Czechia-Liberec: Health and safety services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Liberec: Health and safety services
OJEU (High Value) 017568-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Restricted procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Liberecký kraj
National registration number: 70891508
Postal address: U Jezu 642/2a
Town: Liberec
Postal code: 461 80
Country: CZ
Contact person: Romana Peknušová
Telephone: +420 482226992
E-mail: romana.peknusova@kraj-lbc.cz
NUTS code: CZ051
Main address (URL): www.kraj-lbc.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

BOZP - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje


II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při provádění stavební akce A „Rekonstrukce silnice II/268“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.

Stavební akce A je součástí stavební akce s názvem „Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje“, která je z důvodu různého investorství rozdělena na plnění:

— Akce A: Rekonstrukce silnice II/268 – investorem je Liberecký kraj, předpokládaná hodnota stavebních prací: 164 206 657,41 CZK bez DPH

— Akce B: Centrum Kuřívod – investorem je Město Ralsko, předpokládaná hodnota stavebních prací: 5 973 996,07 CZK bez DPH

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora BOZP pouze při provádění stavební akce A, kde je investorem Liberecký kraj.

Total Value:
CZK 105400.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ051
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Silnice II/268 Mimoň, Liberecký kraj

II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při provádění stavební akce A „Rekonstrukce silnice II/268“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.

Stavební akce A je součástí stavební akce s názvem „Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje“, která je z důvodu různého investorství rozdělena na plnění:

— Akce A: Rekonstrukce silnice II/268 – investorem je Liberecký kraj, předpokládaná hodnota stavebních prací: 164 206 657,41 CZK bez DPH

— Akce B: Centrum Kuřívod – investorem je Město Ralsko, předpokládaná hodnota stavebních prací: 5 973 996,07 CZK bez DPH

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora BOZP pouze při provádění stavební akce A, kde je investorem Liberecký kraj.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Osoba ve funkci koordinátor BOZP – délka praxe
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 80 %

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

„Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje“, registrační č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010339


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Restricted
IV.1.1) Type of procedure: Restricted procedure

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2017/S 077-148902

Contract No:
ZZVZ/0053/17/10
Title:

BOZP - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje


2019-12-09

6
6
Official name: Ing. Štěpán Illich
National registration number: 46433597
Postal address: Václavská 732
Town: Roztoky
Postal code: 252 63
Country: CZ
Telephone: +420 724032377
E-mail: stepan.illich@seznam.cz
NUTS code: CZ020
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 376640.00
Total Value:
CZK 105400.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
71317200; Health and safety services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions