.Pzp i opcji.

Wartość zam. wraz z wartością zam.o których mowa w art. 67ust.1pkt.6ust.PZP i opcją wynosi w P nr VI 454860,00 PLN


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 207-505131

Contract No:
SA.270.10.2019
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Maszynowe pozyskanie i zrywka nasiębierna drewna na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko


2020-01-09

5
5
0
0
5
Official name: Zabder Radosław Firma Usługowo-Handlowa
National registration number: 7661827970
Postal address: Kamienica 1
Town: Wągrowiec
Postal code: 62-100
Country: PL
E-mail: r.zabder@wp.pl
NUTS code: PL418
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 454860.00
Total Value:
PLN 226100.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 77600000; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Hunting services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions