Poland-Nowy Dwór Mazowiecki: Network equipment

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Nowy Dwór Mazowiecki: Network equipment
OJEU (High Value) 050627-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-03
Deadline 2020-02-14 09:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority AMW Sinevia Sp. z o.o.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Postal address: ul. Paderewskiego 6
Town: Nowy Dwór Mazowiecki
Postal code: 05-100
Country: PL
Contact person: Dorota Wiśniewska
Telephone: +48 221012100-128
E-mail: dorota.wisniewska@amwsinevia.pl
Fax: +48 221012100
NUTS code: PL
Main address (URL): www.amwsinevia.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.amwsinevia.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych

Reference number: SVA/BZ/4620/2/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

— dostawa sprzętu komputerowego z licencjami i urządzeń sieciowych do siedziby AMW Sinevia Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, POLSKA,

— instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego – do AMW Sinevia Sp. z o.o., lokalizacja Jarosław, ul. 3 Maja 80d, 37-500 Jarosław, POLSKA.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL91
NUTS code: PL82
II.2.3.2) Main site or place of performance:

AMW Sinevia Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, POLSKA, oraz oddział – lokalizacja Jarosław, ul. 3 Maja 80d, 37-500 Jarosław, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

— dostawa sprzętu komputerowego z licencjami i urządzeń sieciowych do siedziby AMW Sinevia Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, POLSKA,

— instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego – do AMW Sinevia Sp. z o.o., lokalizacja Jarosław, ul. 3 Maja 80d, 37-500 Jarosław, POLSKA.

Szczegółowy opis, zakres, warunki wykonania oraz ilość przedmiotu zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ, w formularzu cenowym – załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 44
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin wykonania zamówienia:

— I etap – dostawa sprzętu – 14 dni od daty podpisania umowy,

— II etap – usługa prac konfiguracyjnych – 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru I etapu.

Dot. sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia: cena brutto oferty – 80 pkt i długość okresu gwarancji – 20 pkt.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 4 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – sporządzonego zgodnie z formularzem jednolitego dokumentu zamówienia, stanowiącym zał. nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. EU L 3/16) w zakresie wskazanym w zał. nr 4 do SIWZ.

Uwaga: JEDZ i wszystkie dokumenty i oświadczenia załączane do oferty oraz ofertę należy złożyć w sposób określony w części XI SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Każdy JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby uprawnione do reprezentacji każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ, o którym mowa w pkt 1 dla tych podwykonawców. JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wymienionych w sekcji III.1.2, tj:

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; lub nie wezwie, jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;

5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ppkt 1–4;

6) w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy) – dokumenty wymienione w ppkt 1–4.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej – w sekcji III.1.2:

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) ppkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 i ppkt 2 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5 ppkt 3 – w sekcji III.1.2, składa dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 7 stosuje się odpowiednio.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. wykonał dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostaw polegających na dostawie sprzętu komputerowego (Zamawiający rozumie przez „sprzęt komputerowy” dostawy: serwerów, urządzeń sieciowych) oraz oprogramowania o wartości co najmniej 130 000,00 PLN brutto każda.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części dostawy, która została wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert i została potwierdzona dokumentem o jej należytym wykonaniu;

2. dysponuje lub będzie dysponował:

1) co najmniej jedną osobą (1) skierowaną do realizacji zamówienia, tj.: o następujących kwalifikacjach:

— w roli inżyniera/architekta, która:

a) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu i budowaniu:

— wysoce wydajnych i nowoczesnych centrów danych,

— systemów zarządzania tożsamością,

— zwirtualizowanych środowisk w technologii Hyper-V lub KVM;

b) posiada certyfikat/certyfikaty potwierdzający/e posiadanie umiejętności na poziomie eksperckim w zakresie uruchomienia wysoce wydajnego i nowoczesnego centrum danych, posiadającego wiedzę w zakresie technologii chmury, tj. – Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure;

2) co najmniej jedną osobą (1) odpowiedzialną za realizację zamówienia, tj.: o następujących kwalifikacjach:

— w roli architekta sieci, która:

a) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu i budowaniu sieci LAN wykorzystującej routing;

b) posiada certyfikat/certyfikaty potwierdzający/e posiadanie umiejętności w projektowaniu i zarządzaniu siecią komputerową oraz konfiguracją urządzeń sieciowych oferowanych w przedmiotowym postępowaniu, tj. – Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure;

c) posiada doświadczenie w co najmniej 2 projektach, którego przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie sprzętu sieciowego o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto.

Zamawiający dopuszcza – wykazanie przez Wykonawcę powyższego warunku (tj.: że dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia) dysponowania 1 osobą, o ile ta osoba równocześnie spełnia warunki określone w pkt 1 i 2.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wymienionych poniżej:

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. wykazu dostaw obejmującego co najmniej 3 dostawy polegające na dostawie sprzętu komputerowego (serwerów, urządzeń sieciowych) oraz oprogramowania o wartości co najmniej 130 000,00 PLN brutto każda, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

2. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj.:

1) co najmniej jedną osobę (1) odpowiedzialną za realizację zamówienia, tj.: o następujących kwalifikacjach:

— w roli inżyniera/architekta, która:

a) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu i budowaniu:

— wysoce wydajnych i nowoczesnych centrów danych,

— systemów zarządzania tożsamością,

— zwirtualizowanych środowisk w technologii Hyper-KVM;

b) posiada certyfikat/certyfikaty potwierdzający/e posiadanie umiejętności na poziomie eksperckim w zakresie uruchomienia wysoce wydajnego i nowoczesnego centrum danych, posiadającego wiedzę w zakresie technologii chmury, tj. – Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure;

2) co najmniej jedną osobę (1) odpowiedzialną za realizację zamówienia, tj.: o następujących kwalifikacjach:

— w roli architekta sieci, która:

a) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu i budowaniu sieci LAN wykorzystującej routing;

b) posiada certyfikat/certyfikaty potwierdzający/e posiadanie umiejętności w projektowaniu i zarządzaniu siecią komputerową oraz konfiguracją urządzeń sieciowych oferowanych w przedmiotowym postępowaniu, tj. – Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure;

c) posiada doświadczenie w co najmniej 2 projektach, którego przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie sprzętu sieciowego o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto, wraz z podaniem imienia i nazwiska tej/tych osoby/ób oraz informacjami na temat jej/ich uprawnień w zakresie posiadanych certyfikatów (nazwa), doświadczenia (nazwa projektu, okresu doświadczenia – daty wykonywania), zakresu wykonywanych przez nie czynności a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza – wykazanie przez Wykonawcę powyższego warunku (tj.: że dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia) dysponowania 1 osobą, o ile ta osoba równocześnie spełnia warunki określone w pkt 1 i 2.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki wykonania zamówienia/umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz określone w sekcji VI.3.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w sekcji VI.3.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:30


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

AMW Sinevia Sp. z o.o., 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6, pokój 213A, POLSKA.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

3. Wykonawca przystępując do postępowania, ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).

4. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy w następujących przypadkach:

1) wystąpienia zdarzeń o charakterze obiektywnym, które w sposób znaczący utrudniają wykonywanie umowy w części lub w całości, których strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego umowy, zmianę terminu zakończenia realizacji umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy oraz zmianę sposobu realizacji umowy i sposobu rozliczenia;

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;

3) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zmianę terminu zakończenia realizacji umowy, zmianę sposobu realizacji umowy.

5. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp – „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia lub cześć zamówienia, nie zostały mu przekazane”.

6. Uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert: w związku z planowanym wcześniejszym oddaniem do użytku nowo wybudowanego budynku biurowego w KZB Jarosław, które zakładane jest na miesiąc kwiecień 2020 roku, a pierwotnie planowanym terminem był miesiąc czerwiec 2020, zachodzi konieczność również wcześniejszego skompletowania sprzętu komputerowego (serwerów i urządzeń sieciowych) wraz z jego instalacją i konfiguracją. Przeprowadzenie procedury zakupowej w roku 2019 sprzętu ujętego we wniosku, nie było możliwe ze względu na brak technicznych ustaleń i założeń dotyczących infrastruktury sieciowej. Zmiany na etapie prac wykonawczych ilości punktów sieciowych w budynku i ostateczne wyznaczeniu miejsca na pomieszczenie serwerowe miało podstawowe znaczenie co do ilości i parametrów technicznych zamawianego sprzętu. W miesiącu listopadzie 2019 na spotkaniu z wykonawcą prac elektryczno-teletechnicznych ww. założenia zostały doprecyzowane i zaakceptowane do realizacji, co umożliwiło rozpoczęcie w grudniu 2019 roku prac nad specyfikacją urządzeń serwerowych i sieciowych. Dodatkowo podczas rozmów w listopadzie 2019 z lokalnymi operatorami (dostawcami) usług internetowych udało się w grudniu 2019 doprowadzić do nowego budynku biurowego łącze teleinformatyczne światłowodowe (wcześniej było radiowe), co dodatkowo otworzyło możliwość wykorzystania zamawianego sprzętu (ujętego we wniosku) jako centrum backupowe dla systemów informatycznych pracujących w centrali w Nowym Dworze Mazowieckim, takimi jak Domena Active Directory, Simple Xprimer, Exchange, archiwum danych i inne zasoby sieciowe. Pomijając termin dostawy dla etapu I, uruchomienia i konfiguracji etapu II, muszą być również wykonane dodatkowe prace konfiguracyjne własnymi zasobami, które znacznie wydłużą cały proces uruchomienia kompletnej infrastruktury sieciowej nawet do 3 m-cy. Maksymalne skrócenie czasu dostawy sprzętu serwerowego, umożliwi przygotowanie infrastruktury sieciowej dla pracowników KZB Jarosław z zakładanym terminie i bezproblemową kontynuację pracy w nowym obiekcie biurowym.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-29

English Language Unavailable

CPV Codes
32420000; 32425000; 72224100; 72263000; 48800000; 48219700; Network equipment; Network operating system; System implementation planning services; Software implementation services; Information systems and servers; Communications server software package;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions