Poland-Iłża: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Iłża: Forestry services
OJEU (High Value) 017482-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Marcule
Postal address: Marcule 1
Town: Iłża
Postal code: 27-100
Country: PL
Contact person: Karol Zaborski
Telephone: +48 6160077
E-mail: karol.zaborski@radom.lasy.gov.pl
Fax: +48 6163653
NUTS code: PL921
Main address (URL): http://radom.lasy.gov.pl/marcule
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_marcule
I.4) Type of the contracting authority:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Marcule
I.5.2) Other activity -
leśnictwo i gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Marcule w roku 2020

Reference number: SA.270.84.2019

II.1.4) Short description

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

— 77200000-2 usługi leśnictwa,

— 77210000-5 usługi pozyskania drewna,

— 77211000-2 usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna,

— 77211100-3 usługi cięcia drewna,

— 77211200-4 transport dłużyc.

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, prac szkółkarskich oraz nasiennictwa i selekcji, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Marcule w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa leśnego wynikające z załączników do SIWZ.

Total Value:
PLN 7189536.91

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Gospodarka leśna w leśnictwach: Ruda, Podrzecze, Michałów – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL921
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Pakiet I – Gospodarka leśna w leśnictwach: Ruda, Podrzecze, Michałów – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, prac szkółkarskich oraz nasiennictwa i selekcji, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Marcule w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, prac szkółkarskich oraz nasiennictwa i selekcji, wynikające z załącznika do SIWZ

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Cena oferty
Weighting: 60

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 30

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (Opcja). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia – do 50 %.


Description: Item/Lot 2
Title:

Gospodarka leśna w leśnictwach: Polany, Seredzice, Jasieniec – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL921
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Pakiet II – Gospodarka leśna w leśnictwach: Polany, Seredzice, Jasieniec – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, nasiennictwa, ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, prac szkółkarskich oraz nasiennictwa i selekcji, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Marcule w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, prac szkółkarskich oraz nasiennictwa i selekcji, wynikające z załącznika do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Cena oferty
Weighting: 60

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 30

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (Opcja). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia – do 50 %.


Description: Item/Lot 3
Title:

Gospodarka leśna w leśnictwach: Błaziny, Kruki – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL921
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Pakiet III – Gospodarka leśna w leśnictwach: Błaziny, Kruki – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpo...

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, prac szkółkarskich oraz nasiennictwa i selekcji, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Marcule w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, prac szkółkarskich oraz nasiennictwa i selekcji, wynikające z załącznika do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Cena oferty
Weighting: 60

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 30

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (Opcja). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia – do 50 %.


Description: Item/Lot 4
Title:

Pakiet specjalistyczny w Nadleśnictwie Marcule – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu (prace mechaniczne na szkółce leśnej w Leśnictwie Pastwiska, przewóz sadzonek ze szkółki na leśnictwa, mecha...

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL921
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Pakiet IV – Pakiet specjalistyczny w Nadleśnictwie Marcule – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu (prace mechaniczne na szkółce leśnej w Leśnictwie Pastwiska, przewóz sadzonek ze szkółki na leśn...

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, prac szkółkarskich oraz nasiennictwa i selekcji, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Marcule w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, prac szkółkarskich oraz nasiennictwa i selekcji, wynikające z załącznika do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Cena oferty
Weighting: 60

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 30

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (Opcja). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia – do 50 %


Description: Item/Lot 5
Title:

Gospodarka leśna w leśnictwie Pastwiska – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu,szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, arboretum, ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozysk...

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL921
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Pakiet V – Gospodarka leśna w leśnictwie Pastwiska – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, arboretum, ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozy...

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. –: Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, prac szkółkarskich oraz nasiennictwa i selekcji, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Marcule w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, prac szkółkarskich oraz nasiennictwa i selekcji, wynikające z załącznika do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Cena oferty
Weighting: 60

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 30

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (Opcja). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia – do 50 %.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 210-513534

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Gospodarka leśna w leśnictwach: Ruda, Podrzecze, Michałów – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej


2020-01-03

1
1
1
Official name: Zakład Usług Leśnych „Modrzew" Marek Bębenek
Postal address: Kowalków 26
Town: Kazanów
Postal code: 26-713
Country: PL
NUTS code: PL921
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2472429.20
Total Value:
PLN 2530176.30

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Gospodarka leśna w leśnictwach: Polany, Seredzice, Jasieniec – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, nasiennictwa, ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej
Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Gospodarka leśna w leśnictwach: Błaziny, Kruki – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej


2020-01-09

1
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Marcin Z Fryziel
Postal address: Kotlarka 11
Town: Iłża
Postal code: 27-100
Country: PL
NUTS code: PL921
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1812965.60
Total Value:
PLN 1825254.00


Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Pakiet specjalistyczny w Nadleśnictwie Marcule – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu (prace mechaniczne na szkółce leśnej w Leśnictwie Pastwiska, przewóz sadzonek ze szkółki na leśnictwa, mecha


2020-01-08

1
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Eko-Las Kazimierz Kutera
Postal address: Białka 33
Town: Iłża
Postal code: 27-100
Country: PL
NUTS code: PL921
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 382943.70
Total Value:
PLN 394529.40

Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Gospodarka leśna w leśnictwie Pastwiska – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu,szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, arboretum, ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozysk...
Section V: Complementary information


Additional information:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

Dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami oraz składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_marcule

(...)

5.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

5.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą polegały na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych, zawarty został w załączniku do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

5.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

5.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Podstawą do udzielania zamówień, o których mowa w pkt 5.1. będzie również konieczność wykonania usług w trybie pilnym, ze szczególnym wskazaniem na prace i czynności zmierzające do usunięcia skutków zdarzeń przyrodniczych, atmosferycznych lub losowych o podłożu biotycznym lub abiotycznym, takich jak wiatrołomy, atak szkodników, pożarzysko etc.

5.5. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5.1. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Marcule.

(...)

Możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte we Wzorze Umowy. (...)

§ 16 Zmiana umowy.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 ust. 4 Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający.

2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:

a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;

b) konieczność (..)


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; Forestry services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions