Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Odense: Endangered species protection services
OJEU (High Value) 017643-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miljøstyrelsen
National registration number: 25798376
Postal address: Tolderlundsvej 5
Town: Odense C
Postal code: 5000
Country: DK
Contact person: Lasse Jensen
E-mail: lajen@mst.dk
NUTS code: DK01
Main address (URL): http://www.mst.dk
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Overvågning af ulv i Danmark


II.1.4) Short description

Formålet med projektet er at videreføre en systematisk monitering af ulve i Danmark, for derigennem at tilvejebringe Miljøstyrelsen opdateret viden om udbredelse og etablering af ulve i Danmark og så vidt muligt sammenhængen mellem den danske bestand af ulve og den øvrige centraleuropæiske bestand. Der er således tale om et genudbud.

Total Value:
DKK 3000000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jylland

II.1.4) Short description

Leverandøren skal i forbindelse med håndteringen af kontrakten bl.a. indsamle dokumentation for forekomst af ulve - herunder forestå gennemførelse af DNA-analyser af biologisk materiale, f.eks. fækalier, indsamlet af leverandøren som led i overvågningen. Leverandøren skal vedligeholde et register med en systematisk registrering af ulveobservationer og alle identificerede ulve individer i Danmark. Endvidere henvises til udbudsmateriale, hvor kontraktens genstander uddybet, se kontraktbilag 1.

Kontrakten har en fast årlig beløbsramme på 750 000 DKK. For yderligere oplysning om kontraktens økonomi henvises til kravspecifikationens afsnit 5.

Ved nærværende udbud vil der ikke blive evalueret på økonomi/pris, da den årlige beløbsramme er fast. Der er således tale om en omvendt licitation, hvor prisen på forhånd er oplyst, og der i stedet evalueres på kvalitative kriterier.

Kontrakten indeholder en option vedrørende ”Gennemførelse af DNA-analyse fra nedlagte husdyr”. For nærmere information om optionens indhold henvises til kravsspecifikationens punkt 6.

Tilbudsgiver skal afgive pris på håndtering af opgaver under optionen, idet betaling af sådanne opgaver afregnes med midler, som ikke er en del af den allerede fastsatte beløbsramme.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Leverancer
Weighting: 65

Criteria: Faglige kompetencer
Weighting: 25

Criteria: Option, DNA-analyser fra husdyr
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 0
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Kontrakten indeholder en option vedrørende ”Gennemførelse af DNA-analyse fra nedlagte husdyr”. For nærmere information om optionens indhold henvises til kravsspecifikationens punkt 6.

Tilbudsgiver skal afgive pris på håndtering af opgaver under optionen, idet betaling af sådanne opgaver afregnes med midler, som ikke er en del af den allerede fastsatte beløbsramme.Additional information:

I kontrakten indgår vilkår, der vedrører hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 173-422193


2019-12-20

2
0
0
0
2
Official name: Naturhistorisk Museum, Aarhus
National registration number: 29073910
Postal address: Wilhelm Meyers Allé 10
Town: Aarhus C
Postal code: 8000
Country: DK
NUTS code: DK042
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
National registration number: 31119103
Postal address: Frederiksborgvej 399
Town: Roskilde
Postal code: 4000
Country: DK
NUTS code: DK02
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 3000000
Total Value:
DKK 3000000

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: https://naevneneshus.dk/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-13

English Language Unavailable

CPV Codes
90721700; 90712400; 90721000; Endangered species protection services; Natural resources management or conservation strategy planning services; Environmental safety services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions