Poland-Kwidzyn: Electricity distribution

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Kwidzyn: Electricity distribution
OJEU (High Value) 017521-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Kwidzyn
Postal address: ul. Grudziądzka 30
Town: Kwidzyn
Postal code: 82-500
Country: PL
Contact person: Katarzyna Foryś
Telephone: +48 552614173
E-mail: przetargi@gminakwidzyn.pl
Fax: +48 552792306
NUTS code: PL638
Main address (URL): www.bip.gminakwidzyn.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY
I.5.2) Other activity -
administracja

Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Kwidzyn


II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Kwidzyn poprzez oświetlenie ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Kwidzyn w porze od zmierzchu do świtu oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia oświetlenia na tym obszarze, przy wykorzystaniu infrastruktury własnej oraz Zamawiającego.

Total Value:
PLN 3252032.52

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL6
NUTS code: PL638
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren gminy Kwidzyn

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Kwidzyn (dalej „Obszar”), to jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia oświetlenia na tym Obszarze, przy wykorzystaniu istniejącej Infrastruktury oświetlenia drogowego i terenów publicznych.

2. Wykonawca, w ramach wykonywania niniejszej umowy, zobowiązany będzie do podjęcia i wykonania wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia oświetlenia na Obszarze, w tym do:

a) wykonywania usługi kompleksowego oświetlenia przy wykorzystaniu posiadanej Infrastruktury oraz urządzeń służących do oświetlania miejsc publicznych, ulic i dróg znajdujących się na terenie gminy Kwidzyn („Majątek Zamawiającego”);

b) utrzymania posiadanej infrastruktury wykorzystywanej do wykonywania usługi kompleksowej w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym świadczenie usługi kompleksowej o należytej jakości na zasadach ciągłych, w tym przeprowadzania napraw, remontów lub wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń wchodzących w skład tej infrastruktury, w zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wedle najlepszej profesjonalnej wiedzy Wykonawcy i ustalonych zwyczajów jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury;

c) utrzymania Majątku Zamawiającego wykorzystywanego do wykonywania usługi kompleksowej w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym świadczenie usługi kompleksowej o należytej jakości na zasadach ciągłych, w tym przeprowadzania napraw, wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń wchodzących w skład tej infrastruktury, w zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wedle najlepszej profesjonalnej wiedzy Wykonawcy i ustalonych zwyczajów jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Majątku Zamawiającego;

d) bieżącego monitorowania sprawności infrastruktury i Majątku Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień § 8 wzoru umowy;

e) zapewnienia oświetlenia w obszarze funkcjonowania infrastruktury i Majątku Zamawiającego zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do wzoru umowy, w porze od zmierzchu do świtu;

f) modernizacji opraw świetlnych z uwzględnieniem wymiany na oprawy energooszczędne.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego w następującej okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Uzasadnienie:

przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Kwidzyn, to jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia oświetlenia, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Jedynym podmiotem zdolnym wykonać zamówienie z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, tj. ze względu na istniejącą infrastrukturę, jest Energa Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19, POLSKA. W związku z powyższym Zamawiający zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na to, iż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przedmiot zamówienia możne zrealizować tylko jeden wykonawca.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 218-536133


Contract No:
ZP.271.17.2019
Title:

Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Kwidzyn


2019-12-11

1
1
0
0
1
Official name: Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
National registration number: REGON: 191251580
Postal address: ul. Rzemieślnicza 17/19
Town: Sopot
Postal code: 81-855
Country: PL
Telephone: +48 607262477
E-mail: Lukasz.Pacholec@energa.pl
NUTS code: PL633
URL: www.energa-oswietlenie.pl
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3546997.43
Total Value:
PLN 3252032.52

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
65310000; 50232100; Electricity distribution; Street-lighting maintenance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions