Poland-Wrocław: Cleaning and sanitation services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Wrocław: Cleaning and sanitation services
OJEU (High Value) 017543-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
National registration number: 931082610
Postal address: Warszawska 2
Town: Wrocław
Postal code: 52-114
Country: PL
Contact person: Tomasz Sułkowski
Telephone: +49 713774100/ +49 713774111
E-mail: szpital@falkiewicza.internetdsl.pl
Fax: +49 713465172
NUTS code: PL514
Main address (URL): http://www.falkiewicza.internetdsl.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń i terenów zewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Reference number: ZP/PN-10/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi sprzątania, dezynfekcji, drobnych prac pomocniczych, transportu wewnętrznego, utrzymania terenów zewnętrznych oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania usług (zwane „usługami”) z jednoczesnym przejęciem na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 26.6.1974 Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1502 ze zm.) byłych pracowników szpitala zatrudnionych na stanowiskach związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, Warszawska 2, 52-114 Wrocław, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi sprzątania, dezynfekcji, drobnych prac pomocniczych, transportu wewnętrznego, utrzymania terenów zewnętrznych oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania usług (zwane „usługami”) z jednoczesnym przejęciem na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 26.6.1974 Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1502 ze zm) byłych pracowników szpitala zatrudnionych na stanowiskach związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Przewidywana liczba pracowników do przejęcia na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania wynosi 20 osób (zatrudnionych na umowę o pracę). Zamawiający wymaga złożenia zobowiązania przez wykonawcę, iż w przypadku uzyskania niniejszego zamówienia przejmie byłych pracowników szpitala na podstawie art. 23 Kodeksu pracy zatrudnionych przy realizacji zamówienia od dotychczasowego wykonawcy (imienny wykaz osób przewidzianych do przejęcia w oparciu o art. 23 Kodeksu pracy będzie stanowił załącznik do umowy zawieranej z wykonawcą, któremu zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie publiczne).

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie:

— obiektów szpitala stanowiących budynki i ich części, oraz

— tereny zewnętrzne.

Usługi winny być wykonywane zgodnie z wymaganiami zamawiającego opisanymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” i wykazem prac związanych z utrzymaniem terenów szpitala. Zamawiający umożliwi korzystanie z mediów i pomieszczeń niezbędnych do należytego wykonania usługi.

Wykonawca stosować będzie własny sprzęt, zapewniając jego ilość w stopniu niezbędnym do wykonania usługi, uwzględniając zapotrzebowanie zamawiającego, w szczególności: wózki serwisowe do mycia, dezynfekcji z pełnym wyposażeniem (np. nakładki, mopy, kije, stelaże itp.), wózki do transportu odpadów medycznych i komunalnych. Na zasadach określonych w umowie jakość i sposób świadczenia usług będzie podlegała ocenie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w terminach ustalonych przez zamawiającego.

W celu świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem zamawiający wynajmie wykonawcy, pomieszczenia na cele niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową najmu.

Zaleca się, aby wycena ofert była poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. Terminy wizji zostaną wyznaczone przez zamawiającego na wniosek zainteresowanej strony.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 125-305979
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanych na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
90900000; 90911200; 90620000; 90630000; 77314100; Cleaning and sanitation services; Building-cleaning services; Snow-clearing services; Ice-clearing services; Grassing services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions