Poland-Łódź: Laboratory reagents

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Łódź: Laboratory reagents
OJEU (High Value) 050595-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-03
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Postal address: ul. Rzgowska 281/289
Town: Łódź
Postal code: 93-338
Country: PL
Contact person: Małgorzata Drozdowska
Telephone: +48 422711752
E-mail: malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl
Fax: +48 422711750
NUTS code: PL711
Main address (URL): http://www.iczmp.edu.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.iczmp.edu.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Postal address: ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój nr 15
Town: Łódź
Postal code: 93-338
Country: PL
Contact person: Małgorzata Drozdowska
Telephone: +48 422711752
E-mail: malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl
Fax: +48 422711750
NUTS code: PL711
Main address (URL): www.iczmp.edu.pl
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://iczmp.ezamawiajacy.pl
I.4) Type of the contracting authority:
instytut badawczy

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa zestawów odczynników do wykrywania płodowych krwinek czerwonych, odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunoserologicznego, testów MIC, zestawów transportowo-namnażających oraz zestawów...

Reference number: ZP/8/2020

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów odczynników do wykrywania płodowych krwinek czerwonych, odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunoserologicznego, testów MIC, zestawów transportowo-namnażających oraz zestawów odczynnikowych, mat. kontrolnych, kalibratorów i sprzętu zużywalnego do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Instytutu „CZMP”.

2. Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Pakiet nr 1

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zestawy odczynników do wykrywania płodowych krwinek czerwonych w krwi matki metodą Kleihauera-Betke – na okres 24 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik 1 do umowy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Pakiet nr 2

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, POLSKA.

II.1.4) Short description

Paski do oznaczania MIC drobnoustrojów – E-testy – na okres 24 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik 1 do umowy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Pakiet nr 3

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, POLSKA.

II.1.4) Short description

Odczynniki, materiały eksploatacyjne i zużywalne do diagnostyki chorób inwazyjnych i infekcyjnych wraz z dzierżawą analizatora immunoserologicznego – na okres 24 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik 1 do umowy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Pakiet nr 4

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zestawy transportowo-namnażające – na okres 24 miesięcy

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Pakiet nr 5

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zestawy odczynnikowe, materiały kontrolny i kalibratory oraz sprzęt zużywalny do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów (podstawowego i zapasowego) – na okres 36 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik 1 do umowy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy zapotrzebowania częściowego
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zostały opisane we wzorze umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Podstawa prawna:

art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp – Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach – jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Pilna potrzeba zakupu asortymentu objętego niniejszym postępowaniem wynika z wyczerpania ilości w obowiązujących umowach, a także z braku rozstrzygnięcia części asortymentu w poprzednim postępowaniu. Asortyment ujęty w niniejszym postępowaniu przeznaczony do diagnostyki pacjentów jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Instytutu CZMP, poprzez zapewnienie pacjentom prawidłowego leczenia.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:15

Section V: Complementary informationZa 24 miesiące – pakiet nr 1–4.

Za 36 miesięcy – pakiet nr 5.


Additional information:

I. Podstawy Wykluczenia:

art. 24 ust. 1 pkt 13–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona/ jakie Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zgodnie z art. 26 ust. 6, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3):

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od udostępnienia na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia..

5. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu na daną część lub części zamówienia, na którą lub które Wykonawca złożył ofertę, została złożona 1 oferta.

6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu ofert, może zostać złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, w szczególności po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert.

5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Informacje dotyczące wspólnego ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia oraz przypadku, gdy siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały opisane w treści SIWZ.

II. Wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi 62 913,00 PLN, słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzynaście złotych. Łączna kwota wadium jest sumą kwot wadium na poszczególne Pakiety, które zostały opisane w treści SIWZ.

III. Kryteria oceny ofert:

— cena – waga 95,

— termin dostawy zapotrzebowania częściowego – waga 5.

IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

V. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Szczegółowe regulacje w zakresie środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-29

English Language Unavailable

CPV Codes
33696500; 38434000; Laboratory reagents; Analysers;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions