Poland-Jastrzębie-Zdrój: Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Jastrzębie-Zdrój: Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
OJEU (High Value) 018047-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-01-27 10:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postal address: Towarowa 1
Town: Jastrzębie-Zdrój
Postal code: 44-330
Country: PL
Contact person: Jakub Łodziński
Telephone: +48 327564943
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
NUTS code: PL227
Main address (URL): www.jsw.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://zakupy.jsw.pl/


Section II: Object of Contract


Title:

Pogłębianie w JSW S.A. KWK Pniówek szybu III wraz z wydłużeniem górniczych wyciągów szybowych do poz. 1000

Reference number: 068/P/19

II.1.4) Short description

Pogłębianie w JSW S.A. KWK Pniówek szybu III wraz z wydłużeniem górniczych wyciągów szybowych do poz. 1000


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL225
II.2.3.2) Main site or place of performance:

JSW S.A. KWK Pniówek

II.1.4) Short description

Pogłębianie w JSW S.A. KWK Pniówek szybu III wraz z wydłużeniem górniczych wyciągów szybowych do poz. 1000

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 68
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej: 3 000 000,00 PLN nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót szybowych w podziemnych zakładach górniczych w jednym zadaniu inwestycyjnym, polegających na zgłębieniu lub pogłębianiu wyrobisk pionowych na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN netto.

2. Spełnienie warunku dotyczącego zdolności zawodowej zostało szczegółowo określone w pkt 6.6. SIWZ.

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej.

2. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości: 2 000 000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w SIWZ.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od jej dostarczenia do Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej zamawiającego. Zamawiający uiszcza wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Zapłata wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

III.2.2) Contract performance conditions

Wykonawca zrealizuje robotę w terminie do 68 miesięcy od daty zawarcia umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena netto za wykonanie całego zamówienia (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100 pkt).


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 009-017409
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-27
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-25
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-27
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SIWZ.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45221000; Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions