Poland-Poznań: Parts of locomotives or rolling stock

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Poznań: Parts of locomotives or rolling stock
OJEU (High Value) 052049-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-03
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Składowa 5
Town: Poznań
Postal code: 61-897
Country: PL
Contact person: Dorota Molczyk – Wydział Zamówień Publicznych
Telephone: +48 612792740
E-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
Fax: +48 612792708
NUTS code: PL415
Main address (URL): http://koleje-wielkopolskie.com.pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://kw.eb2b.com.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://kw.eb2b.com.pl/
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa części zamiennych do autobusu szynowego SA132-004

Reference number: KW-WWA-280.06.2020.DM

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do autobusu szynowego SA132-004 których rodzaj, opis i warunki dostawy określone zostały w załączniku nr 2.1–2.2 (Formularz cenowy) oraz w załączniku nr 4 (Wzór umowy) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1 – Części do silnika spalinowego

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL415
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Punkt Utrzymania Taboru Poznań, ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, POLSKA.

II.1.4) Short description

Oferowane do przetargu części zamienne muszą:

— ściśle odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 2.1 do SIWZ,

— być oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich,

— spełniać odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

— przy dostawie posiadać dokument kontroli jakości 2.1 lub 3.1 (wymóg dotyczący dokumentu kontroli jakości doprecyzowany został w odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej i wskazany w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik 2.1 do SIWZ) wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność towaru z wystawionym świadectwem/dokumentem.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin obowiązywania umowy to 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia podpisania umowy; termin realizacji zamówienia (dostawy) wynosi 20 dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zamówienia; dostawa jednorazowa.


Description: Item/Lot 2
Title:

Zadanie nr 2 – Przewody

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL415
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Punkt Utrzymania Taboru Poznań, ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, POLSKA.

II.1.4) Short description

2. Oferowane do przetargu części zamienne muszą:

— ściśle odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 2.2 do SIWZ,

— być oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich,

— spełniać odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

— przy dostawie posiadać dokument kontroli jakości 2.1 lub 3.1 (wymóg dotyczący dokumentu kontroli jakości doprecyzowany został w odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej i wskazany w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik 2.2 do SIWZ) wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 lub normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność towaru z wystawionym świadectwem/dokumentem.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin obowiązywania umowy to 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia podpisania umowy; termin realizacji zamówienia (dostawy) wynosi 20 dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zamówienia; dostawa jednorazowa.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp.

3. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje” oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony Formularz ofertowy – sporządzony, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ;

2) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik – w postaci elektronicznej lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje notariusz przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego);

3) wypełniony Formularz cenowy na wybrane zadanie/a– sporządzony, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 (2.1–2.2) do SIWZ;

4) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ – sporządzony, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

— Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,

— Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej),

— jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 4 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 09:15
IV.02.07) Place

POLSKA, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., pokój nr 7, ul. Składowa 5 B – I piętro, 61-897 Poznań – platforma zakupowa (https://kw.eb2b.com.pl/).


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Zamawiający korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 24aa Ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa rozdz. 6 ust. 6 pkt 1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp).

3. Dokumenty, o których mowa w rozdz. 6 ust. 8 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rodz. 6 ust. 8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. 6 ust. 9 SIWZ stosuje się.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz.6 ust. 6 pkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdz. 6 ust. 8 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. 6 ust. 9 SIWZ stosuje się.

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO znajduje się w rozdziale 21 SIWZ.

9.Termin składania ofert wyznaczono zgodnie z art.43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy , przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-29

English Language Unavailable

CPV Codes
34631000; Parts of locomotives or rolling stock;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions