Poland-Poznań: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Poznań: Forestry services
OJEU (High Value) 017495-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Babki
Postal address: Babki 2
Town: Poznań
Postal code: 61-160
Country: PL
Contact person: Maciej Wierzbicki
Telephone: +48 618788043
E-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl
Fax: +48 618788107
NUTS code: PL418
Main address (URL): http://babki.poznan.lasy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2020.

Reference number: S.270.13.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2020.

Total Value:
PLN 7846330.29

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na obszarze leśnictw: Kobylepole i Mechowo

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Babki – leśnictwa Kobylepole i Mechowo.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna wynikające z zał. nr 3.1. do SIWZ, na który składają się załączniki:

3.1.1. – rozmiar prac wg czynności;

3.2.1. – strefy trudności i odległości zrywki;

3.3.1. – układ sortymentowy pozyskania drewna.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1.1., 3.2.1., 3.3.1. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Uzupełnieniem szczegółowego opisu zamówienia jest opis czynności składających się na poszczególne prace określony we wprowadzeniu do katalogu norm czasu dla prac leśnych (stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu pracy dla prac leśnych – znak. OR-181-1/03) – zał. nr 18.1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do pakietu I Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty) Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości: 13 500,00 PLN.

Podana w punkcie II.2.6 ogłoszenia o zamówieniu wartość nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawa opcji. Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawem opcji wynosi: 1 325 169,28 PLN.


Description: Item/Lot 2
Title:

Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na obszarze leśnictw: Mechlin i Łękno.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Babki – leśnictwa Mechlin i Łękno.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna wynikające z zał. nr 3.2. do SIWZ, na który składają się załączniki:

3.1.2. – rozmiar prac wg czynności,

3.2.2. – strefy trudności i odległości zrywki,

3.3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1.2., 3.2.2., 3.3.2. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Uzupełnieniem szczegółowego opisu zamówienia jest opis czynności składających się na poszczególne prace określony we wprowadzeniu do katalogu norm czasu dla prac leśnych (stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu pracy dla prac leśnych – znak. OR-181-1/03) – zał. nr 18.1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do pakietu II Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty) Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 PLN.

Podana w punkcie II.2.6 ogłoszenia o zamówieniu wartość nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawa opcji. Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawem opcji wynosi: 1 594 382,79 PLN.


Description: Item/Lot 3
Title:

Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na obszarze leśnictw: Błażejewo i Czmoń.

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Babki – leśnictwa Błażejewo i Czmoń.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna wynikające z zał. nr 3.3. do SIWZ, na który składają się załączniki:

3.1.3. – rozmiar prac wg czynności;

3.2.3. – strefy trudności i odległości zrywki;

3.3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1.3., 3.2.3., 3.3.3. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Uzupełnieniem szczegółowego opisu zamówienia jest opis czynności składających się na poszczególne prace określony we wprowadzeniu do katalogu norm czasu dla prac leśnych (stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu pracy dla prac leśnych – znak. OR-181-1/03) – zał. nr 18.1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do pakietu III Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty) Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 PLN.

Podana w punkcie II.2.6 ogłoszenia o zamówieniu wartość nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawa opcji. Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawem opcji wynosi: 1 569 514,69 PLN.


Description: Item/Lot 4
Title:

Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na obszarze leśnictw: Drapałka, Mieczewo i Rogalin.

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Babki – leśnictwa Drapałka, Mieczewo i Rogalin.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna wynikające z zał. nr 3.4. do SIWZ, na który składają się załączniki:

3.1.4. – rozmiar prac wg czynności,

3.2.4. – strefy trudności i odległości zrywki,

3.3.4. – układ sortymentowy pozyskania drewna.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1.4., 3.2.4., 3.3.4. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Uzupełnieniem szczegółowego opisu zamówienia jest opis czynności składających się na poszczególne prace określony we wprowadzeniu do katalogu norm czasu dla prac leśnych (stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu pracy dla prac leśnych – znak. OR-181-1/03) – zał. nr 18.1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do pakietu IV Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty) Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości: 26 000,00 PLN.

Podana w punkcie II.2.6 ogłoszenia o zamówieniu wartość nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawa opcji. Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawem opcji wynosi: 2 590 728,28 PLN.


Description: Item/Lot 5
Title:

Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na terenie szkółki leśnej Odrzykożuch.

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Babki – szkółka leśna Odrzykożuch.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu na terenie szkółki leśnej Odrzykożuch w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu zagospodarowania lasu wynikające z zał. nr 3.5. do SIWZ, na który składa się załącznik:

3.1.5. – rozmiar prac wg czynności.

Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku 3.1.5. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Uzupełnieniem szczegółowego opisu zamówienia jest opis czynności składających się na poszczególne prace określony we wprowadzeniu do katalogu norm czasu dla prac leśnych (stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu pracy dla prac leśnych – znak. OR-181-1/03) – zał. nr 18.1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do pakietu V Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty) Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 PLN.

Podana w punkcie II.2.6 ogłoszenia o zamówieniu wartość nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawa opcji. Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawem opcji wynosi: 395 260,05 PLN.


Description: Item/Lot 6
Title:

Maszynowe pozyskanie, zrywka oraz wycinanie podszytów w leśnictwach Drapałka i Mieczewo na wskazanych pozycjach.

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Babki – leśnictwa Drapałka i Mieczewo na wskazanych pozycjach.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu zagospodarowania lasu wynikające z zał. nr 3.6. do SIWZ, na który składają się załączniki:

3.1.6. – rozmiar prac wg czynności;

3.2.6. – strefy trudności i odległości zrywki;

3.3.6. – układ sortymentowy pozyskania drewna.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1.6., 3.2.6., 3.3.6. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Uzupełnieniem szczegółowego opisu zamówienia jest opis czynności składających się na poszczególne prace określony we wprowadzeniu do katalogu norm czasu dla prac leśnych (stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu pracy dla prac leśnych – znak. OR-181-1/03) – zał. nr 18.1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do pakietu VI Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty) Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości: 3 800,00 PLN.

Podana w punkcie II.2.6 ogłoszenia o zamówieniu wartość nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawa opcji. Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i prawem opcji wynosi: 371 275,20 PLN.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 206-502383

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na obszarze leśnictw: Mechlin i Łękno.


2019-12-18

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usług Leśnych „Tymek” Tomasz Jankowiak
National registration number: 7851427156
Postal address: ul. ks. abp. Antoniego Baraniaka 16
Town: Śrem
Postal code: 63-100
Country: PL
Telephone: +48 606769798
E-mail: biuro.tymek@wp.pl
NUTS code: PL418
URL: www.tymek-srem.pl
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Paweł Kiel „Laspark” Zakład Usług Leśnych
National registration number: 7851273977
Postal address: Mechlin, ul. Łabędzia 17
Town: Śrem
Postal code: 63-100
Country: PL
Telephone: +48 507087286
E-mail: pawl_kiel@onet.pl
NUTS code: PL418
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 965769.78

482884.89
50

Prace z zakresu pozyskania, zrywki i zagospodarowania lasu.


II.2.1) Lot No: 6
Title:

Maszynowe pozyskanie, zrywka oraz wycinanie podszytów w leśnictwach Drapałka i Mieczewo na wskazanych pozycjach.


2020-01-07

6
6
0
0
6
Official name: Firma Usługowo-Handlowa Radosław Zabder
National registration number: 7661827970
Postal address: Kamienica 1
Town: Wągrowiec
Postal code: 62-100
Country: PL
Telephone: +48 669958941
E-mail: r.zabder@wp.pl
NUTS code: PL418
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 205178.40

Section V: Complementary information


Additional information:

W przedmiotowym postępowaniu udzielono zamówienia na części 2 i 6. W przypadku części 1, 3, 4, 5 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Kwota podana w pkt II.1.7 dotyczy wszystkich części (6) zamówienia.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/KIO/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions