Poland-Konstancin-Jeziorna: Electricity distribution and related services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Konstancin-Jeziorna: Electricity distribution and related services
OJEU (High Value) 018288-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Departament Zakupów
Postal address: ul. Warszawska 165
Town: Konstancin-Jeziorna
Postal code: 05-520
Country: PL
Contact person: Kamila Kapuścińska-Oneksiak
E-mail: kamila.kapuscinska-oneksiak@pse.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.pse.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Usługa odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego w okresie od 1.7.2020 r. do 30.6.2023 od ZEW Niedzica S.A.

Reference number: 2019/WNP-0039

II.1.4) Short description

Usługa odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego w okresie od 1.7.2020 r. do 30.6.2023 od ZEW Niedzica S.A.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Usługa odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego w okresie od 1.7.2020 r. do 30.6.2023 od ZEW Niedzica S.A.
Section IV: Procedure

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 755) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako pełniąca funkcje operatora systemu przesyłowego (OSP), są zobowiązane m. in. do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz do utrzymywania właściwych parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, czyli do zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Szczegółowe wymagania w tym zakresie określają krajowe regulacje prawne, w tym przede wszystkim akty wykonawcze do ustawy – Prawo Energetyczne oraz zasady pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w Europie kontynentalnej, określone przez międzynarodową organizację ENTSO-E (The European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Zadania w powyższym zakresie PSE S.A. realizuje między innymi poprzez bilansowanie mocy czynnej i biernej, w tym sterowanie rozpływami mocy w sieci elektroenergetycznej KSE. W ramach tego PSE S.A. wykorzystuje usługę praca interwencyjna do szybkiego kompensowania dużych zakłóceń w bilansie mocy oraz przeciwdziałania zagrożeniom w pracy sieci elektroenergetycznej (np. likwidacja przeciążeń). Ze względu na charakter usługi praca interwencyjna, może być ona świadczona wyłącznie przez podmioty posiadające jednostki wytwórcze zlokalizowane w odpowiednich miejscach KSE, a ponadto zdolne do szybkiej zmiany obciążenia na polecenie OSP. W ramach usługi praca interwencyjna jest wyróżniana rezerwa interwencyjna mocy czynnej oraz regulacja napięcia i mocy biernej.

W celu skutecznej i efektywnej realizacji zadań dotyczących zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa funkcjonowania KSE, OSP zawiera umowy ze wszystkimi wytwórcami mogącymi świadczyć usługę odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego, tj. posiadającymi jednostki wytwórcze zdolne do samostartu, od których zakup tej usługi jest konieczny. Zawarcie umów ze wszystkimi posiadającymi źródła zdolne do odbudowy zasilania KSE wraz z alternatywnymi torami rozruchowymi pozwala OSP na skrócenie czasu potrzebnego na odbudowę krajowego systemu elektroenergetycznego, zapobiega uszkodzeniu podstawowych ciągów technologicznych elektrowni systemowych oraz zwiększa pewność i niezawodność pracy KSE.

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna dysponuje możliwościami technicznymi, które mogą być wykorzystane dla odbudowy generacji w elektrowniach systemowych w obrębie południowowschodniej części polski. Przeprowadzone próby systemowe potwierdziły jej zdolności w zakresie możliwości uruchomienia Elektrowni Połaniec. Aktualnie przygotowywana jest możliwość wykorzystania jej zdolności w zakresie możliwości uruchomienia Elektrowni Kozienice. Okresowe testy obiektowe systematycznie potwierdzają przygotowanie i zdolności techniczne do restytucji krajowego systemu elektroenergetycznego.Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Usługa odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego w okresie od 1.7.2020 r. do 30.6.2023 od ZEW Niedzica S.A.


2019-06-27

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano z faksu lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli korzystano z innych środków.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
65300000; Electricity distribution and related services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions