Poland-Szczecin: Cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Szczecin: Cleaning services
OJEU (High Value) 017674-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Postal address: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
Town: Szczecin
Postal code: 70-302
Country: PL
Contact person: Agnieszka Szydłowska
Telephone: +48 914309184
E-mail: biuro@stbs.pl
Fax: +48 914309145
NUTS code: PL424
Main address (URL): http://www.stbs.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

Section II: Object of Contract


Title:

Bieżące utrzymanie czystości nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Strzeleckiej, ul. 5 Lipca, ul. Kusocińskiego, ul. Krasińskiego, ul. Łuczniczej oraz ul. Zakopiańskiej

Reference number: Pn 85/DZE/2019

II.1.4) Short description

Bieżące utrzymanie czystości nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Strzeleckiej, ul. 5 Lipca, ul. Kusocińskiego, ul. Krasińskiego, ul. Łuczniczej oraz ul. Zakopiańskiej, stanowiących własność Szczecińskiego TBS Sp. z o.o.


1234610.28
1361697.12

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL424
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącego utrzymania czystości, w tym utrzymanie należytego stanu porządkowego, sanitarnego i estetycznego części przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców nieruchomości budynkowych stanowiących własność Zamawiającego oraz przyległej do nich powierzchni zewnętrznej położonych w Szczecinie przy:

1.1. ul. Strzelecka nr 3a oraz ul. Strzelecka nr 5a, 5b, 5c, 5d oraz ul. Strzelecka nr 5e, 5f, 5g, 5h, ul. 5 Lipca nr 25, ul. 5 Lipca nr 27, 27a, 27b, 27c;

1.2. ul. Kusocińskiego nr 39, 39a, 39b, ul. J. Kusocińskiego 41, 41a, 41b, 41c, 41d, ul. J. Kusocińskiego 43, 43a, 43b, 43c, 43d, ul. J. Kusocińskiego 45,45a, ul. J. Kusocińskiego 47, 47a, 47b, ul. J. Kusocińskiego 49, 49a, 49b;

1.3. ul. Krasińskiego nr 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 oraz ul. Krasińskiego nr 44a, 45 oraz ul. Krasińskiego nr 46, 46a, 46b, 47, 47a, 48, ul. Łucznicza nr 12, 12a, 14, 16, 16a, 18 oraz ul. Łucznicza nr 20, 20a, 22, 22a, 24, 24a, 26 oraz ul. Łucznicza nr 28, 28a, 30, 30a, 32, 32a, 34, 34a oraz ul. Łucznicza nr 36, 36a, 38, 38a, 40, 40a, 42, 42a,

1.4. ul. Zakopiańska nr 17, 18, 19, 20, 21,

; powierzchni zewnętrznej 58 836,58 m
2
2

Do powierzchni zewnętrznej zalicza się między innymi tereny zielone, chodniki (w tym chodnik przy ul. Kusocińskiego – os. Pionierów – załącznik nr 1e do SIWZ), rynsztoki (zagłębienie między ulicą, jezdnią dla pojazdów a chodnikiem i jego krawędzią) służące do odprowadzania wody opadowej), pieszo jezdnie, miejsca postojowe dla pojazdów, tereny placów zabaw, wydzielone miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, itp. Załączniki graficzne są dostępne na stronie internetowej o adresie: http://www.stbs.pl

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 80
Cost/Price
Criteria: Czas interwencji
Weighting: 20Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open2020-01-09

2
2
2
Official name: Firma Usługowa Romus Roman Szczęchuła
Postal address: ul. Wł. Łokietka 22
Town: Szczecin
Postal code: 71-471
Country: PL
NUTS code: PL424
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 1234610.28

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
90910000; 90911200; Cleaning services; Building-cleaning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions