Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Rzeszów: Medical practice services
OJEU (High Value) 018012-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-01-22 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria Not applicable
Procedure Open procedure

Description :


CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Postal address: ul. Dąbrowskiego 30
Town: Rzeszów
Postal code: 35-036
Country: PL
Contact person: Barbara Data-Dec, Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, budynek C, pokój nr 18
Telephone: +48 178582194
E-mail: zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl
Fax: +48 178582193
NUTS code: PL82
Main address (URL): www.podkarpacka.policja.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.podkarpacka.policja.gov.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_rzeszow
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych

Reference number: ZP/5/2020

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy jednostek Policji.

2. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą w siedzibie Wykonawcy na terenie miejscowości właściwej dla poszczególnych jednostek Policji.

3. Zamawiający przewiduje prawo opcji do niniejszego zamówienia, oznacza to możliwość rozszerzenia ilości usług zamówienia podstawowego, o ilości dodatkowe. Ilość usług w zamówieniu podstawowym i zamówieniu w ramach opcji określona jest w Załącznikach nr 1A i 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 1A i 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 631248.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu (bez KP Nowa Dęba)

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
NUTS code: PL82
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu (bez KP Nowa Dęba).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1.

II.2.7) End 2022-12-31


Description: Item/Lot 2
Title:

Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy KMP w Rzeszowie, KWP w Rzeszowie, Zarządu w Rzeszowie CBŚP, Wydziału w Rzeszowie BSW KGP

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
NUTS code: PL82
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2.

II.2.7) End 2022-12-31


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie opisu spełniania tego warunku;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie opisu spełniania tego warunku;

3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie opisu spełniania tego warunku.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp i w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3. Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium – 90 %, czas reakcji – waga kryterium – 10 %.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na warunkach przedstawionych w Załącznikach nr 3A i 3B do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określonych w Istotnych postanowieniach umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

Postępowanie na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 EUR, do których mają zastosowanie przepisy działu III rozdziału 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 243-598573
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-22
IV.02.02) Local time 11:00Section V: Complementary information


Additional information:

1. Oferta powinna zawierać:

1) formularz ofertowy – którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio do części),

2) oświadczenia wymagane postanowieniami paragrafu 7 ust. 1 SIWZ.

2. Termin związania ofertą: 60 dni.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. Termin realizacji zamówienia:

1) dotyczy części nr 1: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.,

2) dotyczy części nr 2: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. jednak nie dłużej niż do osiągnięcia kwoty 267 500,00 PLN.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
85121000; Medical practice services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions