Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Nykøbing: Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
OJEU (High Value) 018148-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Guldborgsund Varme A/S
National registration number: 32 55 99 56
Postal address: Gaabensevej 116
Town: Nykøbing F.
Postal code: 4800
Country: DK
Contact person: Sebastian Greva
Telephone: +45 52344335
E-mail: seg@horten.dk
NUTS code: DK
Main address (URL): https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c360a3b5-27f7-4c54-810c-2da6840799d9/homepage


Section II: Object of Contract


Title:

Rammeaftale: fjernvarmerør, komponenter mv.


II.1.4) Short description

Guldborgsund Varme A/S ønsker at indgå en 1-årig rammeaftale med én leverandør om leverance af fjernvarmerør, samt diverse komponenter.

Rammeaftalen kan forlænges med op til 7 år (1 år ad gangen), således at rammeaftalens varighed maksimalt kan være 8 år.

I rammeaftalens løbetid vil ordregivers aktiviteter på ledningsområdet forventeligt omfatte:

- Reparation og vedligeholdelse af eksisterende ledningsnet,

- Planlagt ledningsrenovering,

- Udbygning af ledningsnettet.

Rammeaftalen skal understøtte ordregivers udførelse af ovenstående og øvrige aktiviteter, som er nødvendige for, at ordregiver kan varetage sin forsyningsaktivitet.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK
II.1.4) Short description

Rammeaftalen omfatter indkøb af præisolerede fjernvarmerør, bøjninger, afgreninger, muffer, svejsekapper, skummaterialer, samlinger, ventiler og præisolerede rør og fittings til fjernvarmestik.

Desuden omfatter rammeaftalen alle twinrørskomponenter, både faste og fleksible. Alle dimensioner op til DN500 for enkeltrør og op til DN200 for twin-/dobbeltrør forventes at blive indkøbt under rammeaftalen. Ordregiver kan endvidere indkøbe special komponenter mv. under rammeaftalen, såfremt der opstår behov herfor.

Endelig kan ordregiver indkøbe montageydelser i forbindelse med svejsemuffer og alarmtråde under rammeaftalen.

Ordregiver estimerer, at værdien af indkøbene i rammeaftalens samlede varighed vil udgøre ca. 12 800 000 DKK. Ordregivers estimat er baseret på det historiske forbrug for de seneste 2 år, med tillæg de konkrete projekter/ydelser, som ordregiver på nuværende tidspunkt har planlagt i rammeaftalens løbetid.

Bemærk: Ovenstående estimat er baseret på det historiske forbrug og forpligter ikke ordregiver. Ordregiver har ret men ikke pligt, til at indkøbe de af rammeaftalen omfattede ydelser på de vilkår, som fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver er således ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde ydelser under rammeaftalen.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Ordregiver har vurderet, at rammeaftalen ikke egner sig til en opdeling i delkontrakter, idet der kan opnås væsentlige stordriftsfordele ved at holde ydelsen hos én leverandør.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 242-595781
Section V: Complementary information


Additional information:

Udbuddet annulleres. Ordregiver er i forbindelse med de indkomne spørgsmål blevet opmærksom på, at der er behov for at ændre udbudsmaterialet i et større omfang, end der er mulighed for at håndtere under en aktiv udbudsproces. Ordregiver vil hurtigst muligt facilitere en ny udbudsproces.


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

De absolutte klagefrister følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
44000000; Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus);

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions