Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Nowy Targ: Credit granting services
OJEU (High Value) 017429-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Nowy Targ
Postal address: ul. Bulwarowa 9
Town: Nowy Targ
Postal code: 34-400
Country: PL
Contact person: Krzysztof Fudala, Agnieszka Kościsz, Józefa Bryniarska
Telephone: +48 182632213
E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl
Fax: +48 182662152
NUTS code: PL219
Main address (URL): http://www.ugnowytarg.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7 235 000,00 PLN na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 oraz na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

Reference number: GPI-ZPI.271.6.1.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7 235 000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy 00/100 złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 oraz na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

Total Value:
PLN 163174.02

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL219
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Gminy Nowy Targ (Nowy Targ).

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7 235 000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy 00/100 złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 oraz na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

1. Kredyt udzielony zostanie w wysokości 7 235 000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy 00/100 złotych) wypłacony w kilku transzach w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2. Spłata kredytu następować będzie w równych ratach kwartalnych począwszy od 31.3.2020 r. do końca grudnia 2020 r.

3. Spłata odsetek następować będzie od momentu uruchomienia kredytu w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego danego kwartału, przy czym należy przyjąć, że jeżeli termin ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, a w przypadku ostatniego dnia roku, jeżeli termin ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się ostatni dzień roboczy w danym roku, a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni, zaś rok odsetkowy ma ich 365 dni, za wyjątkiem lat przestępnych (2020) występujących w okresie spłaty kredytu których ilość dni wynosi 366.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym przetargu nieograniczonego, które zostało następnie unieważnione w dniu 29.11.2019 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić niniejszego zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
2019-12-19

1
0
0
0
0
Official name: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Postal address: ul. Puławska 15
Town: Warszawa
Postal code: 02-515
Country: PL
NUTS code: PL7
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 133550.93

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w rozdziale 27 pkt 5 i 6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI (art. od 179 do 198) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
66113000; Credit granting services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions