Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Bydgoszcz: Engineering design services
OJEU (High Value) 018262-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Postal address: Jagiellońska 42
Town: Bydgoszcz
Postal code: 85-097
Country: PL
Contact person: Lidia Andrzejewska
Telephone: +48 523285240
E-mail: lidia.andrzejewska@psgaz.pl
NUTS code: PL61
Main address (URL): http://www.psgaz.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazociągu ś/ciśnienia w m. Toruń ul. Podgórska (Poznańska)

Reference number: 2019/W800/WP-002214

II.1.4) Short description

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazociągu ś/ciśnienia w m. Toruń ul. Podgórska (Poznańska).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL61
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Toruń, ul. Podgórska (Poznańska), POLSKA.

II.1.4) Short description

Opracow. dok. projekt. formalno-praw wraz z uzysk. ostat. dec. o pozwol. na bud. (projekt budow.) oraz opracow. dok. tech. (projekt wyk.), a także pełnienie nadzoru autorskiego nad inwest. dla zamierzenia budowl. pod nazwą: „Przebudowa gazociągu ś/ciśnienia w m. Toruń, ul. Podgórska (Poznańska)”.

Zakres rzeczowy:

a) gazoc. ś/c dn 315 PE L= ok. 180,0 m.

Szczegółowy zakres prac:

1) wyk. projektu budowl. wykonawczego, projektu organizacji ruchu, proj. odtworzenia nawierzchni i przedmiaru robót;

2) uzysk. wszelkich wymag. opinii, pozwoleń i dec. i w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamaw. od właściwego organu, ostat. decyzji o pozwol. na budowę;

3) wyk. kosztorysów inwestorskich;

4) sprawowanie nadzoru autor. obejmującego 5 jednorazowych świadczeń nadzoru autor.;

5) rejestrację dziennika budowy.

Dokument. projektowa winna się składać z:

1) wersji papierowej składającej się z:

a) projektu budowlanego (bez dokumentów zawartych w pkt b) – 2 egz. w formie papierowej;

b) proj. budowl. (część formalna tj. zgody, oświadcz., umowy właścicieli działek przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów) – 2 egz. w formie papierowej;

c) proj. wyk. – 3 egz. w formie papierowej;

d) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej;

e) kosztorysu inwest. – 1 egz. w formie papierowej;

f) proj. org. ruchu – 2 egz. w formie papierowej;

) i z podziałem na jej rodzaje, tj.: asfalt, kostka brukowa, nawierzchnia z płytek itp.;
2

2) Wersji elektronicznej na nośniku elektron.zawierającym dokumentację: składającej się z:

a) Dokum. w wersji nieedytowalnej składająca się z plików zawierających kompletną dokum. treścią odzwierciedlającą wersje papierową.

b) Wersja nieedytowalna plików (PDF) dla ww. dokumentacji powinna zostać wykonana w następujący sposób:

– po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez właściwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) należy ją zeskanować,

— pliki PDF powinny powstać na bazie plików edytowalnych, zeskanowanych dokumentów papierowych, które występowały tylko w wersji papierowej lub z plików, które już były dokumentami PDF (decyzje, oświadczenia,uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty, protokoły, instrukcje itp.),

— plik PDF nie może być zabezpieczony przed wydrukiem ani nie może posiadać żadnego hasła.

— zawartość pliku PDF musi być czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrości, należy zwrócić uwagę na czytelność pieczątek i podpisów.

Uwaga: Część formalna dokumentacji projektowej zawierająca zgody, oświadczenia, umowy właścicieli działek przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów itp. bezwzględnie musi stanowić odrębny katalog/plik.

c) Wersja edytowalna dokumentacji projektowej powinna być sporządzona zgodnie z poniższym podziałem:

— część kosztowa (kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów) – pliki *.ath i *.xml dla kosztorysu,*.doc(x) i *.xls(x) dla ZZK Nośnik, przekazany Zamawiającemu, nie może być zabezpieczony przed kopiowaniem.

d) Nośnik musi zostać opisany w sposób trwały i czytelny (np. poprzez nadruki, naklejki, technologie pozwalającą na wypalanie napisów lub obrazów na płytach itp.) z następującymi danymi:

— po zatwierdzeniu dokum. projektowej przez właściwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) należy ją zeskanować,

— pełna nazwa zadania,

— numer umowy zad. wraz z datą podpisania umowy,

— nazwa Wykonawcy dokumentacji,

— m-c i rok opracowania dokumentacji,

— nr kolejnej wersji i data modyfikacji.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Ofertę wraz z załącznikami oraz Jednolity dokument pod rygorem nieważności należy sporządzić i złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym według wymogów określonych w pkt 8.4.– 8.11. SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 224-550610

Contract No:
1
Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazociągu ś/ciśnienia w m. Toruń ul. Podgórska (Poznańska)
Section V: Complementary information


Additional information:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, to jest:

1.1 dokumentów wymienionych w punkcie 8.2. SIWZ;

1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 ustawy, Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy;

1.3. zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

1.9. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

1.10. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-678
Country: PL
URL: https://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania odwołań zawiera Uzp art. 182.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-678
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: https://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71320000; Engineering design services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions