Poland-Katowice: Road transport services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Katowice: Road transport services
OJEU (High Value) 052130-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-03
Deadline 2020-02-14 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Raciborska 58
Town: Katowice
Postal code: 40-074
Country: PL
Contact person: Jakub Kołodziejczyk
Telephone: +48 727030062
E-mail: jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.kolejeslaskie.com/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://kolejeslaskie.eb2b.com.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://kolejeslaskie.eb2b.com.pl/


Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usługi zastępczej komunikacji autobusowej na obszarze kursowania pociągów uruchamianych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Reference number: KS/ZP/22/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zastępczej komunikacji autobusowej na obszarze kursowania pociągów uruchamianych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Na obszarze kursowania pociągów uruchamianych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zastępczej komunikacji autobusowej na obszarze kursowania pociągów uruchamianych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu stosuje art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 11.9.2019 r.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, zwana dalej Pzp).


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne i ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną i ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego – wydanych na podstawie ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. z dnia 14.10.2019 r.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm., zwana dalej ustawą o transporcie drogowym). W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeśli wykaże się posiadaniem właściwych dokumentów, wydanych w kraju, w którym mają oni swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, i które uprawniają ich do wykonywania transportu drogowego na terytorium Polski, na zasadach określonych w ustawie o transporcie drogowym.

W przypadku wykonawców zagranicznych, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeśli wykaże się posiadaniem właściwych dokumentów, wydanych w kraju, w którym mają oni swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, i które uprawniają ich do wykonywania transportu drogowego na terytorium Polski, na zasadach określonych w ustawie o transporcie drogowym.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże się posiadaniem aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową w kwocie 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 usługi przewozu autobusowego o wartości nie mniejszej dla każdej z tych usług niż 1 000 000,00 PLN netto (słownie: jeden milion złotych, 00/100 netto). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, Wykonawca może wykazać się również usługą wykonywaną (niezakończoną), jeżeli wartość części wykonanej usługi jest nie niższa niż wartość wymagana powyżej,

— będzie dysponował określoną liczbą pojazdów (wskazaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej SIWZ) o stanie technicznym spełniającym warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, spełniających wymagania określone w SIWZ.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na zasadach i w formach wskazanych w SIWZ.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujących samodzielnie, tj.: przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał w zakresie doświadczenia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w Załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.3) Envisaged maximum number of participants to the framework agreement 5

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Otwarcie będzie mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego pod adresem Koleje Śląskie Spółka z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, POLSKA, budynek A, pok. II. 16 A.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 1 Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do przedłożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp;

b. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c. oświadczenie Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d. oświadczenie Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e. aktualne i ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualna i ważna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego – wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym. W przypadku Wykonawców zagranicznych: właściwe, ważne i aktualne dokumenty, wydane w kraju, w którym mają oni swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, które uprawniają ich do wykonywania transportu drogowego na terytorium Polski, na zasadach określonych w ustawie o transporcie drogowym;

f. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Za dokument potwierdzający Zamawiający w szczególności uzna aktualną, ważną i opłaconą polisę. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego powyżej przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;

g. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (w zakresie wymaganym przez Zamawiającego powyżej) oraz dowody określające czy usługi wskazane przez Wykonawcę w ww. wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

h. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej platformy https://kolejeslaskie.eb2b.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast ww. dokumentów składa dokumenty zgodnie z 10.8 SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-29

English Language Unavailable

CPV Codes
60100000; Road transport services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions