Czechia-České Budějovice: Helpdesk and support services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-České Budějovice: Helpdesk and support services
OJEU (High Value) 017361-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Statutární město České Budějovice
National registration number: 00244732
Postal address: nám. Přemysla Otakara II 1/1
Town: České Budějovice
Postal code: 370 01
Country: CZ
Contact person: Ing. Šárka Alešová
Telephone: +420 386803222
E-mail: alesovas@c-budejovice.cz
NUTS code: CZ031
Main address (URL): https://www.c-budejovice.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Technická podpora pro serverovou farmu I.

Reference number: 19201

II.1.4) Short description

Předmětem zakázky je nákup technické a licenční podpory pro vyjmenované komponenty stávající serverové farmy SMČB.

Statutární město České Budějovice provozuje ve 2 geograficky oddělených lokalitách serverovou farmu, včetně nezbytných podpůrných technologií. Zařízení byla nakoupena na přelomu let 2014/2015 spolu se zajištěním odpovídající servisní podpory. Na těchto zařízeních jsou provozovány veškeré agendové systémy MMČB a Městské policie a jedná se o naprosto klíčové provozní technologie. Pro zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu vypisuje zadavatel veřejnou zakázku na zajištění výrobcem garantovaného servisu a podpory majoritní části HW a SW komponent pro roky 2020 – 2022. Přehled komponent je uveden v příloze smlouvy „Příloha č.1 - Specifikace produktů a požadovaných SLA, včetně cen“.

Total Value:
CZK 7398000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Budova magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice, a budova Městské policie České Budějovice, Jaroslava Haška 2, České Budějovice, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Předmětem zakázky je nákup technické a licenční podpory pro vyjmenované komponenty stávající serverové farmy SMČB.

Statutární město České Budějovice provozuje ve 2 geograficky oddělených lokalitách serverovou farmu včetně nezbytných podpůrných technologií. Zařízení byla nakoupena na přelomu let 2014/2015 spolu se zajištěním odpovídající servisní podpory. Na těchto zařízeních jsou provozovány veškeré agendové systémy MMČB a Městské policie a jedná se o naprosto klíčové provozní technologie. Pro zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu vypisuje zadavatel veřejnou zakázku na zajištění výrobcem garantovaného servisu a podpory majoritní části HW a SW komponent pro roky 2020 – 2022. Přehled komponent je uveden v příloze smlouvy „Příloha č.1 - Specifikace produktů a požadovaných SLA, včetně cen“.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 207-505095

Contract No:
19201
Title:

Technická podpora pro serverovou farmu I.


2019-12-23

2
2
2
Official name: Xanadu, a.s.
National registration number: 14498138
Postal address: Žirovnická 2389/1
Town: Praha 10
Postal code: 106 00
Country: CZ
Telephone: +420 272770000
E-mail: info@xanadu.cz
NUTS code: CZ01
URL: www.xanadu.cz
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 7400000.00
Total Value:
CZK 7398000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
72253000; 72261000; 72315000; 72253200; Helpdesk and support services; Software support services; Data network management and support services; Systems support services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions