Poland-Katowice: Rolling stock

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Katowice: Rolling stock
OJEU (High Value) 052053-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-03
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Raciborska 58
Town: Katowice
Postal code: 40-074
Country: PL
Contact person: Dział Organizacyjno-Prawny
Telephone: +48 727030062
E-mail: jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.kolejeslaskie.com/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://kolejeslaskie.eb2b.com.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Dzierżawa 4 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z utrzymaniem dla potrzeb spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Reference number: KS/ZP/3/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy dzierżawy 4 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z utrzymaniem, dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy dzierżawy 4 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z utrzymaniem, dla potrzeb Kolei Śląskich Sp. z o.o.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Ad. II.2.5. Oferty będą oceniane według kryteriów:

— kryterium cena – waga 70 %,

— kryterium – zapewnienie pojazdu zastępczego – waga 20 %,

— kryterium – zapewnienie klimatyzowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych do realizacji zamówienia – 10 %.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 12–23 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 11.9.2019 r.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, dalej: Pzp) z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ).

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

3. odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

— w pkt 2: składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp,

— w pkt 3 i 4: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności pozyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— pkt 5 SIWZ: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 204 000,00 PLN (słownie: dwieście cztery tysiące złotych 00/100) na zasadach i w formach wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte są w Załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącym wzór umowy.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę określającą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum) zawierającą co najmniej:

a. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;

b. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;

c. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącym wzór umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Otwarcie będzie mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego pod adresem Koleje Śląskie Spółka z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, POLSKA, budynek A, pok. II. 16 A.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-29

English Language Unavailable

CPV Codes
34620000; Rolling stock;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions