Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 017724-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Województwo Mazowieckie
Postal address: ul. Jagiellońska 26
Town: Warszawa
Postal code: 03-719
Country: PL
Contact person: Luiza Buze
Telephone: +48 225979049
E-mail: luiza.buze@mazovia.pl
Fax: +48 225979043
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.mazovia.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.4) Type of the contracting authority:
administracja samorządowa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Zakup usług polegających na zrealizowaniu „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego” – tura VI

Reference number: CG-R-IV.ZP.U.272.68.2019.LB

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na zrealizowaniu: cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI, współfinansowanego przez UE ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020 – dla powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego – tura VI.

W ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace geodezyjne odpowiednio dla poszczególnych powiatów: cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w zakresie:

a) modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB);

b) modernizacji/przeliczenia geodezyjnej osnowy wysokościowej;

c) utworzenia zbiorów danych przestrzennych i opisowych;

d) cyfryzacji, w drodze skanowania, dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB i dokumentów uzasadniających treść mapy zasadniczej;

e) wprowadzenia do systemu teleinformatycznego zbiorów danych.

Total Value:
PLN 162601.63

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Powiat radomski, miasto Iłża

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB, na obszarze miasta Iłża, w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów, w tym:

— granic obrębów ewidencyjnych,

— działek ewidencyjnych,

— użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń;

b) budynków;

c) obiektów trwale związanych z budynkami;

d) nieruchomości lokalowych;

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych uwag;

3) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPMA.02.01.01-14-2177/15-02


Additional information:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 29 000,00 PLN.


Description: Item/Lot 2
Title:

Powiat radomski, skanowanie

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest przekształcenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB i dokumentów uzasadniających treść mapy zasadniczej.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPMA.02.01.01-14-2177/15-02


Additional information:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN.


Description: Item/Lot 3
Title:

Powiat szydłowiecki, gmina Chlewiska

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB na obszarze gminy Chlewiska w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów, w tym:

— granic obrębów ewidencyjnych,

— działek ewidencyjnych,

— użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń;

b) budynków;

c) obiektów trwale związanych z budynkami;

d) nieruchomości lokalowych;

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych uwag;

3) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPMA.02.01.01-14-2177/15-02


Additional information:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN.


Description: Item/Lot 4
Title:

Powiat szydłowiecki, gmina Szydłowiec

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB na obszarze gminy Szydłowiec w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów, w tym:

— granic obrębów ewidencyjnych,

— działek ewidencyjnych,

— użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń;

b) budynków;

c) obiektów trwale związanych z budynkami;

d) nieruchomości lokalowych;

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych uwag;

3) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPMA.02.01.01-14-2177/15-02


Additional information:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN.


Description: Item/Lot 5
Title:

Powiat szydłowiecki, przeliczenie osnowy wysokościowej

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

1) przeliczenie punktów osnowy wysokościowej z układu Kronsztadt 86 do układu PL-EVRF2007 - NH;

2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych BDSOG.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPMA.02.01.01-14-2177/15-02


Additional information:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 500,00 PLN.


Description: Item/Lot 6
Title:

Powiat żyrardowski, gmina Puszcza Mariańska

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów w tym:

— granic obrębów ewidencyjnych,

— działek ewidencyjnych,

— użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń;

— gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

b) budynków;

c) obiektów trwale związanych z budynkami;

d) nieruchomości lokalowych;

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych uwag;

3) przetworzenie do postaci numerycznej analogowej mapy zasadniczej;

4) utworzenie obiektów bazy BDOT500;

5) utworzenie obiektów bazy GESUT;

6) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB, GESUT oraz BDOT500.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPMA.02.01.01-14-2177/15-02


Additional information:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 26 000,00 PLN.


Description: Item/Lot 7
Title:

Powiat żyrardowski, gmina Radziejowice

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów w tym:

— granic obrębów ewidencyjnych,

— działek ewidencyjnych,

— użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

— gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

b) budynków;

c) obiektów trwale związanych z budynkami;

d) nieruchomości lokalowych;

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych uwag;

3) przetworzenie do postaci numerycznej analogowej mapy zasadniczej;

4) utworzenie obiektów bazy BDOT500;

5) utworzenie obiektów bazy;

6) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB, GESUT oraz BDOT500.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPMA.02.01.01-14-2177/15-02


Additional information:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 23 000,00 PLN.


Description: Item/Lot 8
Title:

Powiat żyrardowski, gmina Wiskitki

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów w tym:

— granic obrębów ewidencyjnych,

— działek ewidencyjnych,

— użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

— gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

b) budynków;

c) obiektów trwale związanych z budynkami;

d) nieruchomości lokalowych;

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych uwag;

3) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPMA.02.01.01-14-2177/15-02


Additional information:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 23 000,00 PLN.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 164-403107

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Powiat radomski, miasto Iłża
Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Powiat radomski, skanowanie


2019-12-17

2
2
0
0
2
Official name: SH-Info System Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kurta Aldera 44
Town: Chorzów
Postal code: 41-506
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 162601.63
Total Value:
PLN 162601.63

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Powiat szydłowiecki, gmina Chlewiska
Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Powiat szydłowiecki, gmina Szydłowiec
Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Powiat szydłowiecki, przeliczenie osnowy wysokościowej
Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 7
Title:

Powiat żyrardowski, gmina Puszcza Mariańska
Contract No:
7
II.2.1) Lot No: 8
Title:

Powiat żyrardowski, gmina Radziejowice
Contract No:
8
II.2.1) Lot No: 9
Title:

Powiat żyrardowski, gmina Wiskitki
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Dział VI art. 179–198 Ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; 71354000; 71222200; 71222100; 71354300; 72314000; Architectural, construction, engineering and inspection services; Map-making services; Rural areas mapping services; Urban areas mapping services; Cadastral surveying services; Data collection and collation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions