Poland-Otwock: Washing and dry-cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Otwock: Washing and dry-cleaning services
OJEU (High Value) 054043-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-04
Deadline 2020-02-14 09:45:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
National registration number: nr postępowania DZP.26.10/2020
Postal address: ul. Konarskiego 13
Town: Otwock
Postal code: 05-400
Country: PL
Contact person: Elżbieta Skoczek
Telephone: +48 227794031-217
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Fax: +48 227794031-477
NUTS code: PL
Main address (URL): www.spskgruca.pl
Address of the buyer profile (URL): https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://portal.smartpzp.pl/spskgruca

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem i załadunkiem

Reference number: DZP.26.10/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie kompleksowych usług pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej na rzecz Zamawiającego.

2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 A do SIWZ – Formularzu cenowym oraz nr 5 do SIWZ – Specyfikacji szczegółowej.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Magazyn Bielizny Szpitala, Centralna Sterylizatornia

II.1.4) Short description

9. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi:

C);
o

2) dezynfekcja;

3) suszenie;

4) prasowanie bielizny fasonowej;

5) maglowanie bielizny pościelowej, ręczników;

6) wygładzanie i odpylanie bielizny operacyjnej barierowej i wykonanej z poliestru;

7) sortowanie;

8) pakowanie czystej bielizny według poszczególnych asortymentów.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a):

C);
o

2) dezynfekcja;

3) suszenie;

4) prasowanie bielizny fasonowej;

5) maglowanie bielizny pościelowej, ręczników;

6) wygładzanie i odpylanie bielizny operacyjnej barierowej i wykonanej z poliestru;

7) sortowanie;

8) pakowanie czystej bielizny według poszczególnych asortymentów.

11. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania dla następujących czynności:

1) naprawa bielizny szpitalnej (z wyłączeniem bielizny operacyjnej);

2) transport bielizny szpitalnej.

Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług pralniczych, określonych w pkt III.10 ppkt 1 do 8 SIWZ w całym okresie obowiązywania umowy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę obowiązku, określonego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w dwóch egzemplarzach (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ)

Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt III.10 ppkt 1 do 8 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, liczbę tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wymienione w pkt a). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

c) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Ustawą z dnia 29.8.1997 r o ochronie danych osobowych.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Rozdz. V SIWZ

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu:

a) Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 (w przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia).

2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, na zasadach określonych w rozdziale VI, XI SIWZ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej, zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał z należytą starannością, minimum jedno zamówienie polegające na usłudze prania na rzecz podmiotu leczniczego, realizowane co najmniej przez okres 12 miesięcy – liczonych do upływu terminu składania ofert, przy miesięcznym przerobie minimum 20 000 kg bielizny szpitalnej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się zamówieniem realizowanym już co najmniej przez okres 12 miesięcy.

1. Zamawiający, może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.2.a niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:

a. w zakresie zdolności technicznej odwołującej się do wiedzy i doświadczenia minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że posiada wymagane zdolności w pełnym zakresie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca który wykazuje spełnienie warunków był podmiotem realizującym przedmiot zamówienia.

3. Z uwagi na żądanie osobistego spełniania świadczenia w zakresie określonym w pkt III.9 SIWZ Wykonawca w przypadku warunków odnoszących się do doświadczenia, nie może powoływać się na potencjał podmiotów trzecich. W takim przypadku bowiem niezbędne byłoby uczestnictwo tychże podmiotów w realizacji, co wyklucza osobiste spełnienie świadczenia przez Wykonawcę.

III.2.2) Contract performance conditions

Zakres zmian określa załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

Wykonawca na dzień podpisania umowy powinien posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z włączeniem klauzuli szkód w mieniu podlegającym obróbce naprawie, itp. na kwotę, co najmniej 100 000,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizytacji pralni Wykonawcy przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej obowiązywania.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Zamawiający wyznacza w postępowaniu DZP.26.10/2020 skrócony termin składania ofert na podstawie art. 43 ust. 2b.2).

Postępowanie powtarzane po raz trzeci. Poprzednie postępowania unieważniono ze względu na przekroczenia.

Termin obecnie obowiązującej umowy upływa 6.3.2020.

W celu zapewnienia ciągłości usługi Zamawiający zmuszony jest do skrócenia terminu składania ofert.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:45


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Elektroniczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.2.2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.


Section V: Complementary informationWrzesień 2021


Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 25 437,76 PLN.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu – DZP.26.10/2020”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno być wystawione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Zamawiający informuje, że podpisy kwalifikowane, składane z użyciem ważnych certyfikatów i przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 pozostają ważne. Oznacza to, że dokumenty podpisane z użyciem SHA-1 są podpisane prawidłowo i nie ma podstaw do ich odrzucenia.

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

8. Z treści gwarancji nie może pod rygorem nieważności wynikać, że zwrot oryginału gwarancji przez Wykonawcę do wystawcy gwarancji powoduje utratę świadczenia.

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie, nie później niż w dniu podpisania umowy.

(dokładna forma wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy została opisana w rozdz. XVI SIWZ)

Rozdz. XI SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:

a) Formularz cenowy oraz formularz ofertowy z wykorzystaniem wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 1 A do SIWZ – sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

b) Dokument JEDZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – sporządzony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

c) Pełnomocnictwo wystawione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (o ile dotyczy).

Uwaga! Dokumenty i oświadczenia własne Wykonawcy (załącznik nr 1, 1 A do SIWZ) stanowią integralną cześć oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Rozdz. VI SIWZ Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl

A. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 i musi być aktualne na dzień składania ofert.

B. Oświadczenie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie , w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie tych oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia każdego z Wykonawców.

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 jeżeli Wykonawca nie wskazał miejsca pobrania i wykorzystania dokumentu lub wykorzystania dokumentu z innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego lub nie przesłał ich wraz z ofertą.

2.1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

2.1.1. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane;

2) dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.1.2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Oświadczenie, o którym mowa w punktach 2, 3 Wykonawca składa w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2.1.3 Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.2. składa odpowiednio dla dokumentów wymienionych w ppkt 1 ppkt 1 – w tym zakresie Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 – wystawioną/ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy ważności dla oświadczenia stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1.2. ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1.3. ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za¬mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez 2 lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne):

1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą

1) Pełnomocnictwo wystawione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – w przypadku, gdy:

1. Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców,

2. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 23 ustawy Pzp:

Wykonawca – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert – zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

2) w przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego oświadczenia;

3) Zamawiający informuje, że jeżeli w postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta, w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia przedmiotowego oświadczenia;

4) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy przedmiotowe oświadczenie zostanie złożone wraz z ofertą, Wykonawca, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o okolicznościach, które wystąpiły po terminie otwarcia i mogą mieć wpływ na prawdziwość złożonego oświadczenia pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12.

Rozdz. VII SIWZ Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia:

1. pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu warunków techniczno-sanitarnych wymaganych dla pralni świadczących usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej dla pralni w miejscu świadczenia usługi;

2. aktualna opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzająca, że samochód/ samochody Wykonawcy do transportu brudnego i czystego asortymentu jest przystosowany do przewozu bielizny szpitalnej;

3. certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu RABC zgodnie z normą PN:EN 14065 w pralni, w której będą wykonywane usługi, w zakresie usług prania, dezynfekcji, renowacji wraz z transportem do podmiotów leczniczych w zakładzie (pralni), w której wprowadzono system zarządzania ryzykiem o nazwie Analiza Ryzyka i Kontrola Skażenia Biologicznego (RABC);

4. wykaz środków piorących używanych w procesie prania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

5. wykaz stosowanych środków do dezynfekcji bielizny, powierzchni i sprzętu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

6. oświadczenie, że zaoferowane środki piorące i dezynfekcyjne zostały dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

7. pozytywna opinia PZH, IRK lub instytucji równoważnej potwierdzająca zakres działania bójczego, stosowanego w technologii prania z użyciem preparatów dezynfekujących w połączeniu ze środkiem piorącym;

8. dokumenty potwierdzające zgodność zaoferowanej bielizny operacyjnej barierowej z normą PN-EN 13795 (dotyczy depozytu);

9. próbki wzorcowe zaoferowanej bielizny operacyjnej:

— prześcieradło operacyjne barierowe – 1 szt.,

— fartuch operacyjny barierowy – 1 szt.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 do 20% wartości zamówienia podstawowego.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: PL
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-30

English Language Unavailable

CPV Codes
98310000; Washing and dry-cleaning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions