Poland-Puławy: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Puławy: Forestry services
OJEU (High Value) 017743-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Puławy
Postal address: ul. Żyrzyńska 8
Town: Puławy
Postal code: 24-100
Country: PL
Contact person: Włodzimierz Beczek
Telephone: +48 818864241
E-mail: pulawy@lublin.lasy.gov.pl
Fax: +48 818864640
NUTS code: PL815
Main address (URL): http://www.pulawy.lublin.lasy.gov.pl/
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pulawy
I.4) Type of the contracting authority:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Puławy

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Puławy w roku 2020

Reference number: SA.270.125.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, szkółkarstwa, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów (m.in. dróg leśnych, parkingów, ścieżek edukacyjnych), do wykonania na terenie Nadleśnictwa Puławy w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, szkółkarstwa, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów (m.in. dróg leśnych, parkingów, ścieżek edukacyjnych) wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.–3.3. mają charakter szacunkowy.

Total Value:
EUR 1949109.62

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet III – leśnictwa: Wola Osińska, Kozi Bór

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL815
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictw: Wola Osińska i Kozi Bór

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, szkółkarstwa, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów (m.in. dróg leśnych, parkingów, ścieżek edukacyjnych), do wykonania na terenie Nadleśnictwa Puławy w roku 2020 na terenie leśnictw: Wola Osińska i Kozi Bór. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, szkółkarstwa, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów (m.in. dróg leśnych, parkingów, ścieżek edukacyjnych) wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.–3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.8.2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony w tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie pracowników posiadających kwalifikacje do pracy związanej z pozyskaniem drewna
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 47 000,00 PLN.


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet IV – leśnictwa: Zagórki, Dąbrowa

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL815
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictw: Zagórki i Dąbrowa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, szkółkarstwa, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów (m.in. dróg leśnych, parkingów, ścieżek edukacyjnych), do wykonania na terenie Nadleśnictwa Puławy w roku 2020 na terenie leśnictw: Zagórki i Dąbrowa. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, szkółkarstwa, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkowo-rolnej oraz utrzymania obiektów (m.in. dróg leśnych, parkingów, ścieżek edukacyjnych) wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.–3.3. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.8.2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony w tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie pracowników posiadających kwalifikacje do pracy związanej z pozyskaniem drewna
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 41 000,00 PLN.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 216-530235

Contract No:
SA.270.125.2019
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Pakiet III – leśnictwa: Wola Osińska, Kozi Bór


2020-01-08

1
1
0
0
1
Official name: Jarosław Olszak Zakład Usług Leśnych
Postal address: Żerdź 76
Town: Żyrzyn
Postal code: 24-103
Country: PL
E-mail: zulolszak@wp.pl
NUTS code: PL815
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Karol Zlot
Town: Kłoda 22
Country: PL
NUTS code: PL815
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Michał Kęsik
Town: Dęba 34
Country: PL
NUTS code: PL815
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Krzysztof Kęsik
Town: Dęba 34
Country: PL
NUTS code: PL815
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Piotr Kęsik Zakład Usług Leśnych
Town: Wola Osińska 30
Country: PL
NUTS code: PL815
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Grzegorz Kozak
Town: Jaworów 3
Country: PL
NUTS code: PL815
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Rolniczo-Transportowe Handlowe Leśne i Budowlane Andrzej Capała
Town: Podwierzbie 14f
Country: PL
NUTS code: PL815
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2820495.89
Total Value:
PLN 1574887.46


Prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki


Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Pakiet IV – leśnictwa: Zagórki, Dąbrowa


2020-01-08

1
1
0
0
1
Official name: Jarosław Olszak Zakład Usług Leśnych
Town: Żerdź 76
Country: PL
NUTS code: PL815
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Karol Zlot
Town: Kłoda 22
Country: PL
NUTS code: PL815
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Michał Kęsik
Town: Dęba 34
Country: PL
NUTS code: PL815
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Krzysztof Kęsik
Town: Dęba 34
Country: PL
NUTS code: PL815
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Piotr Kęsik Zakład Usług Leśnych
Town: Wola Osińska 30
Country: PL
NUTS code: PL815
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Grzegorz Kozak
Town: Jaworów 3
Country: PL
NUTS code: PL815
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Rolniczo-Transportowe Handlowe Leśne i Budowlane Andrzej Capała
Town: Podwierzbie 14f
Country: PL
NUTS code: PL815
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2475058.61
Total Value:
PLN 1374222.16


Zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka


Section V: Complementary information


Additional information:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pulawy oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pulawy.

3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pulawy lub ich otrzymania przez Zamawiającego na wskazany w pkt 8.9. lit. b SIWZ adres e-mail, z zastrzeżeniem, że oferta może zostać złożona wyłącznie przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pulawy/.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wcześniej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211600; 77231600; 77230000; 77231000; 77231200; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree seeding; Afforestation services; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions