Poland-Jeleśnia: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Jeleśnia: Forestry services
OJEU (High Value) 051328-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-03
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Jeleśnia
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Jeleśnia
Postal address: ul. Suska 5
Town: Jeleśnia
Postal code: 34-340
Country: PL
Contact person: Władysław Wyród
Telephone: +48 338636138
E-mail: wladyslaw.wyrod@katowice.lasy.gov.pl
Fax: +48 338636138
NUTS code: PL225
Main address (URL): http://www.jelesnia.katowice.lasy.gov.pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_jelesnia/zamowienia_publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.josephine.proebiz.com/pl/
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie dziesięciu leśnictw Nadleśnictwa Jeleśnia w roku 2020.

Reference number: 270.01.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych, do wykonania na terenie dziesięciu leśnictw Nadleśnictwa Jeleśnia w roku 2020.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Koszarawa Cicha.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL225
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jeleśnia, teren leśnictwa Koszarawa Cicha.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia, w 2020 roku na terenie leśnictwa Koszarawa Cicha.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych.

Określone w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

1) załącznik nr 3.1.1 – rozmiar prac wg czynności,

2) załącznik nr 3.2.1 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

3) załącznik nr 3.3. – katalog norm czasu dla prac leśnych (wprowadzony Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.);

4) załącznik nr 3.4. – zakładowe normy czasu dla prac leśnych (wprowadzone Zarządzeniem nr 24/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakładowych norm czasu dla prac leśnych wraz z Aneksem nr 1.

Informacje dodatkowe:

1) oferta w zakresie Części 1 zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości: 6 600,00 PLN.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zgodnie z art. 24aa Prawa zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja prac pozyskania drewna
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ(i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac, zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w pkt 5 SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Korbielów.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL225
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jeleśnia, teren leśnictwa Korbielów.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia, w 2020 roku na terenie leśnictwa Korbielów.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych.

Określone w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2.2 do SIWZ, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

1) załącznik nr 3.1.2 – rozmiar prac wg czynności,

2) załącznik nr 3.2.2 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

3) załącznik nr 3.3. – katalog norm czasu dla prac leśnych (wprowadzony Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.);

4) załącznik nr 3.4. – zakładowe normy czasu dla prac leśnych (wprowadzone Zarządzeniem nr 24/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakładowych norm czasu dla prac leśnych wraz z Aneksem nr 1.

Informacje dodatkowe:

1) oferta w zakresie Części 2 zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości: 11 200,00 PLN.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zgodnie z art. 24aa Prawa zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja prac pozyskania drewna
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ(i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac, zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w pkt 5 SIWZ.


Description: Item/Lot 3
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Sopotnia Dolna.

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL225
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jeleśnia, teren leśnictwa Sopotnia Dolna.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia, w 2020 roku na terenie leśnictwa Sopotnia Dolna.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych.

Określone w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2.3 do SIWZ, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

1) załącznik nr 3.1.3 – rozmiar prac wg czynności,

2) załącznik nr 3.2.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

3) załącznik nr 3.3. – katalog norm czasu dla prac leśnych (wprowadzony Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.);

4) załącznik nr 3.4. – zakładowe normy czasu dla prac leśnych (wprowadzone Zarządzeniem nr 24/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakładowych norm czasu dla prac leśnych wraz z Aneksem nr 1.

Informacje dodatkowe:

1) oferta w zakresie Części 3 zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości: 4 400,00 PLN.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zgodnie z art. 24aa Prawa zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja prac pozyskania drewna
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ(i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac, zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w pkt 5 SIWZ.


Description: Item/Lot 4
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Sopotnia Górna.

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL225
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jeleśnia, teren leśnictwa Sopotnia Górna.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia, w 2020 roku na terenie leśnictwa Sopotnia Górna.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych.

Określone w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2.4 do SIWZ, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

1) załącznik nr 3.1.4 – rozmiar prac wg czynności,

2) załącznik nr 3.2.4 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

3) załącznik nr 3.3. – katalog norm czasu dla prac leśnych (wprowadzony Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.);

4) załącznik nr 3.4. – zakładowe normy czasu dla prac leśnych (wprowadzone Zarządzeniem nr 24/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakładowych norm czasu dla prac leśnych wraz z Aneksem nr 1.

Informacje dodatkowe:

1) oferta w zakresie Części 4 zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości: 6 000,00 PLN.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zgodnie z art. 24aa Prawa zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja prac pozyskania drewna
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ(i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac, zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w pkt 5 SIWZ.


Description: Item/Lot 5
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Romanka Górna.

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL225
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jeleśnia, teren leśnictwa Romanka Górna.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia, w 2020 roku na terenie leśnictwa Romanka Górna.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych.

Określone w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2.5 do SIWZ, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

1) załącznik nr 3.1.5 – rozmiar prac wg czynności,

2) załącznik nr 3.2.5 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

3) załącznik nr 3.3. – katalog norm czasu dla prac leśnych (wprowadzony Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.);

4) załącznik nr 3.4. – zakładowe normy czasu dla prac leśnych (wprowadzone Zarządzeniem nr 24/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakładowych norm czasu dla prac leśnych wraz z Aneksem nr 1.

Informacje dodatkowe:

1) oferta w zakresie Części 5 zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości: 5 300,00 PLN.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zgodnie z art. 24aa Prawa zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja prac pozyskania drewna
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ(i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac, zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w pkt 5 SIWZ.


Description: Item/Lot 6
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Zakocierz.

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL225
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jeleśnia, teren leśnictwa Zakocierz.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia, w 2020 roku na terenie leśnictwa Zakocierz.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych.

Określone w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2.6 do SIWZ, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

1) załącznik nr 3.1.6 – rozmiar prac wg czynności,

2) załącznik nr 3.2.6 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

3) załącznik nr 3.3. – katalog norm czasu dla prac leśnych (wprowadzony Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.);

4) załącznik nr 3.4. – zakładowe normy czasu dla prac leśnych (wprowadzone Zarządzeniem nr 24/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakładowych norm czasu dla prac leśnych wraz z Aneksem nr 1.

Informacje dodatkowe:

1) oferta w zakresie Części 6 zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3 900,00 PLN.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zgodnie z art. 24aa Prawa zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja prac pozyskania drewna
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ(i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac, zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w pkt 5 SIWZ.


Description: Item/Lot 7
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Kocierz Rychwałdzki.

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL225
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jeleśnia, teren leśnictwa Kocierz Rychwałdzki.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia, w 2020 roku na terenie leśnictwa Kocierz Rychwałdzki.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych.

Określone w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2.7 do SIWZ, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

1) załącznik nr 3.1.7 – rozmiar prac wg czynności,

2) załącznik nr 3.2.7 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

3) załącznik nr 3.3. – katalog norm czasu dla prac leśnych (wprowadzony Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.);

4) załącznik nr 3.4. – zakładowe normy czasu dla prac leśnych (wprowadzone Zarządzeniem nr 24/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakładowych norm czasu dla prac leśnych wraz z Aneksem nr 1.

Informacje dodatkowe:

1) oferta w zakresie Części 7 zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości: 4 600,00 PLN.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zgodnie z art. 24aa Prawa zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja prac pozyskania drewna
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ(i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac, zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w pkt 5 SIWZ.


Description: Item/Lot 8
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Kocierz Moszczanicki.

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL225
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jeleśnia, teren leśnictwa Kocierz Moszczanicki.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia, w 2020 roku na terenie leśnictwa Kocierz Moszczanicki.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych.

Określone w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2.8 do SIWZ, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

1) załącznik nr 3.1.8 – rozmiar prac wg czynności,

2) załącznik nr 3.2.8 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

3) załącznik nr 3.3. – katalog norm czasu dla prac leśnych (wprowadzony Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.);

4) załącznik nr 3.4. – zakładowe normy czasu dla prac leśnych (wprowadzone Zarządzeniem nr 24/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakładowych norm czasu dla prac leśnych wraz z Aneksem nr 1.

Informacje dodatkowe:

1) oferta w zakresie Części 8 zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości: 6 500,00 PLN.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zgodnie z art. 24aa Prawa zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja prac pozyskania drewna
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ(i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac, zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w pkt 5 SIWZ.


Description: Item/Lot 9
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Czernichów.

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL225
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jeleśnia, teren leśnictwa Czernichów.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia, w 2020 roku na terenie leśnictwa Czernichów.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych.

Określone w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2.9 do SIWZ, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

1) załącznik nr 3.1.9 – rozmiar prac wg czynności,

2) załącznik nr 3.2.9 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

3) załącznik nr 3.3. – katalog norm czasu dla prac leśnych (wprowadzony Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.);

4) załącznik nr 3.4. – zakładowe normy czasu dla prac leśnych (wprowadzone Zarządzeniem nr 24/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakładowych norm czasu dla prac leśnych wraz z Aneksem nr 1.

Informacje dodatkowe:

1) oferta w zakresie Części 9 zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości: 4 700,00 PLN.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zgodnie z art. 24aa Prawa zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja prac pozyskania drewna
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ(i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac, zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w pkt 5 SIWZ.


Description: Item/Lot 10
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie leśnictwa Ślemień.

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL225
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jeleśnia, teren leśnictwa Ślemień.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia, w 2020 roku na terenie leśnictwa Ślemień.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych.

Określone w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2.10 do SIWZ, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

1) załącznik nr 3.1.10 – rozmiar prac wg czynności,

2) załącznik nr 3.2.10 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

3) załącznik nr 3.3. – katalog norm czasu dla prac leśnych (wprowadzony Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.);

4) załącznik nr 3.4. – zakładowe normy czasu dla prac leśnych (wprowadzone Zarządzeniem nr 24/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakładowych norm czasu dla prac leśnych wraz z Aneksem nr 1.

Informacje dodatkowe:

1) oferta w zakresie Części 10 zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości: 8 700,00 PLN.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zgodnie z art. 24aa Prawa zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja prac pozyskania drewna
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ(i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac, zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w pkt 5 SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w:

1. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP

2. art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 PZP, tj.:

2.1. art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z2019r. poz. 498);

2.2. art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

2.3. art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2.4. art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

2.5. art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;

2.6. art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

2.7. art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

1. dla Części 1 zamówienia – 71 000,00 PLN,

2. dla Części 2 zamówienia – 121 000,00 PLN,

3. dla Części 3 zamówienia – 47 000,00 PLN,

4. dla Części 4 zamówienia – 64 000,00 PLN,

5. dla Części 5 zamówienia – 57 000,00 PLN,

6. dla Części 6 zamówienia – 42 000,00 PLN,

7. dla Części 7 zamówienia – 49 000,00 PLN,

8. dla Części 8 zamówienia – 70 000,00 PLN,

9. dla Części 9 zamówienia – 51 000,00 PLN,

10. dla Części 10 zamówienia – 94 000,00 PLN,

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów w celu wykazania spełniania warunku odnośnie sytuacji finansowej:

— informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6 SIWZ wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 (jedną) usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 (jednej) umowy) polegającą na wykonywaniu na terenach górskich prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiektów leśnych na kwotę brutto złotych nie mniejszą niż odpowiednio dla części zamówienia:

1. dla Części 1 - 350 000,00

2. dla Części 2 - 600 000,00

3. dla Części 3 - 230 000,00

4. dla Części 4 - 320 000,00

5. dla Części 5 - 280 000,00

6. dla Części 6 - 210 000,00

7. dla Części 7 - 240 000,00

8. dla Części 8 - 350 000,00

9. dla Części 9 - 250 000,00

10. dla Części 10 - 470 000,00

2. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

2.1. po 1 szt. urządzenia z wysięgnikiem do układania drewna stosowego dla każdej Części zamówienia,

2.2. po 1 szt. ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna dla każdej Części zamówienia,

2.3. pilarkami spalinowym odpowiednio dla części zamówienia, w ilości co najmniej:

Części 1 - 2 szt.

Części 2 - 5 szt.

Części 3 - 2 szt.

Części 4 - 2 szt.

Części 5 - 3 szt.

Części 6 - 2 szt.

Części 7 - 3 szt.

Części 8 - 4 szt.

Części 9 - 3 szt.

Części 10 - 5 szt.

3. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami:

3.1. które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z §21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, odpowiednio dla części zamówienia, co najmniej:

Części 1 - 2 osobami

Części 2 - 5 osobami

Części 3 - 2 osobami

Części 4 - 2 osobami

Części 5 - 3 osobami

Części 6 - 2 osobami

Części 7 - 3 osobami

Części 8 - 4 osobami

Części 9 - 3 osobami

Części 10 - 5 osobami

UWAGA: Warunek dysponowania osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował taką osobą zatrudnioną na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub osobą tą będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą.

3.2. nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa co najmniej 1 (jedną) osobą dla każdej Części zamówienia.

Warunek dysponowania osobą nadzoru zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował taką osobą zatrudnioną na umowę o pracę w wymiarze nie mniejszym niż 1/8 etatu lub na podstawie umowy gwarantującej realizację nadzoru przez nie mniej niż średnio jedną godzinę dziennie.

3.3. które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin, co najmniej 1 osobą dla każdej Części zamówienia.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór Wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 10 do SIWZ),

2) dowodów, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ),

4) wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ).

2. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6 SIWZ, wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na warunkach i w okolicznościach wskazanych w § 16 Wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający nie żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

PGL LP Nadleśnictwo Jeleśnia, 34-340 Jeleśnia, ul. Suska 5, POLSKA, Sala narad Nadleśnictwa, I piętro, sala nr 26


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Zgodnie z art. 10a ust. 1 PZP, w przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 17) PZP.

2. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej JOSEPHINA dostępnej pod adresem internetowym https://www.josephine.proebiz.com/pl/ zgodnie z pkt. 7.1.1. SIWZ.

3. Pozostała komunikacja będą odbywały się przy użyciu platformy JOSEPHINE lub poczty elektronicznej e-mail: jelesnia@katowice.lasy.gov.pl.

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia n/wym. oświadczeń i dokumentów:

4.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

4.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.5. oświadczenie Wykonawcy o braku:

4.5.1. wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4.5.2. orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4.5.3. wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP,

4.5.4. wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP;

4.4.5. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445);

5. Wymogi dotyczące składanych dokumentów i oświadczeń określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych„Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g Prawa zamówień publicznych), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3.1. i 3.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Prawa zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Prawa zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-29

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions