Poland-Wołów: Credit granting services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Wołów: Credit granting services
OJEU (High Value) 017730-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Wołów
Postal address: Rynek 34
Town: Wołów
Postal code: 56-100
Country: PL
Contact person: Karolina Pasek
Telephone: +48 713191305
E-mail: sekretariat@wolow.pl
Fax: +47 713191303
NUTS code: PL518
Main address (URL): http://www.wolow.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 5 000 000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżet. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożycz...

Reference number: PZP.271.35.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 5 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ.

Total Value:
EUR 1010414.71

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL518
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wołów, POLSKA.

II.1.4) Short description

1) wykonawca udzieli zamawiającemu w 2019 r. kredytu w walucie polskiej w kwocie do 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100) na warunkach określonych w umowie;

2) termin uruchomienia kredytu: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 na podstawie dyspozycji zamawiającego przesłanej faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie, nie więcej niż 2 dni robocze przed uruchomieniem transzy. Dyspozycje będą przesyłane do godz. 15:00. W przypadku przesłania faksem lub pocztą elektroniczną zamawiający może żądać potwierdzenia otrzymania dyspozycji, do czego wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany;

3) uruchomienie kredytu nastąpi w 1 transzy na rachunek podstawowy gminy Wołów;

4) oprocentowanie kredytu ustalone kwartalnie na podstawie zmiennej stawki WIBOR 3M – notowanej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres, za jaki naliczane są odsetki powiększonej o marżę w wysokości wynikającej z oferty.

Prowizja z tytułu udzielonego kredytu określana procentowo i nie może wynosić więcej niż 0,50 %;

5) prowizja z tytułu udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo, do 15.1.2020;

6) cenę oferty (koszt kredytu) stanowi suma odsetek (stawka WIBOR 3M z dnia 1.12.2019 + stała marża banku) oraz prowizja z tytułu udzielonego kredytu płatna jednorazowo. Nie dopuszcza się naliczenia żadnych innych dodatkowych opłat (np. za prowadzenie rachunku, przelewy, za wydanie opinii co do realizacji spłat kredytu, prowizji od otrzymanego kredytu, wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, itp.);

7) karencja w spłacie kapitału do dnia 30.3.2020;

8) kredyt zostanie spłacony do dnia 31.12.2030;

9) zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu oraz prawo wcześniejszej jego spłaty bez dodatkowych opłat i prowizji;

10) odsetki naliczane będą tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia wg zmiennej stopy procentowej;

11) spłata odsetek będzie następowała do 15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego;

12) wykonawca nie będzie pobierał żadnych prowizji od uruchomionego kredytu ani żadnych dodatkowych opłat;

13) marża bankowa jest wielkością stałą przez cały okres kredytowania;

14) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

W dniu 25.11.2019 odbyła się sesja Rady Miejskiej w Wołowie, na której uchwalone zostały zmiany dotyczące planowanego deficytu budżetu. W związku z brakiem wpływu planowanych dochodów gminy, przewidzianych do końca roku budżetowego zasadnym jest zabezpieczenie przychodów pochodzących z kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 PLN. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gmina Wołów zaciągnęła kredyt na przejściowe finansowanie deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 PLN. Z powyższego kredytu zapłacone zostały wydatki inwestycyjne (wykonanie planu na III kwartał 2019 r. 19 620 779,00 PLN przy uzyskanych dochodach majątkowych 10 281 138,43 PLN) oraz planowane rozchody gminy (spłacona kwota na III kwartał 2019 4 242 500,00 PLN przy planowanej 5 042 000,00 PLN). Gmina do dnia 15 listopada nie uzyskała środków z zaplanowanych dochodów własnych i środków refundacji z realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego rewitalizacji budynku dworca PKP w Wołowie pomimo do...


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 232-569429

Title:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 5 000 000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżet. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożycz...


2019-12-24

1
1
0
0
1
Official name: Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich
Postal address: Trzebnicka 3
Town: Oborniki Śląskie
Postal code: 55-120
Country: PL
NUTS code: PL518
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1643543.29
Total Value:
PLN 1010414.71

Section V: Complementary information


Additional information:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W „Formularzu oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e-mail oraz adres skrzynki ePUAP na której prowadzona będzie korespondencja związana z niniejszym postępowaniem. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych, o którym mowa w rozdziale VII niniejszej SIWZ i podpisania, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnym z Ustawą z dnia 5.9.2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016, poz. 1579 ze zm.). Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3. Szczegóły postępowania zawarte są w SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; lub

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt 1).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
66113000; Credit granting services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions