Poland-Chodzież: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Chodzież: Forestry services
OJEU (High Value) 017618-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Podanin
Postal address: Podanin 65
Town: Chodzież
Postal code: 64-800
Country: PL
Contact person: w sprawach proceduralnych: Bartosz Rot; w sprawach przedmiotu zamówienia: Tomasz Pierzkała
Telephone: +48 672829897
E-mail: podanin@pila.lasy.gov.pl
NUTS code: PL411
Main address (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_podanin
I.4) Type of the contracting authority:
Skarb Państwa, państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
usługi z zakresu gospodarki leśnej

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Podanin w 2020 r.

Reference number: SA.270.2.18.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji drzew, utrzymania obiektów turystycznych, drogowych, wodno-melioracyjnych i edukacyjnych, zakładania i pielęgnacji zadrzewień, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Podanin w 2020 r.

Total Value:
PLN 6872277.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet I – leśnictwa: Smogulec, Jaktorówko, Lipiny oraz zadania z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie obwodu łowieckiego nr 51 stanowiącego OHZ LP.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

a) obszarze leśnictw – właściwych dla danego pakietu;

c) obwodu łowieckiego nr 51 stanowiącego OHZ LP w przypadku gospodarki łowieckiej i gospodarki łąkowo-rolnej o której mowa w pakiecie I.

II.1.4) Short description

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów turystycznych, drogowych, wodno-melioracyjnych i edukacyjnych, zakładania i pielęgnacji zadrzewień, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Podanin w 2020 r.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów turystycznych, drogowych, wodno-melioracyjnych i edukacyjnych, zakładania i pielęgnacji zadrzewień, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej wynikające z Załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się odpowiednio do części zamówienia:

— Załącznik nr 3.1. – Opis przedmiotu zamówienia – Rozmiar prac wg czynności,

— Załącznik nr 3.2. – Opis przedmiotu zamówienia – Pozyskanie drewna,

— Załącznik nr 3.3 – Opis przedmiotu zamówienia – Układ sortymentowy pozyskania drewna,

— Załącznik nr 3.4 – Zrywka drewna – mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w Załącznikach nr 3.1.–3.3. mają charakter szacunkowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

3.6. W stosunku do każdego pakietu zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Wartość podstawowa części zamówienia: 2 146 404,29 PLN; wartość zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp: 858 561,72 PLN; wartość prawa opcji: 429 280,86 PLN.

W post. mogą brać udział wykon. którzy nie podleg. wykluczeniu z post. o udziale zam. publ. w okolicz. o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet II – leśnictwa: Piłka, Margonin Klotyldzin oraz prace na szkółce leśnej Margonin oraz pozyskanie nasion z bazy nasiennej na terenie całego nadleśnictwa

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

a) obszarze leśnictw;

b) terenie Szkółki Leśnej Margonin Nadleśnictwa Podanin w przypadku gospodarki szkółkarskiej;

c) terenie całego Nadleśnictwa Podanin w przypadku pozyskania nasion z bazy nasie...

II.1.4) Short description

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów turystycznych, drogowych, wodno-melioracyjnych i edukacyjnych, zakładania i pielęgnacji zadrzewień, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej, zbioru i selekcji nasion, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Podanin w 2020 r.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów turystycznych, drogowych, wodno-melioracyjnych i edukacyjnych, zakładania i pielęgnacji zadrzewień, pozyskania i zrywki drewna oraz zbioru i selekcji nasion wynikające z Załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają

Się odpowiednio do części zamówienia:

— Załącznik nr 3.1. – Opis przedmiotu zamówienia – Rozmiar prac wg czynności,

— Załącznik nr 3.2. – Opis przedmiotu zamówienia – Pozyskanie drewna,

— Załącznik nr 3.3 – Opis przedmiotu zamówienia – Układ sortymentowy pozyskania drewna,

— Załącznik nr 3.4 – Zrywka drewna – mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w Załącznikach nr 3.1.–3.3. mają charakter szacunkowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

3.6. W stosunku do każdego pakietu zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Wartość podstawowa części zamówienia: 1 886 265,22 PLN; wartość zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp: 754 506,09 PLN; wartość prawa opcji: 377 253,04 PLN.

W post. mogą brać udział wykon. którzy nie podleg. wykluczeniu z post. o udziale zam. publ. w okolicz. o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.


Description: Item/Lot 3
Title:

Pakiet III – leśnictwa: Oleśniczka i Karczewnik

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

a) obszarze leśnictw...

II.1.4) Short description

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów turystycznych, drogowych, wodno-melioracyjnych i edukacyjnych, zakładania i pielęgnacji zadrzewień, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Podanin w 2020 r.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów turystycznych, drogowych, wodno-melioracyjnych i edukacyjnych, zakładania i pielęgnacji zadrzewień, pozyskania i zrywki drewna oraz wynikające z Załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się odpowiednio do części zamówienia:

— Załącznik nr 3.1. – Opis przedmiotu zamówienia – Rozmiar prac wg czynności,

— Załącznik nr 3.2. – Opis przedmiotu zamówienia – Pozyskanie drewna,

— Załącznik nr 3.3 – Opis przedmiotu zamówienia – Układ sortymentowy pozyskania drewna,

— Załącznik nr 3.4 – Zrywka drewna – mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w Załącznikach nr 3.1.–3.3. mają charakter szacunkowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

3.6. W stosunku do każdego pakietu zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Wartość podstawowa części zamówienia: 1 220 346,57 PLN; wartość zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp: 488 138,63 PLN; wartość prawa opcji: 244 069,31 PLN.

W post. mogą brać udział wykon. którzy nie podleg. wykluczeniu z post. o udziale zam. publ. w okolicz. o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.


Description: Item/Lot 4
Title:

Pakiet IV – leśnictwa: Strzelecki Gaj, Budzyń, Drążki.

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

a) obszarze leśnictw...

II.1.4) Short description

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów turystycznych, drogowych, wodno-melioracyjnych i edukacyjnych, zakładania i pielęgnacji zadrzewień, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Podanin w 2020 r.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów turystycznych, drogowych, wodno-melioracyjnych i edukacyjnych, zakładania i pielęgnacji zadrzewień, pozyskania i zrywki drewna oraz wynikające z Załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się odpowiednio do części zamówienia:

— Załącznik nr 3.1. – Opis przedmiotu zamówienia – Rozmiar prac wg czynności,

— Załącznik nr 3.2. – Opis przedmiotu zamówienia – Pozyskanie drewna,

— Załącznik nr 3.3 – Opis przedmiotu zamówienia – Układ sortymentowy pozyskania drewna,

— Załącznik nr 3.4 – Zrywka drewna – mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w Załącznikach nr 3.1.–3.3. mają charakter szacunkowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

3.6. W stosunku do każdego pakietu zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Wartość podstawowa części zamówienia: 2 141 970,51 PLN; wartość zamówień z art 67 ust. 1 pkt 6 Pzp: 856 788,20 PLN; wartość prawa opcji: 428 394,10 PLN.

W post. mogą brać udział wykon. którzy nie podleg. wykluczeniu z post. o udziale zam. publ. w okolicz. o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 205-499823

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Pakiet I – leśnictwa: Smogulec, Jaktorówko, Lipiny oraz zadania z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie obwodu łowieckiego nr 51 stanowiącego OHZ LP.


2019-12-31

1
1
Official name: Tomasz Kalupa PPHU Taszkal
National registration number: 7642176164
Postal address: ul. Leśna 62
Town: Szamocin
Postal code: 64-820
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi leśne „Karlim” s.c. Ryszard Kalupa, Mirosław Lisiecki
National registration number: 7661007333
Postal address: ul. Leśna 62
Town: Szamocin
Postal code: 64-820
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Runo s.c. Jacek Poznański, Eugeniusz Bonikowski
National registration number: 7641014991
Postal address: Zacharzyn 118
Town: Szamocin
Postal code: 64-820
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zmudziński Antoni Usługi Leśne „Borowik”
Postal address: ul. Witosa 3
Town: Margonin
Postal code: 64-830
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne „Forest” Zmudziński Adam
Postal address: ul. Cmentarna 12
Town: Margonin
Postal code: 64-830
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Firma Handlowa Arleta Kramer
Postal address: Podstolice 13
Town: Budzyń
Postal code: 64-840
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3434246.86
Total Value:
PLN 2043821.70

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Pakiet II – leśnictwa: Piłka, Margonin Klotyldzin oraz prace na szkółce leśnej Margonin oraz pozyskanie nasion z bazy nasiennej na terenie całego nadleśnictwa


2020-01-07

2
2
Official name: Tomasz Kalupa PPHU Taszkal
National registration number: 7642176164
Postal address: ul. Leśna 62
Town: Szamocin
Postal code: 64-820
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi leśne „Karlim” s.c. Ryszard Kalupa
National registration number: 7661007333
Postal address: Leśna 62
Town: Szamocin
Postal code: 64-820
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne „Runo” s.c. Jacek Poznański, Eugeniusz Bonikowski
National registration number: 7641014991
Postal address: Zacharzyn 118
Town: Szamocin
Postal code: 64-820
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zmudziński Antoni Usługi Leśne „Borowik”
National registration number: 7661022806
Postal address: ul. Witosa 3
Town: Margonin
Postal code: 64-830
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne „Forest” Zmudziński Adam
National registration number: 6070065781
Postal address: ul. Cmentarna 12
Town: Margonin
Postal code: 64-830
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Firma Handlową Arleta Kramer
National registration number: 7661387034
Postal address: Podstolicach 13
Town: Budzyń
Postal code: 64-840
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3018024.35
Total Value:
PLN 1568532.25

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Pakiet III – leśnictwa: Oleśniczka i Karczewnik


2019-12-31

1
Official name: Usługi Leśne „Las” Maciej Simiński
National registration number: 7661432622
Postal address: Dziewoklucz 4a
Town: Budzyń
Postal code: 64-840
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Rafał Kiernikowski
National registration number: 7631756219
Postal address: ul. Wyzwolenia 33
Town: Kuźnica Czarnkowska
Postal code: 64-700
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1952554.51
Total Value:
PLN 1220132.15

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Pakiet IV – leśnictwa: Strzelecki Gaj, Budzyń, Drążki


2020-01-07

2
2
Official name: Zakład Usług Leśnych Rafał Kiernikowski
National registration number: 7631756219
Postal address: ul. Wyzwolenia 33
Town: Kuźnica Czarnkowska
Postal code: 64-700
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3427152.81
Total Value:
PLN 2039791.20

Section V: Complementary information


Additional information:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp.

7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016, nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 6 do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W JEDZ należy podać następujące informacje:

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 Pzp informacje wymagane w części III lit. A JEDZ oraz w części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw o których mowa w art. 181–188 oraz 218–221 Kodeksu karnego a także przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub 10 Ustawy z dnia 15.6.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw o których mowa w art. 270–277, art. 278–298 oraz art. 300–307 Kodeksu karnego);

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych:

w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp – inf. wymagane w części III lit. B JEDZ,

w art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp – inf. wymagane w części III lit. C wiersz 8 JEDZ,

w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp – inf. wymagane w części III lit. C wiersz 8 JEDZ,

w art. 24 ust. 1 pkt 18 Pzp – inf.wymagane w części III lit. C wiersz 8 JEDZ,

w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp – inf. wymagane w części III lit. C wiersz 6 JEDZ,

w art. 24 ust. 1 pkt 20 Pzp – inf.wymagane w części III lit. C wiersz 4 JEDZ,

w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp – inf.wymagane w części III lit. D JEDZ,

w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp – inf. wymagane w części III lit. D JEDZ,

w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – inf. wymagane w części III lit. C wiersz 2 JEDZ,

w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp – inf. wymagane w części III lit. C wiersz 3 JEDZ,

w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp – inf. wymagane w części III lit. C wiersz 7 JEDZ,

w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp – inf. wymagane w części III lit. C wiersz 1 JEDZ,

w art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp – inf.wymagane w części III lit. C wiersz 1 JEDZ,

w art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp – inf. wymagane w części III lit. C wiersz 1 JEDZ,

w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp – w części III lit. B JEDZ.

9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla pakietów:

dla pakietu I w wysokości 64 300,00 PLN,

dla pakietu II w wysokości 56 500,00 PLN,

dla pakietu III w wysokości 36 600,00 PLN,

dla pakietu IV w wysokości 64 200,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 3 powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienia odwołania.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 75251120; 45233140; 45233141; 45233142; 45232452; 77100000; 77110000; 77600000; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services; Roadworks; Road-maintenance works; Road-repair works; Drainage works; Agricultural services; Services incidental to agricultural production; Hunting services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions