Czechia-Prague: Driving-school services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Prague: Driving-school services
OJEU (High Value) 017606-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
National registration number: 60162694
Postal address: náměstí Svobody 471/4
Town: Praha
Postal code: 160 01
Country: CZ
Contact person: Bc. Václav Kubíček
Telephone: +420 973229866
E-mail: onmm@army.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): https://www.army.cz
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/MO
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:

Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel II.


II.1.4) Short description

Předmětem plnění požadované služby je příprava zaměstnanců rezortu MO k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičských oprávnění) na skupiny A, B, C, CE a D. Požadované plnění je rozdělena do 3 samostatných částí.

Total Value:
CZK 129415.70

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE - místo plnění Pardubice

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

VÚ 4854, brána kasáren, Pražská, Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA

II.1.4) Short description

Předmětem části č. 3 s názvem "Získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE - místo plnění Pardubice" je získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Průměrná aktviní praxe lektorů
Weighting: 35 %
Cost/Price
Weighting: 65 %Additional information:

Informace o souhrnných objednávkách za 4. čtvrtletí roku 2019


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 033-072045

II.2.1) Lot No: 3
Title:

Získání řidičského oprávnění na skupiny B, C a CE - místo plnění Pardubice


2019-11-14

1
1
1
Official name: Ing. Aleš Hruška
National registration number: 60879874
Postal address: Dubany 78
Town: Pardubice
Postal code: 530 02
Country: CZ
Telephone: +420 777227878
E-mail: aleshruska@centrum.cz
NUTS code: CZ053
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 2545454.00
Total Value:
CZK 129415.70

Section V: Complementary information


Additional information:

Informace o souhrnných objednávkách za 4. čtvrtletí roku 2019


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.compet.cz
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.compet.cz

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
80411000; Driving-school services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions