Poland-Kańczuga: Construction supervision services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Kańczuga: Construction supervision services
OJEU (High Value) 017771-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kańczuga
Postal address: ul. Węgierska 32
Town: Kańczuga
Postal code: 37-220
Country: PL
Contact person: Grzegorz Tompalski – w zakresie proceduralnym, Elżbieta Żurek – w zakresie merytorycznym
Telephone: +48 166402560
E-mail: grzegorz.tompalski@krosno.lasy.gov.pl
Fax: +48 166402581
NUTS code: PL822
Main address (URL): www.krosno.lasy.gov.pl/kanczuga
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadań – Przebudowa przepustu betonowego średnicy 80 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 2 (nr inw. 242/266) w leśnictwie Rączyna

Reference number: S.270.2.8.2019

II.1.4) Short description

Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadań – Przebudowa przepustu betonowego średnicy 80 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 2 (nr inw. 242/266) w leśnictwie Rączyna.

Zakres prac:

— rozbiórka nawierzchni drogi tłuczniowej na dojazdach do przepustu oraz demontaż istniejącego przepustu z kręgów betonowych o średnicy 80 cm i długości 7 m,

— zamontowanie nowego przepustu o przekroju owalnym z blachy stalowej fałdowej o wymiarach poprzecznych 2,23 m x 1,68 m i długości 11,92 m,

— adaptacja dojazdów i regulacja rowów w obrębie przepustu,

— umocnienie dna i skarp koryta potoku oraz skarp drogowych w obrębie przepustu narzutem kamiennym,

— odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia nad przepustem.

Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Total Value:
PLN 5927.55

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL822
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Inwestycja znajduje się działkach nr 4545, 4553, obręb 181405_5.0006 Łopuszka Wielka, jednostka ewidencyjna 181405_5 Kańczuga, pow. przeworski (przybliżona lokalizacja GPS 49o54’15.1”N, 22o23’25.7”E).

II.1.4) Short description

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć:

a) działanie w interesie i na rzecz Zamawiającego, reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy;

d) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru końcowego i gwarancyjnego;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych elementów robót oraz usunięcia wad;

f) wydawanie Wykonawcy robót – kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących:

— usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

— żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

— wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem;

g) uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych – dodatkowych, uzupełniających i zamiennych, wykonywanie przedmiaru robót dodatkowych i uzupełniających. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca (inspektor nadzoru) nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót polecenia wykonania powyższych robót;

h) sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów Wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne;

i) kontrolowanie przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego;

j) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót;

k) sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej;

l) kontrolowanie rozliczeń budowy;

m) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją;

n) sprawdzenie wykonanych robót, powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

3.5. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do Wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania inspektora nadzoru na teren budowy w razie potrzeby.

3.6. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zgodności wykonanych robót z zakresem przewidzianym w umowie z Wykonawcą i przepisami technicznymi, najpóźniej na dzień odbioru końcowego robót.

3.7. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

— rozpoczęcie z dniem podpisania umowy przez Wykonawcę robót,

— zakończenie z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót z Wykonawcą robót budowlanych planowane na 24.4.2020 r., a także w okresie gwarancji obowiązującym Wykonawcę robót budowlanych (min. okres gwarancji dla robót budowlanych wymagany przez Zamawiającego to 36 m-cy).

Słownik pojęć:

OOZ – ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PZP – ustawa Prawo zamówień publicznych

JEDZ – jednolity europejski dokument zamówienia

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

US – Urząd Skarbowy

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.01.00-00-0006/16 ID postępowania: 04-09/N/01/UE/b/1-1, Numer rozliczeniowy zadania: 04-09-2.1-01


Additional information:

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 181-440893

Title:

Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadań – Przebudowa przepustu betonowego średnicy 80 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 2 (nr inw. 242/266) w leśnictwie Rączyna


2019-12-20

1
1
0
0
1
Official name: Arkadis Sp. z o.o. S1 Sp. k.
Postal address: ul. Jasielska 11 skr. p. 2
Town: Czudec
Postal code: 38-120
Country: PL
NUTS code: PL823
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 5927.55

Section V: Complementary information


Additional information:

8.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt 8.3.2 lit. a, b i c OOZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) o których mowa w pkt 8.3.2. lit. d OOZ składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

8.5. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 8.4. ppkt 1 lit. a OOZ oraz w pkt 8.4. ppkt 2 OOZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 8.4. ppkt 1 lit. b OOZ powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4 OOZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 8.5 OOZ stosuje się odpowiednio.

8.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.3.2 lit. d OOZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 8.4 ppkt 2 OOZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zawarte w pkt 8.5 OOZ zdanie pierwsze stosuje się.

8.9. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, oraz aukcji elektronicznej

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

22.3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

22.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

22.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp

22.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71520000; Construction supervision services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions