Poland-Rudnik nad Sanem: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Rudnik nad Sanem: Forestry services
OJEU (High Value) 051322-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-03
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudnik
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudnik
National registration number: PL
Postal address: ul. Rzeszowska 198
Town: Rudnik nad Sanem
Postal code: 37-420
Country: PL
Contact person: Justyna Sopała
Telephone: +48 158766211
E-mail: rudnik@lublin.lasy.gov.pl
Fax: +48 158766215
NUTS code: PL824
Main address (URL): http://www.lublin.lasy.gov.pl/web/rudnik
Address of the buyer profile (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_rudnik/zamowienia_publiczne

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_rudnik/zamowienia_publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudnik w roku 2020- szkółka zespolona i WPG

Reference number: Z.270.1.1.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6.) obejmujące prace z zakresu hodowli, gospodarki łowieckiej, gospodarki łąkowo- rolnej, szkółkarstwa, nasiennictwa oraz inne prace z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Rudnik w roku 2020.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z ww zakresu i in. wynikających z załączników do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na II części(„Pakiety”)”. Najmniejszą częścią zamówienia jest całkowity zakres prac opisany w kolejno ponumerowanych zał.odnoszących się do poszczególnych części.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami art.24aa ust 1 i 2 PZP. Zastosowano skrócenie terminu składania ofert.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1098133.85

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Pakiet I /1/– leśnictwa: Szkółka zespolona

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL824
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Rudnik

II.1.4) Short description

Wykonanie usług w szczególności dotyczy:hodowli lasu, gospodarki łowieckiej, gospodarki łąkowo- rolnej, nasiennictwa oraz innych prac z zakresu gospodarki leśnej opisanych w załącznikach 1.1, i in.do SIWZ.Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia.Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia.Wartość zamówienia podstawowego /bez uwzgl. usług podobnych oraz maksymalnej wartości i redukcji a także bez materiałów własnych zamawiającego) wyszacowano na kwotę: 460146,18PLN bez VAT. Szacunkowa maksymalna wartość z pkt. II.2.6 obejmuje zamówienie usług podobnych a także możliwość zrealizowania zamówienia w wys. 120 %.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 828263.12
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-14
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zam. Obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załącznikach nr 1.1, 2 do SIWZ.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ ilości prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, mają charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji zamówienia może być mniejsza od ilości przedstawionej w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji zamówienia zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 i 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000 PLN /wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert/. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach. Szczegóły dot. wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (3 %) określa dział 9 i 17 SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet II /2/ – Wyprzedzające przygotowanie gleby

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL824
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Rudnik

II.1.4) Short description

Wykonanie usług w szczególności dotyczy: hodowli lasu oraz innych prac z zakresu gospodarki leśnej opisanych w załączniku nr 1.2, in.do SIWZ.Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia. Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia. Wartość zamówienia podstawowego /bez uwzgl. usług podobnych oraz maksymalnej wartości i redukcji a także bez materiałów własnych zamawiającego) wyszacowano na kwotę: 149928,18PLN bez VAT. Szacunkowa maksymalna wartość z pkt. II.2.6 obejmuje zamówienie usług podobnych a także możliwość zrealizowania zamówienia w wys. 120 %.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 269870.72
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-14
II.2.7) End 2020-11-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zam. Obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załącznikach nr 1.2,2 do SIWZ.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji (dalej: „Opcja”) w stosunku do każdego Pakietu, tj. możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości usług przewidzianych do wykonania (czynności analogiczne, jak ujęte w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2,2) lub do całkowitej rezygnacji z wykonania danej usługi, a także możliwość zmiany lokalizacji, jeżeli okaże się to konieczne z uwagi na specyfikę prowadzenia gospodarki leśnej. Zakres przedmiotu zamówienia, który został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia może zostać pomniejszony o nie więcej niż 30 % ogólnej wartości zamówienia tzn. zostanie zrealizowany, w co najmniej 70 % lub też może zostać zwiększony o 20 % ogólnej wartości zamówienia. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy w ramach danej czynności może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonanej usługi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ ilości prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, mają charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji zamówienia może być mniejsza od ilości przedstawionej w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji zamówienia zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 i 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ ilości prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, mają charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji zamówienia może być mniejsza od ilości przedstawionej w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji zamówienia zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 i 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2500 PLN /wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert/.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach. Szczegóły dot. wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (3 %) określa dział 9 i 17 SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zam. nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału. W postęp.mogą brać udział Wyk.,którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 –8 PZP.W postęp. mogą brać udział Wyk, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt .1. oraz w celu potwierdzenia speł. warunków udziału w post.o których mowa w pkt 6.2.SIWZ Wyk.będzie obowiązany przedstawić Zam. następujące oświad. i dok.(w terminach wskazanych w SIWZ):odpowiednio dział 6 i 7 SIWZ. Tj:Wyk. składa aktualne na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dok.Zam. „JEDZ”, w zakresie wskazanym przez Zam. w SIWZ potwierdz.,że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu./każdy oddzielnie wraz z ofertą dla każdej części/. Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia-jeśli dot.

Dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie speł.warunku udziału w postęp. dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświad.zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

A-odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gosp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

B- zaświad. wł.naczelnika US potwierdzające, że wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potw.,że wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewent.odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wł. organu;

C-zaświad.właściwej teren.jednostki organ. ZUS lub KRUS albo inny dok.potwierdzający, że wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skład.ofert lub inny dok. potwierdzający, że wyk.zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

D-informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu skł.ofert;

E-Oświad. wyk. o braku wydania wobec niego prawo. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp.społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. pot.dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozum. w sprawie spłat tych należności;F-Oświad. wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegaw. zakazu ubiegania się o zam. publ.;G-o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji admin.o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zam;H-o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;I-o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywn;ośw. o przynależności lub braku przynal. do tej samej grupy kapitałowej;wspólnicy w spółce cywilnej traktowani są jak składający ofertę wspólną.Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dok. odpowiadające dokumentom z ust. A,B,C,D.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wyk. będzie obowiązany przedstawić Zam. następujące oświadczenia i dok.(w terminach wskazanych w SIWZ): a)oświadczenie Wyk. stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europ.dokumentu zamówienia („JEDZ”).Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej – informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ; odpowiednio dla części zamówienia-pakietu.Wyk. może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zam., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązaniepodmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wyk. ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

(2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Dok. wskazane poniżej Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wsk. przez

Zam., nie krótszym niż 10 dni, podanym w wezwaniu wystosowanym przez Zam. do Wyk. po otwarciu

Ofert. Dok. powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zam. Złożyć:informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zam., może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wyk. będzie zobowiązany do: 1)złożenia oświad. podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu(w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ..Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zam. przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z

Dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urz.UE. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte

W dokumentach lub oświad.W przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sytuacje opisane w art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust.5 pkt 1-2,4-8 ust. PZP nie mogą dotyczyć żadnego z nich, natomiast warunki z art. 22 ust. 1b PZP mogą spełniać łącznie.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

W odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej-bez szczególnych warunków.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

Dla części I-40 000,00 zł

Dla części II-12 000,00 zł

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału wpostępowaniu określonych w pkt powyżej. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.Wykonawca ubiegający się o dwie części zamówienia musi warunki opisane powyżej (dotyczące art. 22. ust.1 Pzp) spełniać łącznie, czyli przedstawić zwielokrotnioną ich ilość, stosownie do ilości części i ich rozmiaru, o które się ubiega. Szczegóły dział 6 i 7 SIWZ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Należy złożyć: a)oświadczenie Wyk. stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziałuw postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu(dalej: „JEDZ”), (każdy oddzielnie do oferty dla każdej części);b)dowody, że usługi wykazane w JEDZ napotwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej wzakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowapowyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi byływykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczeniewykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź innedokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przedupływem terminu składania ofert.(na wezwanie). Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zam., będzie dysponowałniezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów dooddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobow. złożone wraz z ofertą).W przypadku wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postęp.określonych winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wyk.wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Pakietów zamówienia to niemoże, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tego samego doświadczenia,tego samego potencjału technicznego, tych samych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacjizamówienia, ani tych samych środków finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednym Pakiecie.Wyk. ubiegający się o dwie i więcej części zamówienia musi warunki opisane(dotyczące art. 22. ust. 1bPzp) spełniać łącznie, czyli przedstawić zwielokrotnioną ich ilość, stosownie do ilości części i ich rozmiaru, októre się ubiega. Zamawiający dopuszcza w celu wykazania spełniania warunku udziału łączenie kwalifikacji przez tą samą osobę w danej części zamówienia /dotyczy funkcji osoby posiadającej aktualne badania lekar. do pracy na wysokościach w połączeniu z inną funkcją.Na podst. art. 22d ust. 2 Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wyk. nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wyk.w inne przedsięwzięcia gospodarcze wyk. może mieć negatywny wpływ na realizację zam.W przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sytuacje opisane w art. 24 ust 1pkt 12-23 i ust.5 pkt1-2,4-8– ustawy Pzp nie mogą dotyczyć żadnego z nich, natomiast warunki z art. 22 ust. 1b Pzp mogą spełniać łącznie.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wyk.1.Warunek w zakresie doś. zostanie uznany za spełniony, jeśli Wyk.wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na a). na wykonywaniu prac z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł brutto

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

CD./część I/b) część II na wykonywaniu prac z zakresu przygotowania gleby pod uprawy leśne na kwotę nie mniejszą niż 35000,00 zł brutto 2.Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dysponuje: a) co najmniej 1 szt. /ciągnika przystosowanego do prac szkółkarskich umożliwiającym agregację niezbędnych urządzeń-(pakiet I);b)co najmniej 2 szt. /ciągników o mocy 80KM i co najmniej 2 szt.- pługofrezarki leśnej zawieszanej typu U049 lub równoważna- do przygotowania gleby przeznaczonych do wykonywania rabatowałków i co najmniej 1 szt. freza leśnego typu FL —40 lub równoważny i co najmniej 2szt. pługa aktywnego z pogłębiaczem typu U 162 lub równoważny (pakiet II).

W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, war. zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: A)co najmniej 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.5.2013 szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi lub odpowiednie(pakiet I)

B)co najmniej 2osobami z kwalifikacjami do kierowania ciągnikami (pakiet II) Jeśli Wyk. w odniesiebiu do art. 22 ust 1b polega na zasobach innych w odnies. do art 22a ust 1 Wyk. składa oświadczenie podmiotu trzeciego z ofertą, JEDZ oraz na wezwanie dok. Wyk. wspólnie skład. ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację umowy. dział 6 i 7 SIWZ.Wyk.składa na wezwanie: wykaz usług, wykaz osób, wykaz urzadzeń.

III.2.2) Contract performance conditions

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 /cz. zamówienia I/ lub od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2020 (cz. zam.II); Formalności przedumowne opisane w dziale 15 SIWZ; Treść umowy stanowi zał. do SIWZ; Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w sposób określony we wzorze umowy załączonym do dokumentacji przetargowej. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana w danym Pakiecie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 3 % ceny łącznej wynikającej z formularza ofertowego na daną część zamówienia.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 2b pkt 2 PZP Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 43 ust. 2 PZP, nie krótszy jednak niż 15 dni mi.in. wówczas gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Pilna potrzeba wykonania zamówienia wiąże się z panującymi warunkami atmosferycznymi, brakiem temperatur i opadów dla typowo zimowej pory roku oraz wysokim prawdopodobieństwem wczesnego nadejścia wiosny. Wszczęcie postęp. bez skrócenia terminu z zachowaniem okresu 35 dni od przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, bez zwłoki tj. z jednoczesnym zachowaniem terminu na składanie odwołań po unieważnieniu 1 postępowania spowoduje, że pierwszy możliwy termin otwarcia ofert wyznaczony będzie na 1 dekadę marca. Specyfika prac szkółkarskich i konieczność przygotowania się do nadchodzącego sezonu wegetacyjnego (krótki termin na przygotowanie materiału sadzeniowego) wymusza skrócenie terminu.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 09:30
IV.02.07) Place

Nadleśnictwo Rudnik

Ul. Rzeszowska 198

37-420 Rudnik nad Sanem /sala narad-świetlica/.


Additional information:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zam. poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych Pakietów.Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zam. zamieści te informacje na stronie internetowej. Otwarcie ofert jest jawne.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniezamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8Pzp. Fakultatywne podstawy wykluczenia:1)art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zam. wykluczy z postę. o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;2)art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zam. publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zam.wykluczy z postę. o udzielenie zamówienia publi. wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;4)art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zam. wykluczy z post. o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;5)art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publi. wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;6)art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zam. wykluczy z postę. o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.7)art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP;

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje: wyboru oferty z udziałem aukcji elektronicznej,zawarcia umowy ramowej, Zwrotu kosztów udziału, ustan.dynamicznego sys.zakupów

3. Wraz z ofertą składa się: formularz ofertowy i cenowy /odpo. dla części zam/,odpowiednio JEDZ-dla Wykonawcy-, podmiotów udostępniających zasoby, pełnomocnictwo, podwykonawcy(JEDZ zobowiązanie o udost. zasobów;SIWZ:11.6

4. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu oferty.

5. Kryteria oceny ofert: 1.cena 60 %; 2. samodzielna realiz. kluczowych elem. zamówienia-40 %

6. Komunikacja z Zamawiającym przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu i poczty elektronicznej


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587700
URL: https://www.uzp.gov.pl/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +22 4587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587700
URL: https://www.uzp.gov.pl/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-29

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77231000; 77211000; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231200; 77231600; Forestry services; Forestry management services; Services incidental to logging; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forest pest control services; Afforestation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions