Poland-Leszno: Domestic animal nurseries

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Leszno: Domestic animal nurseries
OJEU (High Value) 017642-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Restricted procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miasto Leszno
Postal address: ul. Kazimierza Karasia 15
Town: Leszno
Postal code: 64-100
Country: PL
Contact person: Ryszard Dorsz
Telephone: +48 655298183
E-mail: wgk@leszno.pl
NUTS code: PL417
Main address (URL): www.bip.leszno.pl
Address of the buyer profile (URL): www.bip.leszno.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Utrzymanie we właściwym stanie mienia powierzonego przez Miasto Leszno, znajdującego się na terenie międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie oraz opieka nad zwierzętami znajdując...

Reference number: GK.271.06.2019

II.1.4) Short description

1. Utrzymanie we właściwym stanie mienia powierzonego przez Miasto Leszno, znajdującego się na terenie międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie.

2. Opieka nad zwierzętami znajdującymi się w międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie.

Total Value:
PLN 984000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL417
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miasto Leszno

II.1.4) Short description

Utrzymanie we właściwym stanie mienia powierzonego przez Miasto Leszno, znajdującego się na terenie międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie.

1. Przez całoroczne utrzymanie mienia we właściwym stanie Zamawiający rozumie:

a) utrzymywanie terenu międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie w czystości poprzez:

— zamiatanie,

— koszenie trawy,

— wygrabianie liści, trawy oraz wywóz biomasy,

— przycinanie krzewów i drzew,

— odchwaszczanie,

— podlewanie,

— usuwanie śniegu i likwidacja śliskości alejek w miarę potrzeb;

b) dbanie o powierzone mienie przez dokonywanie bieżących remontów oraz napraw:

— malowanie i konserwacja ogrodzeń, oraz innych elementów drewnianych,

— konserwacja kontenerów,

— naprawa bud, boksów, podestów i wiat,

— zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszelkich instalacji znajdujących się na terenie międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie (w tym instalację elektryczną, wod.-kan. i sanitarną),

— zlecanie napraw w razie wystąpienia takiej konieczności;

c) usuwanie nasadzeń zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających oraz w razie konieczności wykonywanie nowych nasadzeń;

d) dbanie o powierzony sprzęt, używanie urządzeń technicznych zgodnie z instrukcją ich obsługi.

2. Całość prac realizowanych przez Wykonawcę na terenie międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie ma prowadzić do przeprowadzenia szeregu czynności pozwalających na poprawę warunków bytowania zwierząt w nim się znajdujących, a także do zwiększenia funkcjonalności całego obiektu.

II. Opieka nad zwierzętami znajdującymi się w międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie

1. Przez całoroczne zapewnienie opieki zwierzętom Zamawiający rozumie stały nadzór nad zwierzętami, obejmujący:

a) zakup niezbędnej zwierzętom karmy z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;

b) zakup niezbędnych leków i innych materiałów;

b) karmienie zwierząt zgodnie z zapotrzebowaniem;

c) zapewnienie zwierzętom bezpośredniego dostępu do świeżej wody;

d) prowadzenie gabinetu weterynaryjnego zlokalizowanego na ternie międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie;

e) sprzątanie bud oraz boksów dla zwierząt zimą, wyłożenie słomą, a także sprzątanie wszystkich innych pomieszczeń na terenie międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie;

f) systematyczny przegląd zwierząt znajdujących się w międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie pod względem zdrowotności, z uwzględnieniem zaleceń służby weterynaryjnej;

g) wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych zwierząt, w zależności od potrzeb (między innymi czesanie, strzyżenie), a także socjalizacja zwierząt (oswajanie);

h) wyprowadzanie psów na wybiegi i spacery;

i) pomoc przy podstawowych zabiegach weterynaryjnych;

j) podawanie leków zwierzętom zalecanych przez lekarza weterynarii;

k) wzmożona opieka nad zwierzętami będącymi po operacji, chorymi, przebywającymi na kwarantannie;

l) zagospodarowanie powstałego obornika;

m) całodobowe dyżury w razie choroby zwierząt lub innych nieprzewidzianych wydarzeń losowych;

n) odławianie zwierząt (domowych i dzikich) z terenu miasta Leszna we współpracy z lecznicą weterynaryjną, z którą miasto Leszno ma zawartą stosowną umowę oraz ze Strażą Miejską i Ochotniczą Strażą Pożarną w Gronowie;

o) zbieranie zwierząt padłych (domowych i dzikich) z terenu miasta Leszna we współpracy ze Strażą Miejską i Ochotniczą Strażą Pożarną w Gronowie.

2. Wykonawca realizując tą część zadania ma zapewnić poprzez swoje działania zapewnienie dobrostanu zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie.

3. Wydawanie zwierząt do adopcji – zgodnie z zapisami wynikającymi z regulaminów.

4. Przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań, wniosków oraz niezbędnych dokumentów dotyczących między innymi dobrostanu zwierząt itp., wynikających z odrębnych przepisów do wyznaczonych instytucji lub jednostek.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Restricted
IV.1.1) Type of procedure: Restricted procedure


Contract No:
GK.271.06.2019
Title:

Utrzymanie we właściwym stanie mienia powierzonego przez Miasto Leszno, znajdującego się na terenie międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie oraz opieka nad zwierzętami znajdując...


2020-01-02

1
1
Official name: Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Cypriana Kamila Norwida 4
Town: Leszno
Postal code: 64-100
Country: PL
NUTS code: PL417
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 984000.00
Total Value:
PLN 1210320.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się

w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
85210000; 77211500; 77342000; 77310000; 50800000; Domestic animal nurseries; Tree-maintenance services; Hedge trimming; Planting and maintenance services of green areas; Miscellaneous repair and maintenance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions